Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014

redovisning av genomförda aktiviteter och utfall

Edsman, Lennart (2016). Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:19
[Report]

[img] PDF (Aqua reports 2016:19)
448kB
[img] PDF (Bilaga till Aqua reports 2016:19)
4MB

Abstract

Syftet med den här sammanställningen är att översiktligt redovisa genomförda aktiviteter och utfall av Åtgärdsprogram flodkräfta för perioden 2008-2014. Åtgärdsprogrammen är en viktig del i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden. De ska ge berörda aktörer vägledning för ett samordnat bevarandearbete. Länsstyrelserna har en nyckelroll och får årliga bidrag för att genomföra aktiviteter.

Kräftpest är det allvarligaste hotet mot flodkräftan, en sjukdom som framförallt sprids genom illegala utsättningar av signalkräfta. Att så sker beror på att det finns överskattade och överdrivna föreställningar om signalkräftans produktionspotentialer.

Viktiga delar i bevarandestrategin har därför varit att slå hål på myterna om signalkräftans förträfflighet och att försöka få till stånd ett långsiktigt och hållbart fiske av flodkräfta. Det stärker allmänhetens och fiskevattenägarnas intresse av att delta i bevarandearbetet.

Information, rådgivning och populationsstärkande åtgärder är exempel på aktiviteter som haft stor omfattning under åtgärdsperioden. Kampanjen Kräftmytkrossaren, med faktabaserad information om både flod- och signalkräfta har samordnats på nationell nivå. På regional och lokal nivå har ett stort antal informationsträffar samlat många fiskevattenägare, ofta i samband med utsättningar eller andra populationsstärkande åtgärder.

Länsvisa förvaltningsplaner ger stöd för beslut om skyddsområden för flodkräfta. Under programperioden har nya förvaltningsplaner tagits fram för fem län. (Två av planerna antogs först 2015.)

Nya skyddsområden har inrättats för Värsjön i Skåne län och på Öland. I Jönköpings län har underlag för beslut om 20 nya skyddsområden tagits fram. Gotland är sedan tidigare skyddsområde (2007). Där har nu illegalt utsatta bestånd av signalkräfta framgångsrikt bekämpats.

Provfisken och andra inventeringar har gett en fördjupad kännedom om var det finns bestånd av flodkräfta respektive signalkräfta. Det har i sin tur gett vägledning för beslut om vilka vatten som är lämpliga för populationsstärkande insatser. Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Gävleborg, Jämtland och Jönköpings län är de länsstyrelser som satsat mest ÅGP-medel på restaurering och återetablering av flodkräfta under åtgärdsperioden. Bäst förutsättningar för att bevara flodkräftan finns i områden med få eller inga bestånd av signalkräfta, för Sveriges del i Värmland, Dalsland, landskapen norr om Dalälven och på Gotland.

Trots insatser under två åtgärdsperioder är flodkräftan fortfarande akut hotad. På nationell nivå har ambitionen att under programperioden få till stånd en nationell övervakningsplan med ett långsiktigt nationellt provfiskeprogram inte förverkligats. Inte heller har kräftdatabasen fått en formell status med ett nationellt datavärdskap och långsiktig finansiering. Detta motverkar möjligheterna att ge en heltäckande bild av flodkräftans bevarandestatus, vilket är en allvarlig brist.

Åtgärdsarbetet måste fortsätta. Rekommendationen är att nuvarande åtgärdsprogram förlängs för att omfatta perioden 2015-2020, med en reviderad åtgärdstabell och en finansiering minst i samma omfattning som i planen för programperioden 2008- 2013.

Authors/Creators:Edsman, Lennart
Title:Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014
Subtitle:redovisning av genomförda aktiviteter och utfall
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The aim of this summary is to provide a general account of the activities carried out in the Action Plan for the conservation of noble crayfish for the period 2008- 2014 and its outcome. Action plans play an important role in the work to preserve biodiversity. They are designed to provide guidance to the players involved to ensure coordinated preservation work. The county administrative boards play a key role and receive annual subsidies to implement activities.

Crayfish plague is the most serious threat to noble crayfish. This is a disease that is spread primarily through the illegal release of the cronic carrier signal crayfish. The reason why this happens is that there are overestimated, exaggerated ideas about the production potential of signal crayfish.

Two of the core elements of the preservation strategy have therefore been to explode the myths about the excellence of signal crayfish and to establish long-term sustainable noble crayfish fisheries. This enhances the interest of the general public and of owners of the fishing right owners fin participating in the preservation work.

Information, advice and measures to enhance population are examples of large-scale activities during the action period. The ‘Crayfish Myth Buster' (Kräftmytkrossaren) campaign, with factual information on both noble crayfish and signal crayfish, was coordinated at national level. At regional and local levels, a large number of information meetings were attended by many fishing right owners, and often involved releases or other measures to increase populations.

County management plans provide support for decisions on noble crayfish protection areas. During the programme period, new management plans were developed for five counties (two of the plans were only adopted in 2015). New designated protection areas have been established for Värsjön in Skåne County and for Öland. In Jönköping County, documentation has been produced for a decision on 20 new protection areas. Gotland was already a protection area (2007). Illegally released signal crayfish there have now been successfully eradicated.

Monitoring and other stocktaking measures have supplied deeper knowledge about where there are populations of noble crayfish and signal crayfish. In turn, this has formed the basis of decisions on the waters suitable for measures to increase and enhance noble crayfish populations. Värmland, Dalarna, Västra Götaland, Gävleborg, Jämtland and Jönköping County are the county administrative boards that have invested the most action programme funds in the restoration and re-establishment of noble crayfish populations during the action period. The best conditions for preserving noble crayfish exist in areas with few or no populations of signal crayfish. In Sweden, these are in Värmland, Dalsland, the landscapes north of river Dalälven and on Gotland.

Despite initiatives during two action periods, noble crayfish remain critically endangered (CR) in Sweden. The ambition, at national level, to establish a national monitoring plan with a long-term national monitoring programme during the programme period was not achieved. Nor did the crayfish database achieve formal status as national data host and long-term financing. This makes it more difficult to create a comprehensive picture of the preservation status of noble crayfish and this is a serious deficiency.

The action work must continue. The recommendation is that the present action programme be extended to include the period 2015-2020, with a revised action table and financing at least to the same extent as that planned for the previous programme period.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2016
Number:2016:19
Number of Pages:25
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISBN for printed version:978-91-576-9452-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Scientific peer reviewed
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:astacus, crayfish, endangered species, protected species, animal population, nature conservation, evaluation, sweden
Keywords:Flodkräfta, bevarande, åtgärder, utvärdering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4006
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4006
Alternative URL:http://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/publikationer/aquarapporter/2016/aqua-reports_2016_19_web2.pdf
ID Code:14122
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Mar 2017 14:11
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits