Home About Browse Search
Svenska


Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar

betydelse för miljöövervakning

Ahrné, Karin and Berg, Åke and Svensson, Roger and Söderström, Bo (2011). Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 45
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Ett förändrat och intensifierat jordbruk har bland annat lett till att naturbetesmarker och andra gräsmarksbiotoper minskat i odlingslandskapet. Detta har fått till följd att många arter knutna till öppna gräsmarker minskat, däribland fåglar, växter och dagfjärilar. Dagfjärilar svarar snabbt på förändringar både i miljön och klimatet och kan därför vara viktiga indikatorarter för miljöövervakning. I år startar en nationell övervakning av dagfjärilar med hjälp av volontärer och de senaste fem åren har dagfjärilar inventerats i ängs- och betesmarker inom den nationella inventeringen av landskapet (NILS). För att få en rättvisande bild av hur situationen ser ut för dagfjärilar i Sverige kan det vara viktigt att systematiskt inventera olika typer av miljöer, inte enbart ängs- och betesmarker eller känt artrika platser.

I den här studien jämför vi artrikedom, individantal och artsammansättning av dagfjärilar (Rophalocera) och bastardsvärmare (Zyganidaea) i naturbetesmarker och tre typer av öppna biotoper i skogslandskapet; hyggen, kraftledningsgator och skogsbilvägar. Vi delar också in fjärilarna efter val av värdväxt och flygtid på säsongen för att se om det finns några skillnader mellan biotoperna vad gäller art- och individrikedom inom dessa grupper. Vi undersöker hur mängden skog och betesmark inom det omgivande landskapet påverkar dagfjärilsfaunan på de olika platserna och hur många inventeringstillfällen (3, 5 eller 7)som krävs för att få tillförlitliga data på artrikedomen på en plats.

Våra resultat visar att artsammansättningen av fjärilar skiljer sig mellan biotoperna och att alla bidrar med unika arter och således kompletterar varandra. Kraftledningsgatorhade både fler fjärilsarter och individer än de övriga biotoperna och hyggen och skogsbilvägar var lika art- och individrika som betesmarkerna. Det är därför viktigt att övervaka flera typer av miljöer och även skogsbiotoper inom framtida dagfjärilsövervakning. Eftersom alla tre skogsbiotoperna hyser en stor mångfald av fjärilar kan det vara värt att anpassa skötseln av dessa miljöer för att gynna fjärilar. I kraftledningsgator och skogsbilvägar som är relativt beständiga miljöer och som redan idag sköts med ett visst intervall är detta fullt möjligt. Betydelsen av antal inventeringstillfällen beror på vilken frågeställning man har. Vill man jämföra artrikedomen i olika miljöer eller studera förändring i artrikedom mellan år kan det kanske räcka med tre besök, men vill man ha en mer heltäckande bild av artrikedomen på en plats kan det sju eller fler besök spridda över säsongen.

Authors/Creators:Ahrné, Karin and Berg, Åke and Svensson, Roger and Söderström, Bo
Title:Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar
Subtitle:betydelse för miljöövervakning
Series Name/Journal:CBM:s skriftserie
Year of publishing :2011
Number:45
Number of Pages:46
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Centrum för biologisk mångfald
ISBN for printed version:978-91-89232-56-3
ISSN:1403-6568
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:lepidoptera, biodiversity, habitats, monitoring, sweden
Keywords:fjärilar, bilogisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3722
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3722
Alternative URL:http://www.cbm.slu.se/publikationer.php
ID Code:13608
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:30 Nov 2016 07:55
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits