Home About Browse Search
Svenska


Kampen om fredsmilen

kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion

Höglund, Mats (2017). Kampen om fredsmilen. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9456-0
eISBN 978-91-576-9457-7
[Licentiate thesis]

[img] PDF
15MB

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka varför det upprättades så kallade fredsmilskartor i samband med 1655 års reduktion samt att ta reda på vilken funktion dessa kartor hade för statsförvaltningen. Genom att undersöka varför fredsmilskartor framställdes är ambitionen även att klargöra lantmäteriets roll inom statsförvaltningen under 1600-talet. Forskningen om den svenska maktstaten talar samstämmigt om en komplex byråkrati byggd för att dra nytta av och, om möjligt, öka trycket på bönderna i form av fotsoldater till armén och skatteuppbörd. Innehav av jord och rätten att ta ut skatter var några av de viktigaste frågorna under 1600-talet.

Min genomgång av arkivet efter Reduktionskollegium visar att en stor fråga för detta kollegium var frågan om fredsmilsdistrikten och kartläggningen av dessa. Frågan handlade främst om hur dessa fredsmilsdistrikt skulle mätas upp av lantmätarna. Två olika typer av mätmetoder debatterades under femton års tid och kartor upprättades, reviderades och upprättades på nytt ett flertal gånger. Anledningen var att nästan alla ledamöter av Reduktionskollegiet var adelsmän med stora jordinnehav inom fredsmilsdistrikten. Adelmännen ville att dessa fredsmilsdistrikt skulle vara så små som möjligt och förespråkade därför en annan mätmetod än den metod som Karl X Gustav bestämt att mäta fredsmilen på för lantmätarna. Min undersökning visar dock att lantmätarna, som såg sig som kungliga tjänare i kronans tjänst snarare än som adelns tjänare, höll fast vid den mätmetod som kungen från början hade bestämt.

Kartläggningen av fredsmilsdistrikten var en av de viktigaste frågorna för Reduktionskollegiet efter riksdagsbeslutet 1655. Avhandlingen kan visa att
lantmäteriet var väl etablerat i Sverige i mitten av sextonhundratalet och att upprättandet av kartor var en förutsättning för 1655 års reduktion i fredsmilsdistrikten.

Authors/Creators:Höglund, Mats
Title:Kampen om fredsmilen
Subtitle:kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim of the present study is to investigate the establishment of protected mile maps (in Swedish fredsmilskartor) in connection with the 1655 reduction and what function they had for state administration. By examining why these maps were established, it is my ambition to clarify the land survey’s (in Swedish lantmäteriet) role in Swedish government administration during the 1600s. Research on the Swedish power state during the 1600s speaks coherently about a complex
bureaucracy built to take advantage of and, if possible, increase the harvest from the peasants in the form of foot soldiers to the army and tax collection. Possession of land and taxes were some of the 1600's most important issues.

My deep study of the archive from the Reduction College (in Swedish Reduktionskollegium) shows that this College, established to execute Karl X Gustav’s reduction in 1655 dealt a lot with mapping certain protected mile districts (in Swedish fredsmilsdistrikt). The big question was how these districts were supposed to be measured by the land surveyors. Two different kinds of measurement methods were debated within the Reduction College for about fifteen years and maps were established and re-established several times. This was due to the fact that almost all members of the Reduction College were noblemen with large land holdings inside the protected districts. They wanted the protected districts to be as small as possible and therefore advocated another way (than the king) of measuring for the land surveyors. The land surveyors however saw themselves as royal servants more than servants of the nobility and the majority of them stuck to the measuring system that the king had advocated.

The mapping in the protected mile districts was one of the most important issues associated with the reduction in 1655. The main result of the thesis is that land surveying was well established in Sweden in the middle of the seventeenth Century and that maps were a prerequisite for the reduction in the protected mile districts.

Year of publishing :2017
Depositing date:6 February 2011
Number of Pages:167
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9456-0
ISBN for electronic version:978-91-576-9457-7
Language:Swedish
Additional Information:Author’s address: Mats Höglund, SLU, Department of Rural and Urban Development, P.O. Box 7012, 750 07 Uppsala, Sweden E-mail: mats.hoglund@ slu.se
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B10 Geography
B Geography and history > B50 History
E Economics, development, and rural sociology > E11 Land economics and policies
E Economics, development, and rural sociology > E90 Agrarian structure
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 507 Social and Economic Geography > Human Geography
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 507 Social and Economic Geography > Economic Geography
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History
Agrovoc terms:cartography, land reform, land ownership, land use, history, legislation, measurement, sweden
Keywords:Kartor, 1600-talet, Reduktion, Lantmäteri, Lantmätare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3928
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3928
ID Code:14025
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Mats Höglund
Deposited On:07 Feb 2017 09:32
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits