Home About Browse Search
Svenska


Development and evaluation of forest management scenarios

long-term analysis at the landscape level

Eggers, Jeannette (2017). Development and evaluation of forest management scenarios. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:51
ISBN 978-91-576-8875-0
eISBN 978-91-576-8876-7
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Managing forests sustainably is an intricate task, as forests are dynamic, complex, and long-lived ecosystems. At the same time, demands on forests are increasing and diversifying. To deal with these challenges, forest decision support systems have been developed that allow one to project the development of forests and the ecosystem services they can provide in the future. This thesis develops and evaluates long-term forest scenarios for two landscapes in Sweden by considering economic, ecological, and social aspects of sustainable forest management. One aspect considered in the scenario analysis is how forest ownership structure influences forest management. When examining factors that influence forest owners’ management decisions property size was found to be more influential than other factors such as gender or residence of the forest owner. Based on these results, two methods to account for a diverse forest ownership structure in long-term forest scenarios were developed. It was shown that forest owners’ management behaviour can have considerable effects on the provision of ecosystem services, suggesting that accounting for the diversity in forest owners’ management behaviour deserves more attention in future projections of the development of forests and the resulting ecosystem services. In addition, this thesis evaluated different management options based on expert participation in a multi-criteria decision analysis framework. Results indicate that several management scenarios would be better suited to balance multiple forest values than a continuation of current practices. Finally, this thesis tests a method that assesses the trade-off between wood production and recreational values to identify areas where adapted management should be prioritized. The results show that substantial increases in the recreational value of a forest landscape can be achieved with a moderate overall reduction of timber production revenues. In conclusion, the papers included in this thesis clearly demonstrate that long-term landscape level scenarios can be useful tools for illustrating trade-offs between different ecosystem services, for evaluating different management practices, and for assessing potential future developments, providing valuable input for forest governance and decision making at different levels.

Authors/Creators:Eggers, Jeannette
Title:Development and evaluation of forest management scenarios
Subtitle:long-term analysis at the landscape level
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Det huvudsakliga syftet med skogsbruket i Sverige har traditionellt varit virkesproduktion med en hög ekonomisk avkastning. Under de senaste decennierna har dock andra målsättningar och krav uppmärksammats allt mer och skogsbruket försöker därför i högre grad balansera ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella värden. Skogen förväntas exempelvis spela en viktig roll i övergången till en biobaserad ekonomi, bidra till begränsningen av klimatförändringar, vara en attraktiv rekreationsmiljö för en ökande urban befolkning, samtidigt som man vill bevara artmångfalden och viktiga livsmiljöer för hotade arter. Om skog ska brukas på ett hållbart sätt med hänsyn till dessa olika värden behövs kunskap om hur skogsskötseln påverkar de olika värdena. Därmed kan skogsskötseln styras så att en önskvärd balans erhålls mellan de olika värdena. Detta är dock komplicerat, eftersom skogen är ett dynamiskt och komplext ekosystem, som behöver betraktas över långa tidshorisonter. Det är bland annat för att hantera dessa utmaningar som skogliga beslutsstödsystem utvecklats. Systemen beskriver skogens utveckling och de ekosystemtjänster som skogen tillhandahåller. Det görs ofta i form av scenarier, det vill säga en framskrivning av skogens tillstånd givet vissa förutsättningar och antaganden. Ofta jämförs ett antal olika scenarier med olika antaganden för att få en uppfattning om vilka konsekvenser dessa ger upphov till, som till exempel olika inriktningar av skogsskötseln. Scenarier på landskapsnivå är särskilt användbara vid bedömningar som omfattar flera ekosystemtjänster eftersom man kan inkludera den lokala mångfalden av beståndstyper, trädslag och åldersfördelningen samt ägarförhållanden.
Denna avhandling utvecklar och utvärderar skogliga scenarier på landskapsnivå genom att beakta hur olika skötselscenarier påverkar ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella skogliga värden. Avhandlingen beaktar skogsägarna som en heterogen grupp med olika intressen och preferenser och integrerar olika ageranden i analyserna, vilket sällan gjorts i tidigare studier. Empiriskt utgår avhandlingen från två olika svenska kommuner. Tre av de ingående studierna fokuserar på skogsägare och deras val av skötselstrategi, samt hur ägarstrukturen kan avbildas i skogliga scenarier. En analys av faktorer som påverkar skogsägare i deras val av skötselstrategi visar att skillnader mellan olika kategorier av ägare, till exempel kvinnliga och manliga ägare och ägare som bor nära eller långt ifrån fastigheten, är ganska liten. Däremot har storleken på skogsfastigheten betydligt större inverkan på ägarens val av skötselstrategi. Dessa resultat beaktades i de följande två studierna där olika scenarier utvecklades och jämfördes med hjälp av det skogliga beslutsstödsystemet Heureka. Scenarioanalyserna innehåller två metoder för att ta hänsyn till ägarstrukturen i skogslandskapet. I båda metoderna länkas olika kategorier av skogsägare till olika skötselstrategier. I den ena studien analyserades effekterna av skillnader i skogsägarnas agerande på ekosystemtjänster kopplade till ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella skogliga värden, medan den andra studien utvecklade tre olika framtidsscenarier som påverkades av skogsägarnas agerande gällande skogsskötseln. Studierna visar att skogsägarnas agerande kan ha tydliga konsekvenser för utfallet av ekosystemtjänster - och därmed ekonomiska, ekologiska och socio-kulturella skogliga värden - på landskapsnivå redan efter 20 år. Det tyder på att hänsyn till skillnader i skogsägarnas agerande förtjänar mer uppmärksamhet i framtida scenarieanalyser.
I avhandlingen ingår även deltagande av experter för att utvärdera olika alternativa skötselinriktningar. För detta användes Heurekas programvara för flermålsanalys, PlanEval. Resultaten indikerar att flera alternativa scenarier till det scenario som implementerar en fortsättning av dagens skogsbruk, vilket lägger relativt stor vikt vid ekonomiska värden, är bättre lämpade för att balansera skogens olika värden. Slutligen testas en metod för att göra avvägningar mellan virkesproduktion och rekreationsvärden genom att identifiera områden där anpassad skogsskötsel bör prioriteras. Här används ett rekreationsindex sammansatt av dels ett beståndsindex, som beskriver hur lämpligt ett bestånd är för rekreation, dels ett lägesindex vilket beskriver skogens tillgänglighet främst baserat på befolkningstätheten inom gångavstånd. Genom att definiera olika skötselalternativ och variera nivån av hänsyn till rekreation i optimeringsverktyget i Heurekas programvara PlanVis fördelas skötselalternativen på bästa sätt. I den fallstudie som genomfördes kunde rekreationsvärden gynnas genom att fördela olika skötselstrategier strategiskt inom landskapet med måttlig inverkan på virkesproduktionens ekonomi.
Sammanfattningsvis visar resultaten från studierna att långsiktiga skogliga scenarier på landskapsnivå är användbara verktyg för skogsförvaltning och beslutsfattare och betonar vikten på att ta hänsyn till ägarstrukturen och dess inverkan på skogsskötseln. Scenarierna kan användas för att utvärdera olika skötselinriktningar, bedöma möjliga utvecklingsvägar och för att göra avvägningar mellan olika ekosystemtjänster.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Depositing date:2 May 2017
Number:2017:51
Number of Pages:65
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IEggers, J., Lämås, T., Lind, T., Öhman, K. (2014). Factors influencing the choice of management strategy among small-scale private forest owners in Sweden. Forests 5(7), 1695-1716.
IIEggers, J., Holmström, H., Lämås, T., Lind, T., Öhman, K. (2015). Accounting for a diverse forest ownership structure in projections of forest sustainability indicators. Forests 6(11), 4001-4033.
IIIEriksson, L. O., Nordström, E.-M., Eggers, J., Sandström, S., Carlsson, J. Modelling ecosystem services and forest owner behaviour through scenario analysis on a landscape level. (submitted manuscript)
IVEggers, J., Holmgren, S., Nordström, E.-M., Lämås, T., Lind, T., Öhman, K. Balancing different forest values: Evaluation of forest management scenarios in a Multi-Criteria Decision Analysis framework. (submitted manuscript)
VEggers, J., Lindhagen, A., Lind, T., Lämås, T., Öhman, K. Balancing landscape-level forest management between recreation and wood production (manuscript).
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8875-0
ISBN for electronic version:978-91-576-8876-7
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forestry, forest management, ecosystems, decision support system, landscaping, sweden
Keywords:ecosystem services, landscape, long-term planning, forest decision support system, forest owner behaviour, management strategies, scenario analysis, trade-offs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4146
ID Code:14286
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
External funders:FORMAS
Deposited By: Jeannette Eggers
Deposited On:03 May 2017 10:41
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits