Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk

årsrapport för 2015

Andersson, Jan and Fagerholm, Björn and Jansson, Maria and Sundqvist, Frida (2016). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Väröbacka: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:4
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Sammanfattning Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk påverkar fisk- och skaldjurssamhället i två steg. I det första steget genom utslagning av ägg, larver och större fisk som följer med det inkommande vattnet in i kraftverket och i ett andra steg genom att fiskens och skaldjurens miljö påverkas av det utkommande uppvärmda vattnet. Förekomsten av uppvärmt kylvatten vid utsläppet kan även bidra till att främmande invasiva arter etablerar sig i kustområdet. Under 2015 producerade Ringhals reaktorer R1, R3 och R4 elektricitet under hela året, med avbrott för årliga revisioner och kortare driftsstopp. Ringhals reaktor R2 var avstängd under hela året. I kylvattenintaget utförs provtagning av fiskägg och fisklarver med Bongohåv för att övervaka förlusterna i kraftverket. Den vanligaste arten av larver som fångats är rötsimpa ( den tredje vanligaste larven, tejstefisk ( början 1979. Håvning i intaget efter juvenil fisk är till stor del fokuserad på glasål ( anguilla på en tillbakagång i hela regionen och inte på förlusten i kylvattenintaget. Effekten av utgående uppvärmt kylvatten undersöks genom jämförande provfisken i ett recipientområde (Ringhals) som påverkas av kylvattnet och ett opåverkat referensområde (Vendelsö). Temperauren har sedan undersökningarna startade ökat i recipientområdet men inte i referensområdet under april och under augusti har temperaturen ökat i båda områdena. Under april har diversiteten i fisksamhället minskat i Ringhals, men inte i Vendelsö, sannolikt som en följd av kylvattensutsläppet. Flertalet varmvattengynnade arter hade högre förekomster i Ringhals. Detta gäller gulål ( och skärsnultra ( uppåtgående trend i både Ringhals och på Vendelsö. Gulål visar en ökande trend enbart för Vendelsö. Flera av de arter som föredrog kallare vatten fångades i lägre antal utanför RinghalsMyoxocephalus scorpius) och därefter skrubbskädda (Platichtys flesus). Förekomsten avPholis gunnellus) hade minskat sedan provtagningensAnguilla). Glasålen har minskat kraftigt sedan 1980-talet. Minskningen av glasål berorAnguilla anguilla), strandkrabba (Carcinus maenas)Symphodus melops). Förekomsten av strandkrabba och skärsnultra visar en. Tydligast var detta för rötsimpa och tånglake ( gynnas av kallare vatten visades vikande trender i Ringhals för rötsimpa, tånglake och oxsimpa under april. Några arter, som tånglake och oxsimpa, minskade i båda områdena kallvattenarterna var det endast skrubbskädda som visade en ökande trend i båda områdena i april. För att påvisa förekomst av främmande arter genomfördes dykkartering i fem områden utanför kraftverkets kylvattenutsläpp. Inga för regionen nya arter noterades under 2015, men tre för västkusten väletablerade främmande arter noterades. Dessa var japanskt jätteostron ( (Zoarches viviparus). Av de arter som. AvCrassostrea gigas), rödalgen rödsvansing (Dasya baillouviana) samt en brunalg, sargassosnärjaSargassum muticum).

Authors/Creators:Andersson, Jan and Fagerholm, Björn and Jansson, Maria and Sundqvist, Frida
Title:Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk
Subtitle:årsrapport för 2015
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Abstract The use of cooling water at the Ringhals nuclear power plant affects the marine environment. The fish and shellfish community is affected in two steps. In the first step, fish eggs, larvae and larger fish that are transported into the nuclear power plant with the cooling water may face unnatural mortality. In the second step the heated water is released back into the sea, where the fish and shellfish are affected by the increase in temperature. The presence of heated water could also contribute to alien invasive species establishing in the coastal area. Reactors R1, R3 and R4 at Ringhals nuclear power plant produced electricity during the major part of the year 2015, with exceptions for the annual audits and shorter stops in production. Reactor R2 was closed down for the whole year. Fish eggs and fish larvae are sampled in the incoming cooling water using a modified Bongo net to monitor losses of eggs and larvae in the nuclear power plant. The most abundant larvae are shorthorn sculpin larvae ( flounder ( ( Kidd midwater-trawl is used. This sampling is mainly focused on glass eels ( The abundance of glass eels have declined strongly since the beginning of the 1980´s. The decline of the glass eel abundance is most probably due to a general decrease in recruitment and not to a local effect caused by the nuclear power plant. The effects of the cooling-water released into the sea are monitored by fykenet surveys in the recipient (Ringhals) as well as in a reference area (Vendelsö). These areas are compared in two seasons to reveal effects of the cooling water emissions. The diversity of the fish community has developed differently in the two areas during the cold season, where Ringhals showed a decrease in diversity and Vendelsö was stable. This is possibly an effect of the warm water emissions from the power plant. Species that prefer warm water have been observed to concentrate in the recipient area. Eel ( melops) stable or increasing catches in the area. Species that prefer cold water, such as shorthorn sculpin and eelpout (Zoarches viviparous), were less abundant in the recipient area. Only the European flounder showed an increasing trend in both Ringhals and Vendelsö. To investigate the presence of marine alien invasive species a scuba diving survey was conducted in five shallow areas in a gradient from the outlet of cooling water. No new alien species were found in the 2015 survey, but three species already established on the Swedish west coast were found. The species found were the Japanese oyster ( species of red algae muticumMyoxocephalus scorpius) followed by EuropeanPlatichtys flesus). The abundance of the third most abundant rock gunnel larvaePholis gunnellus) have decreased since 1979. To sample juvenile fish a modified Isaacs-Anguilla anguilla).Anguilla anguilla), corkwing wrasse (Symphodusand shore crabs (Carcinus maenas) are three examples, which show eitherCrassostrea gigas), oneDasya baillouviana and one brown algae, Japanese wireweed (Sargassum).

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2016
Depositing date:17 March 2017
Number:2016:4
Number of Pages:44
Place of Publication:Väröbacka
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9392-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, aquatic communities, net fishing, coastal waters, nuclear energy, environmenatl impact, surveys, sweden, kattegat
Keywords:fiskbestånd, fiskyngel, främmande arter, kärnkraft, recipientkontroll, provfiske, Ringhals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4023
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4023
ID Code:14158
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Ringhals AB
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Mar 2017 14:30
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 18:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits