Home About Browse Search
Svenska


Riktlinjer för uppföljning av fiskevårdsåtgärder i kustmynnande våtmarker med fokus på gädda

Fredriksson, Ronny and Bergström, Ulf and Olsson, Jens (2013). Riktlinjer för uppföljning av fiskevårdsåtgärder i kustmynnande våtmarker med fokus på gädda. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:7
[Report]

[img] PDF - Published Version
2MB

Abstract

Längs Östersjökusten inkom under slutet av 1990- och början av 2000-talet rapporter om sviktande bestånd av gädda och abborre. Båda arterna är populära inom fritids- och sportfisket, och spelar som rovfiskar en betydande roll för tillståndet i Östersjöns kustekosystem. I flera kustområden har man börjat restaurera kustmynnande våtmarker och vattendrag som har visat sig utgöra viktiga lek- och uppväxtområden för framför allt gädda. Till skillnad mot många andra fiskevårdsåtgärder har det för flera av dessa restaureringsprojekt genomförts utförliga utvärderingar av åtgärden. Dock har det hittills saknats en samlad beskrivning över hur man kan utvärdera och följa upp effekten av en restaureringsåtgärd i kustmynnande våtmarker och vattendrag riktad mot gädda. I denna rapport har data från ett flertal kustmynnande vattendrag och våtmarker längs den svenska kusten analyserats för att utvärdera hur man bäst och mest kostnadseffektivt kan mäta effekten av en restaureringsåtgärd riktad mot gädda. Fokus i utvärderingen är huvudsakligen riktat mot undersökningar av stigande lekfisk och utvandrande yngel. Effekterna av en restaureringsåtgärd på det vuxna beståndet av gädda är idag inte klarlagt, men i denna rapport ges även förslag på hur åtgärden kan utvärderas på beståndsnivå. För uppvandring av vuxen lekfisk visar resultaten att det fanns en koppling mellan stigande fisk och vattentemperatur, och att en provtagning när vattentemperaturen ligger mellan 6-12 ºC var tillräcklig för att fånga upp en majoritet av den fisk som vandrar upp i våtmarken. Även om det fanns en variation mellan områden, så fångade denna reducerade provtagning mellan 64-97% av det totala antalet stigande lekfiskar. För yngelutvandringen inträffade en topp oftast 30-40 dagar efter en topp i uppvandrande lekfisk. En provtagning inom intervallet 30-50 dagar efter en topp i uppvandrande lekfisk fångade upp en majoritet (68-95%) av det totala antalet utvandrande yngel i våtmarken. Eftersom gäddan fångas i liten utsträckning i traditionella provfisken, diskuteras möjligheten att använda ryssjefisken i vattendrag yngelinventeringar på kusten och yrkes- och sportfiske som informationskälla och underlag för utvärdering på beståndsnivå. Framför allt en utveckling av ett rapporteringssystem inom sportfisket bedöms utgöra en potentiellt värdefull källa till information då gäddan är en populär art bland sportfiskare. Avslutningsvis visar analyserna som ligger till grund för denna rapport att produktionen av yngel i en rätt konstruerad våtmark kan producera upp till 25 000 yngel per hektar. Produktionen varierar sannolikt mycket mellan våtmarker, områden och år, men potentialen i denna restaureringsmetod bedöms som stor. Fortsatta undersökningar där variationen mellan områden i produktionen av yngel studeras, samt där kopplingar mellan åtgärden och förändringar på beståndsnivå kvantifieras, föreslås i rapporten. Sådana undersökningar kan förhoppningsvis belysa huruvida åtgärder i kustmynnande vattendag och våtmarker är en restaureringsåtgärd som bör tillämpas för att stärka bestånden av gädda på kusten, samt hur åtgärden kan optimeras.

Authors/Creators:Fredriksson, Ronny and Bergström, Ulf and Olsson, Jens
Title:Riktlinjer för uppföljning av fiskevårdsåtgärder i kustmynnande våtmarker med fokus på gädda
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During the late 1990s and early 2000s, declining populations of pike and perch were reported from many coastal areas along the Baltic Sea. Both species are popular for anglers and play an important structuring role in coastal ecosystems of the Baltic Sea. Several restoration projects in streams and wetlands that drain in the Baltic Sea have been initiated. Such habitats have proved to be of importance for pike reproduction. Unlike many other fish conservation projects, several of these projects that focus on restoration of wetlands have been properly evaluated. However, a compilation of how to evaluate the effects of restoration in wetlands and streams that mouth in the sea has hitherto been missing. In this report, data from several restoration projects have been analyzed with the aim to find the best and most cost efficient way to evaluate restoration measures in coastal tributaries and wetlands focusing on pike recruitment. The main focus was on the upward migration of adult fish into the wetlands and the outward migration of pike larvae into the sea. To date we have limited knowledge on the effects of restoration measures in coastal tributaries on the adult populations of pike, but the possibilities to evaluate the effects on the adult coastal populations and stocks is also discussed in this report. Upward migration of spawning pike exhibited a relation to water temperature, and sampling within the interval of 6-12 ºC covered a majority (64-97 %) of the total number of upward migrating pikes. The peak in downward migrating larvae usually occurred 30-30 days after a peak in upward migration of spawners. Sampling within the interval of 30-50 days from a peak in the upward migration covered a majority (68-95 %) of the pike larvae Since pike is a species that is not sampled representatively in the current costal fish monitoring programs using gillnets, the possibility to sample migrating adult fish in the stream, sampling of juvenile pike in coastal areas, as well as data from anglers and commercial fishermen to assess adult pike population and stock status was discussed. In particular, a developed reporting system for anglers was considered to be a potentially valuable source of information since pike is a popular species among anglers. Finally, the analyses that serve as the basis of this report, showed that a properly constructed wetland can produce up to 25 000 larvae per hectare. The production probably varies between areas and between years, but the restoration method is considered to have a significant potential. Further studies that focus on the variation in production between areas and aim at evaluating the effect the restored areas has on adult pike populations in coastal areas are crucial in order to assess whether restoration of wetland is an adequate method to consolidate coastal pike populations

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2013
Depositing date:27 March 2017
Number:2013:7
Number of Pages:52
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9145-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:pike, coastal waters, wetlands, rivers, Baltic Sea, nature conservation
Keywords:gädda, kustmynnande våtmarker, restaurering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4035
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4035
ID Code:14195
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:27 Mar 2017 07:59
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits