Home About Browse Search
Svenska


Detaljstudier vid grisning i två olika boxsystem

Olsson, Anne-Charlotte and Cedergren, Malin and Botermans, Jos (2016). Detaljstudier vid grisning i två olika boxsystem. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:20
[Factsheet]

[img] PDF - Published Version
1MB

Abstract

Hög spädgrisdödlighet är ett problem i smågrisproduktionen. Under senare år har antalet födda grisar per kull ökat och optimala förhållanden i samband med grisarnas födelse är av stor betydelse för spädgrisarnas överlevnad. Hur den mest optimala grisningsboxen utformas har diskuterats flitigt under senare år. Som en åtgärd för att minska spädgrisdödligheten föreslår Sveriges Grisföretagare att det ska bli tillåtet för svenska producenter att tillfälligt stänga inne suggor med skyddsgrindar under de första dygnen efter grisning. Bland argumenten mot tillfällig innestängning av suggan framförs bl a att en tillfällig innestängning kan orsaka stress hos suggan med negativa konsekvenser för grisning och mjölkproduktion. I denna studie har ett antal grisningar i två olika typer av grisningsboxar (typ A, för helt lösgående grisning, Bild 1; respektive typ B, för tillfällig innestängning av suggan i samband med grisningen, Bild 2) videofilmats och detaljstuderats. I denna studie har inte några skillnader i total grisningstid respektive i födelseintervall mellan smågrisar hos suggor i de två boxtyperna kunnat påvisas. Däremot observerades att de lösgående suggorna (i boxtyp A) oftast valde att föda sina grisar på den fasta ytan i boxen. P g a den tillfälliga innestängningen var detta en omöjlighet för suggorna i boxtyp B. Det konstaterades också att vissa närmiljödetaljer i boxarna kan fördröja den första juverkontakten efter grisarnas födelse. Studier av juverkontakter m h a videoupptagningar är dock ingen optimal metod eftersom individuell märkning vid grisningen är omöjlig

Authors/Creators:Olsson, Anne-Charlotte and Cedergren, Malin and Botermans, Jos
Title:Detaljstudier vid grisning i två olika boxsystem
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Depositing date:31 March 2017
Number:2016:20
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L74 Miscellaneous animal disorders
N Machinery and buildings > N10 Agricultural structures
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:piglets, mortality, death, farrowing pens, piggeries, environmental factors
Keywords:spädgrisdödlighet, grisning, grisningsboxar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4070
ID Code:14050
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry and Partnerskap Alnarp
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Mar 2017 14:36
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits