Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande 2006-2008

Palmgren Karlsson, Carina (2009). Utvärdering av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande 2006-2008. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 25
[Report]

[img] PDF
751kB

Abstract

Jordbruksdepartementet har under åren 2006 till 2008 gett Jordbruksverket mellan 5 och 6 miljoner kronor per år i anslag för att främja ett livskraftigt hästföretagande i Sverige. Pengarna utgör en del av de medel från beskattning av handelsgödsel och bekämpningsmedel, som tidigare beslutats ska återföras till de gröna näringarna. Under den aktuella treårsperioden delade Jordbruksverket ut pengar till total 81 projekt (2006: 24 projekt; 2007: 30 projekt; 2008: 27 projekt) inom satsningen Livskraftigt hästföretagande. Inför 2010 ska regeringen ta beslut om eventuell fortsättning av denna typ av satsning. Därför har Jordbruksdepartementet bett om en utvärdering och analys av samtliga genomförda projekt under aktuell treårsperiod för att få ett underlag till kommande beslut.

Samtliga 81 projektansökningar samt slutrapporter har systematiskt gåtts igenom och sammanställts i bilagor. Förutom uppgifter om projektledare, beviljad och utbetald summa projektmedel, sammanställs även projektmål, syfte och tänkta aktiviteter, måluppfyllelse och slutresultat samt kommentarer kring måluppfyllelse och slutresultat. Dessutom redovisas aktuella länkar till slutrapporter/slutredovisningar samt övrigt intressanta och för projekten relevanta hemsidor.

Huvudparten av de projekt som beviljats medel måste ses som relevanta i förhållande till de riktlinjer och krav på inriktning av projekt som Jordbruksverket har satt för respektive år utifrån Jordbruksdepartementets angivna prioriterade områden. Både inriktning och omfattning av projekten har varierat. Majoriteten har haft som mål att öka professionaliteten hos landets hästföretagare. Kompetensutveckling i form av nätverk alternativt kurser/seminarier/träffar, framställning av utbildnings- och informationsmaterial riktade till olika målgrupper i samhället samt kartläggningar och andra typer av utredningar är inriktningar som fått projektmedel. Det förekommer även ett fåtal rena projektstöd.

Det är inte enbart de stora etablerade organisationerna som har beviljats projektmedel. Mindre företag och organisationer, men även kommuner har fått gehör för sina idéer kring vad som är väsentligt för utvecklandet av livskraftigt hästföretagande. Flera av projektägarna har återkommit efterföljande år med vidareutveckling av projektidéer. I framför allt 2008 års projekt ökade även samarbetet mellan olika aktörer inom branschen. Många projekt har fungerat som uppstart för vidare arbete med annan framtida finansiering, medan andra resulterat i framtagande av nya projektansökningar avsedda som t.ex. EU-ansökningar, varav ett flertal resulterat i positivt utfall.

En återkommande kommentar är att det efterfrågas en central funktion som stöd för hästföretagare, men som även kan ha en samlande funktion för hästfrågor t.ex. länsvis. Idag finns flera exempel på relativt väl fungerande verksamheter runt om i landet. Det är därför viktigt att erfarenheter tas tillvara och förmedlas på ett effektivt sätt. Notera att de projekt som beviljats medel från Livskraftigt hästföretagande år 2009 – utvärderas dock ej i denna rapport – i första hand fokuserar på utveckling av regionala hästkompetenscentra samt hästturism.

Jordbruksverkets arbete med Livskraftigt hästföretagande har styrts mer av visioner och strategier än av en kvantifierad målbeskrivning. Satsningen har sannolikt bidragit till att de stora aktörerna inom hästnäringen börjat närma sig varandra och inlett en dialog. Dessutom måste hästnäringen numera även ses som en resurs att ta tillvara och utveckla och inte bara en hobbyverksamhet för framför allt tjejer

Authors/Creators:Palmgren Karlsson, Carina
Title:Utvärdering av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande 2006-2008
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
Year of publishing :2009
Depositing date:31 August 2017
Number:25
Number of Pages:77
Place of Publication:Skara
Publisher:Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences
ISSN:1652-2885
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L52 Animal physiology - Growth and development
L Animal production > L70 Veterinary science and hygiene - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:horses, Equus caballus, stables, farms, animal breeding, domestication, Sweden
Keywords:Hästar, Hästföretag, Hästuppfödare, Hästhandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4318
ID Code:14060
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Aug 2017 13:19
Metadata Last Modified:31 Aug 2017 13:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits