Home About Browse Search
Svenska


Improving horse welfare through assessment and feedback

Viksten, Sofie M. (2016). Improving horse welfare through assessment and feedback. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:68
ISBN 978-91-576-8638-1
eISBN 978-91-576-8639-8
[Doctoral thesis]

[img] PDF
641kB

Abstract

Horse welfare is a multi-dimensional concept involving both mental and physical aspects. In the present thesis a holistic approach to assessing welfare is used through the Welfare Quality® (WQ) principles and criteria. The aim of this thesis was to develop a protocol in line the WQ® system for assessing horse welfare in Sweden and to develop a system for delivering feedback from assessments to horse owners.

In the first study an extensive literature review and discussions with national and international experts resulted in the horse welfare assessment protocol (HWAP). A pilot study showed that HWAP provided a firm basis for monitoring welfare, with high repeatability and feasibility for field use.

The second study compared an updated version of the HWAP to the official protocol (OP) used in Swedish official controls of horse welfare. Results indicated that the added level of detail and more animal based measures in the HWAP provided a more thorough welfare assessment of the individual animal than the OP methodology.

The third study used a questionnaire to investigate Swedish horse owners’ decision making on the welfare of their horses and what preferences they had regarding feedback from welfare assessments. The results indicated a demand for systematic welfare assessments to provide solid information and scientifically based advice. The results were used to develop a database allowing the horse owners online access to the feedback related to the welfare assessments of their horses.

The fourth and final study evaluated how the amount of feedback from assessments (using HWAP) affected changes in horse welfare. The results showed no clear differences between the two groups and it was suggested that a six month interval between assessments is inadequate to observe significant changes. The study indicated that the educational level of the stable managers does not appear to affect the change in actual horse welfare status.

The thesis can be used as a basis for assessing horse welfare and providing horse owners with feedback. It provides an insight into the complicated subject of changing horse owners’ behaviour, which is indirectly measured through horse welfare assessments.

Authors/Creators:Viksten, Sofie M.
Title:Improving horse welfare through assessment and feedback
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Hästvälfärd är ett mångfacetterat koncept som omfattar både mentala och fysiska aspekter. I den här avhandlingen används ett helhetsperspektiv till att bedöma hästvälfärd med Welfare Quality’s® (WQ®) principer och kriterier som utgångspunkt. Målet med avhandlingen var att utveckla ett bedömningsprotokoll för hästvälfärd i linje med WQ® och att utveckla ett system för att återkoppla resultaten från bedömningarna till hästägarna.

I den första studien genomfördes en omfattande litteraturstudie av befintliga mätmetoder av hästvälfärd vilket resulterade i en lång lista med potentiella mätmetoder att inkludera i protokollet. Efter ett flertal diskussioner med nationella och internationella experter inom relevanta områden kortades listan med mätmetoder ned och sammanfattades i ett bedömningsprotokoll för hästvälfärd: horse welfare assessment protocol (HWAP). I en pilotstudie påvisades det att protokollet utgör en stabil grund för att övervaka hästvälfärd, har hög repeterbarhet och är praktisk tillämpbart under fältförhållanden.

Den andra studien jämförde en uppdaterad version av HWAP med det offentliga protokoll (OP) som används vid offentlig svensk djurskyddskontroll. Resultaten indikerade att den högre detaljrikedomen och större antalet djurbaserade mått i HWAP möjliggjorde en mer utförlig bedömning av de individuella djurens faktiska välfärd än OP.

Den tredje studien använde ett frågeformulär för att undersöka svenska hästägares beslutsfattning kring hästvälfärd och vilka preferenser de hade gällande återkoppling från välfärdsbedömningar. Resultaten påvisade ett behov av systematisk välfärdsbedömning som kan förse hästägare med solid kunskap och vetenskapligt grundade råd inom olika områden. Resultaten från studien och feedback från de stall som deltog i studierna i avhandlingen användes till att utveckla en databas där hästägare kan få tillgång till sina resultat från välfärdsbedömningar online.

Den fjärde och sista studien utvärderade hur olika mängder feedback från bedömningar (med HWAP) påverkade faktiska ändringar i hästvälfärden. Resultaten visade att ett sexmånadersintervall mellan bedömningar troligtvis är otillräckligt för att betydande förändringar ska synas. Studien indikerade att utbildningsnivån hos den som är huvudansvarig för hästarna (t.ex. stallchefen) inte verkar ha något samband med förändringar i den faktiska hästvälfärden efter feedback.

Avhandlingen utgör en stabil grund för att bedöma hästvälfärd och att förse hästägare med återkoppling från bedömningar. Den ger också en inblick i det komplicerade ämnet med att förändra hästägares beteenden, vilket mäts indirekt genom hästvälfärdsbedömningar.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2016
Depositing date:14 August 2016
Number:2016:68
Number of Pages:93
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IViksten, S.M., Nyman, S., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (accepted). Developing a horse welfare assessment protocol. Animal Welfare.
IIViksten, S.M., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (2016). A comparative application of two horse welfare assessment protocols. Acta Agriculturae Scand Section A.
IIIViksten, S.M., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (submitted). Swedish horse owners’ decision making on welfare: motivational factors and information needs.
IVViksten, S.M., Visser, E.K., Hitchens, P.L. & Blokhuis, H.J. (submitted). The effects of feedback from horse welfare assessments.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8638-1
ISBN for electronic version:978-91-576-8639-8
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:horses, animal welfare, assessment
Keywords:Horse welfare, Assessment, Equine, Implementation, Feedback
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3587
ID Code:13566
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
External funders:FORMAS and Stiftelsen Hästforskning
Deposited By: Miss Sofie M Viksten
Deposited On:15 Aug 2016 13:12
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits