Home About Browse Search
Svenska


Systematiska översikter vid SLU

vad är SLU-bibliotekets roll?

Lindsten, Agneta and Bergquist, Britt Marie and Lennartsson, Mattias (2017). Systematiska översikter vid SLU. Umeå: Common Units > SLU University Library, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU-bibliotekets rapportserie / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket ; 7
[Report]

[img] PDF
299kB

Abstract

Allt fler forskare inom SLU:s ämnesområden använder sig av systematiska sökningar för att besvara forskningsfrågor och kartlägga litteraturen inom sitt ämnesområde. Detta avspeglas i antalet förfrågningar som inkommer till biblioteket för att få hjälp med systematiska sökningar. För att öka SLU-bibliotekets kompetens och kartlägga forskningens behov av stöd, startades ett projekt med målet att definiera vilken roll biblioteket ska ha i det ofta komplexa och omfattande arbetet med systematiska översikter. Inom projektet har vi valt att använda systematiska översikter som ett samlande begrepp för studier där systematiska metoder har använts för att söka fram, samla in, gallra och sammanställa vetenskaplig litteratur.
En omfattande litteratursökning genomfördes för att kartlägga forskare vid SLU som har publicerat systematiska översikter, vilka metoder de har använt sig av, hur litteratursökningen genomförts och hur den har dokumenterats. Sex utvalda forskare från olika ämnesområden intervjuades för en mer djuplodande analys.
Kartläggningen visade tydligt att publiceringen av systematiska översikter från SLU har stadigt ökat sedan 2002. Sammanlagt identifierades 78 forskare, från nästan alla SLU:s ämnesområden. Det var stor variation i hur den systematiska översikten hade genomförts, och en guide eller protokoll för systematic reviews hade endast följts i undantagsfall. Kartläggningen och intervjuerna gav en tydlig bild av hur biblioteket med sin kärnkompetens inom litteratursökning och referenshantering med relativt enkla medel kan hjälpa till att förbättra sökstrategier och dokumentation av litteratursökning. Men biblioteket kan också bidra med en övergripande förståelse av metoden och ha en rådgivande roll för hur metoden kan anpassas efter den enskilda forskargruppens behov. Det ställer dock krav på flexibilitet och kompetens hos biblioteket att ha denna roll.
Slutsatsen från projektet var att biblioteket kan fungera som ett nav för systematiska översikter vid SLU och i första hand ha en rådgivande roll genom att erbjuda individuella träffar. Den rådgivande rollen inbegriper konkret hjälp med utformning och dokumentation av sökning och sökresultat, orientering om informationskällor, övergripande handledning i systematiska metoder samt att upprätthålla ett nätverk med kontakter för att förmedla och dela erfarenheter om systematiska översikter, både internt och externt.

Authors/Creators:Lindsten, Agneta and Bergquist, Britt Marie and Lennartsson, Mattias
Title:Systematiska översikter vid SLU
Subtitle:vad är SLU-bibliotekets roll?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Increasingly more researchers within SLU’s subject areas are using systematic reviews for answering research questions and mapping out the literature in their subject area. This is reflected in the number of questions that come in to the library regarding help with systematic searches. In order to increase the competence within the SLU University Library and to better understand the need of support for researchers, a project was started with the aim to define what role the library should play in the often complex and extensive work with systematic reviews. In the project we have chosen to extend the definition of the term systematic review (swe. systematiska översikter) to include all studies where systematic methods have been used to search for, collect, screen and synthesise research literature.
An extensive literature search was conducted to map out researchers at SLU that has published systematic reviews, what methods they have used, how the literature search was conducted and how well it was documented. Six researchers from different subjects were chosen for in-depth interviews.
The mapping clearly showed that the publishing of systematic reviews from SLU has steadily increased since 2002. Altogether, 78 researchers were identified, with almost all SLU’s subjects represented. There was a large variation in how the systematic reviews were conducted, and a guide or protocol for systematic reviews had seldom been followed. The mapping and the interviews gave a clear picture that the library with its core competencies, with relatively small means can help improve search strategies and documentation of systematic literature searches. But the library can also contribute with an overall grasp and understanding of the method and have a consulting role for how the method can be adapted for the needs of individual research groups. However, it puts great demands on flexibility and competence on the library to have this role.
The conclusion from the project was that the library can be a hub for systematic reviews at SLU and primarily have a consulting role by offering individual meetings with research groups. The counselling role includes hands-on advice on scoping and documentation of searches and search results, orientation about sources of information, overall supervising in systematic methods and to maintain a network of contacts to mediate and share experiences with systematic reviews, both internally and externally.

Series Name/Journal:SLU-bibliotekets rapportserie / Sveriges lantbruksuniversitet, SLU-biblioteket
Year of publishing :2017
Depositing date:29 May 2017
Number:7
Number of Pages:40
Place of Publication:Umeå
Publisher:SLU-biblioteket, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X20 Computer and library sciences
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > 50805 Information Studies
Agrovoc terms:information services, libraries, research support
Keywords:systematiska översikter, systematic reviews, systematiska sökningar, intervjuer, forskarstöd, SLU-biblioteket
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4248
ID Code:14355
Faculty:G - Common Units
Department:Common Units > SLU University Library
Deposited By: Mattias Lennartsson
Deposited On:22 Jun 2017 06:49
Metadata Last Modified:22 Jun 2017 06:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits