Home About Browse Search
Svenska


Arbogaåns avrinningsområde

recipientkontroll 2015

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Drakare, Stina and Almlöf, Karin (2016). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:11
[Report]

[img] PDF
15MB

Abstract

<p>Institutionen för vatten och miljö vid SLU har på uppdrag av Arbogaåns
vattenförbund varit utförare av recipientkontrollprogrammet för Arbogaåns avrinningsområde
under 2015. Prov för vattenkemiska och biologiska analyser har tagits på 27
platser i rinnande vattendrag, samt i 16 sjöar inom Arbogaaåns vattensystem.
Denna rapport redovisar resultaten från dessa undersökningar och klassning av
ekologisk status, avseende analyserade parametrar vid stationerna, enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 2007 (NV 2007:4, Bilaga A:
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). </p><p> </p><p>Väder och vattenföring </p><p>Året 2015 hamnade på tredje plats bland de varmaste åren i Sverige. Det
var framförallt i början och slutet av året som man hade de största
temeraturöverskotten medan för årstiden ovanligt kyligt väder under maj, juni
och delar av juli drog ner årsmedeltemperaturen. När det gäller nederbörd så
var det stora variationer så att i princip varannan månad gav nederbörd över
eller mycket över det normala medan övriga månader låg under eller mycket under.
Vattenföringen vid pegelstationerna i området låg mestadels nära medel för
perioden 1978-2015. </p><p> </p><p>Vattenkemi </p><p>De lägsta halterna av näringsämnen i både sjöar och vattendrag
uppmättes liksom tidigare år i de norra och västra delarna av Arbogaåns
avrinningsområde där andelen skog är stor. Halten av fosfor i sjöarna var 2015
högst i Väringen (6070) medan den högsta kvävehalten uppmättes i Vikern (6310).
Transporten av näringsämnen i vattendragen ökar successivt mot Arbogåns
mynning. Anledningen är att vattenföringen ökar nedåt i systemet samt att
halterna av kväve och fosfor också ökar i och med att andelen jordbruksmark är
större i den nedre delen. Det tillkommer också punktkällor från ett antal avloppsreningsverk
vilket ökar belastningen nedåt i systemet. Belastningen av kväve och fosfor på
Mälaren från Arbogaån varierar mellan åren, till stor del beroende på
variationer i vattenföringen (figur A). En viss trend kan dock anas att efter
en nedgång runt år 2000 så ökar transporten av näringsämnen åter långsamt. Efter
2012 och 2014 års toppnoteringar är 2015 års transport åter lägre men
fortfarande den femte högsta noteringen sedan 1997. De högsta siktdjupen och
lägsta klorofyllhalterna återfanns i de norra och västra delarna av
avrinningsområdet (område E och D) medan de lägsta siktdjupen uppmättes i de
södra och östra delarna (område A, B och C). De högsta klorofyllhalterna var
inte lika tydligt associerade till delområde utan återfanns i princip spridda
över alla områden. </p><p> </p><p>Biologi </p><p>De biologiska provtagningarna fokuserade i år helt på bottenfauna i
vattendrag. Den ekologiska statu-<a></a>sen bedömd med hjälp av
bottenfauna var vid alla provpunkter utom Hagbyåns inflöde till Norasjön (6330)
och Arbogaåns inflöde i Väringen (6065) oförändrat hög eller god 2015 (figur
B). Stationen vid inflödet till Norasjön visar en fortsatt sjunkande trend men
bibehåller måttlig ekologisk status. Även status vid inflödet till Väringen har
försämrats till måttlig. </p><p> </p><p>Sammanställning av statusklassning</p><p>Vi sammanvägning av alla analyserade kvalitetselement är statusen
generellt hög eller god i merparten av sjöarna och vattendragen i norra och
västra delen av avrinningsområdet med några undantag (figur B).
Statusklassningarna kring och nedströms Väringen visar mestadels på måttlig
till god status.</p>

Authors/Creators:Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Drakare, Stina and Almlöf, Karin
Title:Arbogaåns avrinningsområde
Subtitle:recipientkontroll 2015
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2016
Number:2016:11
Number of Pages:115
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten & miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Inorganic Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:rivers, surveys, water pollution, water management, sweden
Keywords:vattenanalyser, avrinningssystem, näringsämnen, vattenföroreningar, vattnets kemi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4242
ID Code:14389
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Jun 2017 08:29
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 03:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits