Home About Browse Search
Svenska


Inventering av varg vintern 2015-2016

Wabakken, Petter and Svensson, Linn and Maartmann, Erling and Åkesson, Mikael and Flagstad, Øystein (2016). Inventering av varg vintern 2015-2016. Trondheim, Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia ; 2016:1
[Report]

[img] PDF - Published Version
11MB

Abstract

Mål och metodikVargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam skandinavisk population med utbredningöver riksgränsen. Årliga inventeringar genomförs vintertid i respektive land. Miljødirektoratet ochNaturvårdsverket har utarbetat nya gemensamma skandinaviska riktlinjer för inventering av varg.De nya riktlinjerna används från och med vintern 2014-2015. Antal, utbredning ochbeståndsutveckling i vargpopulationen i Skandinavien dokumenteras i första hand genominventering av antal revir med familjegrupper och revirmarkerande par underinventeringsperioden 1 oktober-31 mars. Populationens storlek vintern 2015-2016 är beräknadmed samma metod som föregående vinter (från antal valpkullar till antal individer).Inventeringen genomförs i huvudsak genom spårning på snö samt DNA-analyser av spillning ochurin. Information från radiotelemetri, forskningsdata samt döda vargar används när sådaninformation finns tillgänglig. Länsstyrelserna i Sverige respektive Høgskolen i Hedmarktillsammans med SNO (Statens Naturoppsyn) i Norge är ansvariga för att genomförainventeringen i fält. De kontrollerar även i fält de rapporter om spår och andra observationer somallmänheten i stor utsträckning bidrar med under inventeringsarbetet.Antal familjegrupper och revirmarkerande par.Under hela inventeringssäsongen 2015-2016 dokumenterades 41 familjegrupper av varg iSkandinavien varav 30 inom Sverige, fyra längs riksgränsen (delas av Sverige och Norge) ochsju inom Norge. 29 revirmarkerande par dokumenterades varav 24 inom Sverige, ett längsriksgränsen och fyra inom Norge. Efter fördelning av de fem gränsreviren med hälften tillrespektive land var summan för Sverige 32 familjegrupper och 24,5 revirmarkerande par, förNorge var summan 4,5 revirmarkerande par och 9 familjegrupper.PopulationsuppskattningMed samma metod som användes förra säsongen beräknas den skandinaviska populationen till430 vargar (95% CI = 340-559). Den svenska delen av populationen, med halva gränsrevirinkluderade beräknas med samma metod till 340 (95% CI = 269-442) vargar. Metoden baseraspå antal föryngringar och inkluderar levande såval som kända döda vargar under helainventeringsperioden. Hela den norska populationen inklusive gränsreviren inventeras istället ifält. Inom Norge dokumenterades 65-68 vargar medan det dokumenterades minst 25gränsöverskridande vargar.GenetikFyra nya finskryska vargar dokumenterades (alla hanar). Tre av dessa vargar är dokumenteradedöda medan den fjärde vargen har etablerat revir i Dalarnas län. Utöver dessa finns två sedantidigare kända finskryska vargar fortsatt kvar i Sverige, den ena i en familjegrupp med årsvalparfödda 2015 (Prästskogen) och den andra som ensam stationär varg (Tiveden).Den genomsnittliga inavelskoefficienten som uppskattar inavelsnivån i populationen harberäknats till 0.24 för vinterns familjegrupper, det innebär en svag minskning sedan förrasäsongen.

Authors/Creators:Wabakken, Petter and Svensson, Linn and Maartmann, Erling and Åkesson, Mikael and Flagstad, Øystein
Title:Inventering av varg vintern 2015-2016
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Monitoring goals and methods:Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is monitored each winter. The Swedish Environmental Protection Agency and the Norwegian Environment Agency have made new joint Scandinavian guidelines and instructions for monitoring of wolves; these guidelines have now been used since winter 2014-2015.Numbers, distribution and trends in the wolf population in Scandinavia are primarily determined through a survey of family groups and territorial pairs during 1 October - 31 March. The survey of wolves is done mainly through snow-tracking and DNA-analyses of scats and urine. Information from GPS-collars, other research data and dead wolves are used when available. The County Administrative Boards in Sweden and Hedmark University College together with the Norwegian Nature Inspectorate (SNO) in Norway are responsible for collecting field data. They also confirm reports of tracks and other observations by the public. Contributions from the public are very important for wolf monitoring.Number of family groups and scent-marking pairs:During winter 2015-2016, 41 family groups were documented in Scandinavia; 30 within Sweden, four across the Norwegian-Swedish border, and seven within Norway. 29 territorial pairs were confirmed; 24 within Sweden, one across the border and four within Norway.Population size:Using the same method as last winter and based on the number of reproductions, Scandinavian wolf numbers were estimated to 430 (95% CI = 340-559), with the Swedish sub-population estimated to 340 (95% CI = 269-442). The calculation includes both alive and dead wolves during the monitoring period. The smaller Norwegian population was counted directly in the field. A minimum of 25 cross-boundary wolves were counted, in addition to 65-68 individuals found only in Norway.Genetics:Four new Finnish-Russian immigrant wolves were confirmed in Scandinavia during the winter 2015-2016. Three of these are dead, but the last wolf settled as a new-established pair member. Two previously known Finnish-Russian wolves were still alive in the Swedish part of the population, one reproducing in a family group and one single resident.The estimated average inbreeding coefficient in family groups was 0.24 this winter, a slight decline since last monitoring season.

Series Name/Journal:Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
Year of publishing :2016
Depositing date:29 March 2017
Number:2016:1
Number of Pages:48
Place of Publication:Trondheim, Grimsö
Publisher:Rovdata; Viltskadecenter
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
ISBN for printed version:978-91-86331-92-4
ISBN for electronic version:978-82-426-2924-1
ISSN:2387-2950
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:wolves, population dynamics, population distribution, geographical distribution, habitats, animal ecology, monitoring, scandinavia
Keywords:Varg, Canis Lupus, antal famlijegrupper, antal revirmarkerande par, populationens storlek, beståndsutveckling, inventering, Skandinavien
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4050
Alternative URL:http://hdl.handle.net/11250/2390916
ID Code:14121
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Mar 2017 11:23
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits