Home About Browse Search
Svenska


Växttillgängligt bor i svensk skogsmark

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan (2016). Växttillgängligt bor i svensk skogsmark. Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 20
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med projektet ”Växttillgängligt bor i svensk skogsmark” är att öka kännedomen om halten vattenlösligt bor i vår skogsmark, samt redogöra för sambanden mellan denna halt och ståndortsfaktorer, samt andra markkemiska variabler.

Utifrån de ca 4000 permanenta provytor inom Riksskogstaxeringen som inventerades av Markinventeringen åren 2000-2002 valdes 210 provytor ut, vilka var fördelade över större delen av Sverige med varierande egenskaper med avseende på ståndort och markkemi. Från Markinventeringens jordprovsarkiv togs delprover ut från lagrade prov från humuslager och B-horisont från de utvalda 210 provytorna. De totalt 420 proven skickades till Eurofins Food & Agro i Lidköping, där de analyserades på växttillgängligt bor med varmvattenextraktion (BHWE).

BHWE-halterna i proven från humuslager låg klart över detektionsgränsen (0,10 mg per kg torrsubstans) och medelvärdet (1,39 mg kg-1 ts) låg något över vad som tidigare rapporterats från ett fåtal humusprov i svensk skogsmark, samt klart över genomsnittet för BHWE-halten i matjord från svensk åkermark (0,41 mg kg-1 ts). BHWE-halten i humuslagret var i genomsnitt nästan en tiopotens högre än motsvarande halt i B-horisonten.

I proven från B-horisonten låg 30 % av proven under detektionsgränsen. Vid beräkningarna erhöll dessa prov värdet 0,05 mg kg-1 ts för BHWE-halten. Medelvärdet (0,17 mg kg-1 ts) låg i nivå med eller något under vad som tidigare rapporterats för ett fåtal prov från B-horisonter i svensk skogsmark.

För hela datamaterialet fanns inget samband mellan BHWE-halten i humuslagret och underliggande B-horisont. Av de många ståndortsvariabler som BHWE-halterna jämfördes med kunde vi för humuslagret bara se signifikanta positiva samband med beståndets ålder och medelhöjd, samt med ökad markfuktighet.

För BHWE-halten i B-horisonten noterades däremot flera signifikanta samband med klimat- och ståndortsvariabler, bl.a. minskade halter med främst ökad longitud, men även för ökad latitud och markfuktighet. Signifikant positiva samband fanns mellan BHWE-halten och bl.a. humiditet, ökad deposition, samt marklutning.

När det gäller de markkemiska variablerna så fanns det för BHWE-halten i humuslagret signifikanta positiva samband med kol- och kvävehalt, de utbytbara baskatjonerna, titrerbar aciditet, samt katjonbyteskapaciteten. För BHWE-halten i B-horisonten konstaterades signifikanta positiva samband för i stort sett samma markvariabler, men också signifikant negativt samband med pH.

De höga halterna av BHWE i humuslagret, samt sambanden mellan BHWE och främst kolhalt och katjonbyteskapacitet och för humuslagret även beståndsålder samt medelhöjd tyder på att tillgången på växttillgängligt bor i marken till stor del styrs av interncirkulation mellan beståndet, förnan och humuslagret. Detta bör man ta hänsyn till vid skogsskötselåtgärder, speciellt vid helträdsavverkning då en stor del av det växttillgängliga borförrådet i ekosystemet kan exporteras från systemet i samband med uttaget av grenar och toppar från det helträdsavverkade området.

Authors/Creators:Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan
Title:Växttillgängligt bor i svensk skogsmark
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim of the project "Plant available boron in Swedish forest soils" is to increase the knowledge about the content of water soluble boron in our forest soils, and describe relationships between this content and site factors, and other soil chemical variables.

Based on approximately 4000 permanent sample plots, in the Swedish National Forest Inventory, where soil sampling were done by the Swedish Forest Soil Inventory (FSI) during the years 2000-2002 we chose 210 sample plots for this study. These 210 plots are located in different parts of Sweden and have varying characteristics regarding site factors and soil chemistry. From a soil sample archive, belonging to FSI, we took subsamples from stored samples of humus layer and B horizon from these 210 sample plots that were sampled in 2000-2002. These subsamples were analyzed on plant availabe boron (BHWE) after hot water extraction (modified method after Berger & Troug, 1940).

The concentrations of BHWE in samples from the humus layer were all well above the detection limit (0.10 mg kg-1 dw) and the average (1.39 mg kg-1 dw) was slightly above the BHWE-values, that have been reported previously from a few humus samples in Swedish forest soils. The average value for the humus layer from our study was well above the average for BHWE-concentration in the topsoil from Swedish agricultural soils (0.41 mg kg-1 dw).

The BHWE-concentration in the humus layer was, on average, almost an order of magnitude higher than the corresponding concentration in the B horizon.

In 30 % of the samples from the B horizon the BHWE-concentration was below the detection limit. In the statistical analyses the values below the detection limit received a value that was 50 % of the detection limit. The mean value for the BHWE-concentration in the B horizon (0.17 mg kg-1 dw) was in line with or slightly below that previously have been reported for a few samples from the B horizons of Swedish forest soils.

In our study there was no relationship between the BHWE-concentration in the humus layer and the corresponding value in the B horizon. We also studied if the BHWE-concentrations in the humus layer or the B horizon had any relationship with different site factors or soil chemical variables. For BHWE-concentrations in the humus layer we found positive correlation with stand age and average stand height, and with increased soil moisture class in the plots. The BHWE-concentrations in the humus layer also had significantly positive correlations with the content of organic carbon, nitrogen, exchangeable base cations, titratable acidity and cation exchange capacity (CEC).

The BHWE-concentrations in the B horizon had significant negative correlations with increasing latitude, longitude, soil moisture class and thickness of the B horizon. Significant positive relationships were found between BHWE-concentrations and increasing humidity, deposition, inclination within the plot, stand height and increasing soil fertility indicated by field layer and ground layer. BHWE in the B horizon also had positive relationships with the content of organic carbon, nitrogen, exchangeable potassium, sodium and aluminum, titratable acidity and CEC. A significant negative correlation also existed between BHWE and pH in the B horizon.

The high levels of BHWE in the humus layer, and the positive relationships between BHWE and primarily carbon content and cation exchange capacity and for the humus layer also the stand age and average height suggests that the supply of plant-available boron in soil is largely controlled by the internal circulation between the forest stand, the litter and the humus layer. This should be taken into account in forest management, especially after whole-tree harvesting, as much of the plant available pool of boron in the ecosystem can be exported from the system when branches and tops are removed from the whole-tree harvested area.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :2016
Depositing date:11 October 2016
Number:20
Number of Pages:58
Place of Publication:Sverige
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9443-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F04 Fertilizing
P Natural resources > P33 Soil chemistry and physics
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
Agrovoc terms:forest land, nitrogen fertilizers, boron, environmental impact, toxicity, trace elements, soil testing
Keywords:spårämnen, Markinventeringen, växttillgängligt bor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3735
ID Code:13706
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Professor Anna Mårtensson
Deposited On:17 Oct 2016 11:47
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits