Home About Browse Search
Svenska


En kåhltäppa eij at räkna

köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:97
ISBN 978-91-576-8696-1
eISBN 978-91-576-8697-8
[Doctoral thesis]

[img] PDF
14MB

Abstract

Bönders köksväxtodling är en del av 1700-talets svenska jordbrukssystem som inte har studerats i någon större utsträckning. Det råder därför en osäkerhet kring flera grundläggande frågor, som hur vanligt det var att bönder odlade köksväxter vid den här tiden, hur stora odlingslanden var, var de var belägna, vad som odlades, hur odlingen gick till och vilken inställningen var till odlingen under samtiden. De här frågorna behandlas i avhandlingen genom en omfattande källmaterialgenomgång av främst lantmäterikartor och trädgårds- och lantbrukslitteratur. Värderingen av de använda källorna utgör en viktig del av avhandlingen.

I avhandlingen görs en systematisk genomgång av lantmäterikartor från större delen av Götaland och Svealand, vilken visar att kålgårdar eller kryddgårdar är redovisade för omkring 60 procent av de cirka 2 000 bebyggelseenheter som ingår i studien. Kartorna ger betydligt färre belägg för köksväxtland i den östra delen av området. Studien visar att förekomsten av det regelbundna tegskiftet solskifte bidrog till att köksväxtland inte blev karterade i lika stor utsträckning i öst, där lantmätarna prioriterade att mäta in byns åker- och äng och utelämnade de bebyggelsenära landskapselementen till förmån för de rektangulära tomternas gränser.

De flesta köksväxtlanden var lokaliserade i närheten av bebyggelsen, men det förekom också att odlingslanden låg flera hundra meter från tomten. Större avstånd kunde motiveras av tillgången till vatten och av att skadedjurstrycket minskade. Köksväxt¬landens storlek var omkring 500 kvadratmeter i genomsnitt, men det var stora skillnader mellan och inom bebyggelseenheter. En regional studie i Västergötland visade att köksväxtlanden hade en i stort sett oförändrad storlek per gårdsbruk under 1700-talet. Delar av köksväxtlanden kunde ha andra funktioner än köksväxtodling, som frukt-, humle- eller hampaodling, eller vara bevuxna med gräs; hampan och gräset kan ha ingått i en cirkulation med köksväxterna.

Avhandlingen visar att köksväxtodlingen var mycket spridd bland 1700-talets bönder och att den spelade en viktig roll i jordbrukssystemet bland annat genom att sprida gårdarnas risker i tid och rum.

Authors/Creators:Hallgren, Karin
Title:En kåhltäppa eij at räkna
Subtitle:köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The vegetable growing by peasants is a component of the 18th century agricultural system in Sweden that has not been described to any significant degree. As a result, there is uncertainty about basic issues like the frequency of vegetable growing among peasants, the size and location of vegetable gardens, what vegetables were grown and how vegetable gardens were managed. These issues were investigated through a major review of cadastral maps and contemporary agricultural literature. The topic required thorough source criticism analysis.

A detailed survey of cadastral maps from the 18th century covering most of Götaland and Svealand in southern Sweden showed that vegetable gardens (cabbage gardens (kålgårdar) and herb gardens (kryddgårdar)) were registered for around 60 per cent of 2000 mapped settlement units. The maps provide more evidence of the existence of vegetable gardens in the southern and western part of the study area than in the east. Further analysis suggested that the presence of the land tenure system of solskifte in the eastern part of the area meant that the 18th century land surveyors gave priority to marking the boundary of the tofts (plots), since the tofts served as a document of ownership, while landscape elements inside the boundary, such as vegetable gardens, were often left out.

Most of the vegetable gardens were located in the vicinity of the homesteads, but it was also quite common to have gardens further away from the homestead. The size of the vegetable gardens per household was about 500 square metres but with substantial differences between the settlement units. A regional study showed that the size of the gardens seems to have been unaltered during the century in average. Part of the area was sometimes used for purposes other than vegetable cultivation, such as growing fruit trees, hops or hemp, and part could also be set to grass. The hemp and grass crops may have been used in rotation with the vegetables.

This thesis showed that vegetable cultivation by peasants was very widespread and that it played an important role in the agricultural system, since it spread food shortage risks both in time and in space.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2016
Depositing date:23 September 2016
Number:2016:97
Number of Pages:322
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8696-1
ISBN for electronic version:978-91-576-8697-8
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
E Economics, development, and rural sociology > E51 Rural population
F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History
Agrovoc terms:domestic gardens, vegetable growing, vegetable crops, cropping systems, farmers, land use, cadastres, cartography, history, sweden
Keywords:Köksväxtodling, 1700-tal, Jordbrukssystem, Lantmäterikartor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3687
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3687
ID Code:13679
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Karin Hallgren
Deposited On:23 Sep 2016 08:58
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits