Home About Browse Search
Svenska


Open Access vid SLU 2012-2014

Frank, Olof and Casey Eriksson, Jenny and Lundén, Tomas (2016). Open Access vid SLU 2012-2014. Uppsala: Common Units > SLU University Library, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU-bibliotekets rapportserie / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket ; 5
[Report]

[img] PDF
195kB

Abstract

Open access (OA) är ett sätt att göra forskningsresultat fritt tillgängliga över internet och har på relativt kort tid blivit en global företeelse som har förändrat hur forskare publicerar sina resultat. Syftet med detta arbete har varit att undersöka metoder för att kunna mäta Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) OA-publicering, liksom att ta fram siffror över hur stor andel av SLU:s vetenskapliga artiklar som publiceras OA. Utöver detta syfte, så har vi även undersökt hur OA-andelen fördelar sig mellan olika typer av OA (s.k. guld, grön och hybrid), vilka tidskrifter SLU:s forskare mest frekvent publicerar i, samt hur andelen OA ser ut på SLU:s institutioner. Mätningen har begränsats till refereegranskade tidskriftsartiklar publicerade under åren 2012-2014. Publikationsdata hämtades ur publikationsdatabasen SLUpub. För artiklar som har publicerats i OA-tidskrifter (guld OA) har SLUpub-datan samkörts med data från Directory of Open Access Journals (DOAJ). För parallellpublicerade artiklar (grön OA) har vi räknat antal artiklar i Epsilon, SLU:s öppna arkiv. För OA-artiklar publicerade i prenumerationstidskrifter (hybrid OA) genomfördes en stickprovskontroll utifrån ett randomiserat urval av hela underlaget. Resultat: andelen artiklar för hela SLU under perioden 2012-2014 var 4543. Av dessa var 790 tillgängliga guld OA vilket innebär 17,3 procent av den totala publiceringen. Trenden är uppåtgående då OA-andelen för 2012 var 16,3 procent och för 2014 19,2 procent. Andelen gröna OA-artiklar som återfanns i Epsilon och som inte kunde avskrivas som guld OA uppgick till 175 st. Dessa publikationer utgör 3,8 procent av det totala antalet publicerade artiklar under perioden. Stickprovet av det randomiserade urvalet visade på en andel hybrid OA på 16,5 procent av den totala artikelpubliceringen, vilket endast ska ses som en indikation. I rapporten redovisas även de tidskrifter som SLU-forskare publicerat mest i under perioden 2012-2014, där PLoS ONE med god marginal innehar förstaplatsen. Andelen OA på institutionsnivå redovisar endast resultat för guld OA, inte grön eller hybrid OA pga. att strukturerad data för dessa är resurskrävande att få fram. I slutsatserna diskuteras att SLU publicerar en relativt låg andel grön OA och att det även finns tämligen stora skillnader mellan institutionernas OA-publicering. Rapporten ger rekommendationer för SLU-bibliotekets vidare arbete, såsom att ta fram en förnyad strategi för utformning av stöd till grön OA och till institutioner som idag generellt publicerar OA i liten utsträckning.

Authors/Creators:Frank, Olof and Casey Eriksson, Jenny and Lundén, Tomas
Title:Open Access vid SLU 2012-2014
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Open access (OA) is a way of making research results freely available online. In a relatively short time it has become a global phenomenon which has changed the pub-lishing patterns of scholars. The purpose of the project, of which this report is a result, has been to decide on methods to survey the OA publishing at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), and then to compile figures on how many of the scholarly journal articles written at SLU are OA. Furthermore, we wanted to know the percentage of different types of OA (i.e. green, gold and hybrid) in the SLU article publishing, as well as which journals the SLU scholars most frequently publish in and the proportion of OA publishing at the SLU departments. The survey was limited to peer reviewed journal articles published in the years 2012-2014. Publication data was obtained from the publication database SLUpub. For ar-ticles published in OA journals (gold OA) the SLUpub data was matched against data from Directory of Open Access Journals (DOAJ). For self-archived articles (green OA) the number of articles deposited in the SLU open archive Epsilon were counted. For OA articles published in subscription journals (hybrid OA) a random sample from the total number of articles was counted. The results: The number of articles from SLU during the years 2012-2014 was 4543. Of these, 790 articles were available in OA journals, which means that, for the period 2012-2014, 17,3 percent of the total was gold OA. This is an upward trend: the OA percentage from 2012 was 16,3 percent while the 2014 percentage was 19,2 percent. The number of green OA articles in Epsilon that could not be classified as gold OA numbered 175. These publications make up 3,8 percent of the total number of pub-lished articles 2012-2014. The random sample from the 4543 SLU articles showed a hybrid percentage of 16,5 percent of the total, but can only be seen as an indication. This report also lists the journals in which SLU scholars most chose to publish during the years 2012-2014. PLoS ONE is well ahead at the top of the list. The percentage of OA on a departmental level only includes gold OA, since obtaining reliable data for green and hybrid OA would demand considerable resources. The report concludes with a discussion in particular of the relatively low percentage of green OA published at SLU and of the considerable differences that are evident in the OA publishing at different departments. Recommendations are made on how the SLU Library could proceed, e.g. by developing a new strategy to support green OA at SLU and to support departments with a low percentage of OA publishing in gen-eral.

Series Name/Journal:SLU-bibliotekets rapportserie / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket
Year of publishing :2016
Number:5
Number of Pages:20
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > 50805 Information Studies
Keywords:open access, öppen tillgång, vetenskaplig kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3729
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3729
ID Code:13709
Faculty:G - Common Units
Department:Common Units > SLU University Library
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 Oct 2016 06:22
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits