Home About Browse Search
Svenska


Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013

slutrapport

Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Härlin, Carina (2017). Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 15
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Ett stort problem vid föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av snytbaggar, Hylobius abietis (L.). Behandling med insekticider har hittills varit det vanligaste sättet att skydda plantor från snytbaggeskador. Under senare år har användandet av mekaniska skydd ökat, delvis för att allt fler skogsföretag blivit FSC-certifierade och med det krav på minskad giftanvändning. I Sveriges FCS-ceritifierade skogar har användningen av insekticider halverats under 2010–2014. Merit Forest WG (imidakloprid) var fram till juni 2013 den enda insekticiden FSC-certifierade organisationer kunde få dispens för, men sedan dess kan dispens fås även för Imprid Skog (acetamiprid). Nyligen utökades FSC:s lista över mycket farliga bekämpningsme-del och båda dessa insekticiders aktiva ämnen finns med i den. Det innebär att från och med 10 mars 2015 krävs dispens, förutom från Svenska FSC, också från Internationella FSC, för att få använda dessa preparat för att skydda plantor från snytbaggeskador.

I rapporten redovisas resultat från fyra olika delförsök med granplantor, anlagda på tre lokaler våren 2013. I det första delförsöket jämförs 15 olika behandlingar på täckrotsplantor planterade i omarkberedd mark. I delförsök 2 testades sju behandlingar på barrotsplantor planterade i omarkberedd mark. Fjorton olika behandlingar testades på täckrotsplantor planterade i markbe-redd mark i ett tredje delförsök. Det fjärde delförsöket omfattar sju behandlingar på barrots-plantor planterade i markberdd mark. De olika behandlingarnas planteringspositioner slumpades ut inom varje delförsök. Alla delförsök studerades under tre år.

Bäst effekt mot snytbaggeskador och högst överlevnad i det omarkberedda försöket med täckrotsplantor hade Skum och Södra 1. I delförsöket med barrotsplantor på omarkberedd mark hade Bugwax typ C, Merit Forest WG ombehandling och Bugwax typ D den lägsta andelen snytbaggedödade plantor, medan Bugwax typ C och MultiPro hade den högsta överlevnaden. Samtliga behandlingar hade en lägre andel snytbaggeskador på plantorna än de obehandlade plantorna i båda de omarkberedda delförsöken.

Markberedningeffekten var mycket stor i såväl täckrots- som barrotsförsöket. Täckrotsplantor skyddade med Merit Forest WG ombehandling och Weebar hade klarat sig helt utan avgångar orsakade av snytbaggeangrepp. I det markberedda barrotsförsöket hade plantorna, inklusive de obehandlade, klarat sig nästan helt från dödliga snytbaggeskador. Överlevnaden efter tre år i fält var hög både för täckrots- och barrotsplantorna som planterades i markberedd mark.

I försöken hade också en del plantor dödats av svart gran- eller tallbastborre (Hylastes cunucularis resp. Hylastes brunneus Erichson). Det var en högre andel angrepp i de omarkbe-redda försöken, både på täckrots- och barrotsplantor och värst drabbad var plantor av typen Grov planta.

Authors/Creators:Eriksson, Stefan and Karlsson, Ann-Britt and Härlin, Carina
Title:Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2013
Subtitle:slutrapport
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Damage to seedlings by pine weevils, Hylobius abietis (L.), is one of the major problems when regenerating conifers in Sweden. Insecticide treatment of seedlings has so far been the most common way to protect seedlings from damages. However, the use of protections based on var-ious physical feeding barriers are increasing. This development is in part due to that all major Swedish forest companies are FSC certified and therefore obliged to phase out their use of in-secticides. In Swedish forests certified within FSC, the use of insecticides have been reduced with about 50 % during the years 2010–2014. Merit Forest WG (imidacloprid) was up to re-cently the only approved insecticide that certified companies could get an exemption to use, but since of 27 June 2013 FSC also approve the use of Imprid Skog (acetamiprid). Recently the In-ternational FSC extended the list of very dangerous insecticides, so FSC-certified companies now need approval from both the Swedish FSC and the International FSC to use either im-idacloprid or acetamiprid.

This report presents results from a study with four trials, testing different treatments against pine weevil at three different locations with start in spring 2013.The seedlings used in the trials were containerized or bare-rooted seedlings of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.). In the trials with containerized seedlings, seedlings treated with 15 treatments were planted in utreat-ed soil, and 14 treatments in scarified soil. In the trials using bare-rooted seedlings, seedlings planted in untreated soil were treated with 7 different treatments and seedlings planted in scari-fied soil were treated with 7 different treatments. The planting position for each seedling with any different treatment was randomized within each trial. The duration of the experiment was three years.

The best effect against pine weevil damage and also the highest survival after three years in the test with containerized seedlings in untreated soil was obtained for seedlings applied with Skum and Södra 1. In the trial with bare-rooted seedlings planted in untreated soil, seedlings applied with Bugwax typ C, Merit Forest WG applied twice (once before planting and once the following spring in the field) and Bugwax D hade the lowest rate of seedlings killed by pine weevil. Seedlings treated with Bugwax C and MultiPro had the highest survival rate. All treat-ments in the two trials without scarification had lower rates of pine weevil damage to the seed-lings, compared to seedlings without any treatment.

There was a strong effect of scarification in the experiments. Not a single containerized seed-ling applied with Merit Forest WG (applied twice) or Weebar was found dead due to pine wee-vil damage. Very few bare-rooted seedlings, incuding seedlings without any protection against pine weevil, were killed by the weevil. The rate of survival was high after three years in the field.

Some seedlings in the trials were found killed by damage caused by the black spruce beetle (Hylastes cunucularis Erichson) or the black pine beetle (Hylastes brunneus Erichson). The at-tack rate was higher for seedlings planted in untreated soil (both seedling types), although no statistical calculations has been done. Highest rate of dead seedlings caused by the two beetles were found on the bare rooted seedling type called “Grov planta”.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2017
Depositing date:11 February 2017
Number:15
Number of Pages:25
Place of Publication:Asa
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H01 Protection of plants - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:hylobius abietis, insecticides, forest pests, pest control equipment, plant protection, insect control
Keywords:mekaniska plantskydd, Hylobius, insekticid, snytbagge, markberedning, plantor, gran, Hylastes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3946
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3946
ID Code:14040
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:14 Feb 2017 12:12
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits