Home About Browse Search
Svenska


Responses of tree-associated species to forest management

Ranlund, Åsa (2017). Responses of tree-associated species to forest management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:60
ISBN 978-91-7760-010-7
eISBN 978-91-7760-011-4
[Doctoral thesis]

[img] PDF
11MB

Abstract

In forests there are many organisms that depend on trees. When forests are managed the environment for tree-associated species changes, and a lot of their habitat is lost. In boreal forests it is common with clearcutting, where almost all trees are harvested. In addition, with an increased demand for biofuel, the extraction of tree tops, branches and stumps is expanding. At the same time, some trees are retained in the open conditions after clearcutting for conservation purposes. In the boreal forests of Sweden, tree species richness is poor but the richness of flora and fauna of species associated with trees is high. I have analyzed the responses of epiphytic lichens to the environmental change on retained trees when the surrounding forest is clearcut. I have also analyzed the responses of saproxylic beetles to stump extraction in the landscape. Overall, there is a wide variety of species responses, and they can be difficult to predict. Sometimes tree traits, such as successional strategy, can help predict the responses of tree-associated species to environmental change. Sometimes the traits of the tree-associated species themselves can drive their response to environmental change. For lichens, species associated with the late-successional Norway spruce occur less on trees retained at clearcuts than on trees in closed-canopy forest. The pattern is the opposite for lichen species associated with early-successional tree species. Some lichen traits can also drive species responses to the open environment after clearcutting; characteristics that seem to increase the probability of lichens to occur on trees retained at clearcutting are a foliose or fruticose growth form, thallus sunscreen, or asexual reproduction. The responses of saproxylic beetles to landscape stump extraction varies, with predators more negatively affected than lower trophic levels. In an attempt to elucidate different aspects of the distribution of responses, I suggest ways to develop the concept of response diversity. The diverging responses of species to forest management entails different requirements for their conservation.

Authors/Creators:Ranlund, Åsa
Title:Responses of tree-associated species to forest management
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Många organismer i skogar är beroende av träd. När skogar brukas förändras miljön för arterna och mycket av deras habitat går förlorat. I boreala skogar är kalhuggning vanligt och med ökad efterfrågan på biobränsle så har uttaget av trädtoppar, grenar och stubbar ökat. Samtidigt så sparas en del träd av naturvårdshänsyn i de öppna miljöer som bildas efter kalhuggning. I de svenska boreala skogarna är trädartrikedomen låg men artrikedomen av växter, djur och svampar kopplad till träden är hög. Jag har analyserat hur epifytiska lavar svarar på den miljöförändring som uppstår på kvarlämnade träd när den omgivande skogen huggs ner. Jag har också analyserat hur skalbaggar i död ved påverkas av att stubbrytning sker i det omgivande landskapet. Det är generellt stor variation i hur arter svarar på skogsbruksåtgärder och det kan därför vara svårt att förutse vilka arter som kommer att påverkas negativt. I vissa fall kan trädens egenskaper, till exempel deras successionsstrategi, bidra till att det går att förutse hur arter kopplade till träden svarar på en miljöförändring. I andra fall kan arternas egna egenskaper avgöra hur de svarar på miljöförändringen. För lavar så är arter kopplade till gran, ett sekundärträd i successionen, vanligare på träd inne i skog än träd sparade på hyggen. För lavar kopplade till pionjärträden asp, björk och tall, så är mönstret det motsatta, dvs. de är vanligare på hyggesträd än på träd i skog. En del egenskaper hos lavar kan också påverka hur de svarar på den mer öppna miljö som bildas runt träd som lämnats vid avverkning. Solskydd i lavbålen, en förmåga att reproducera sig asexuellt och ett växtsätt som blad- eller busklav verkar vara egenskaper som ökar sannolikheten att en lav förekommer på hyggesträd. Hur skalbaggar påverkas av stubbskörd i landskapet varierar också stort mellan arter men predatorer verkar påverkas mer negativt än andra arter. För att belysa fler aspekter av hur arter svarar på förändring så föreslår jag att konceptet responsdiversitet utvecklas. Arter som skiljer sig i sina svar på skogsbruk ställer olika krav på naturvårdsåtgårder.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Depositing date:27 June 2017
Number:2017:60
Number of Pages:42
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IRanlund, Å.* and Hylander, K. Response diversity when the environment changes: examining the composition of responses (submitted) * Corresponding author.
IIRanlund, Å.*, Hylander, K., Johansson, V., and Gustafsson, L. Tree taxon association predicts epiphytic lichen responses to environmental change (submitted) * Corresponding author.
IIIRanlund, Å.*, Johansson, V., Hylander, K., Gustafsson, L., and Svensson, M. Epiphyte trait distributions respond to environmental change, and interact with tree taxa and region (manuscript) * Corresponding author.
IVRanlund, Å. and Victorsson, J.* Predatory saproxylic beetles are more negatively affected by landscape stump extraction than lower trophic levels (submitted) * Corresponding author.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-010-7
ISBN for electronic version:978-91-7760-011-4
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:lichenes, biodiversity, Bayesian theory, choice of species, forest management, forest ecology
Keywords:Bayesian hierarchical models, biodiversity, community ecology, epiphytic lichens, forest ecology, response diversity, saproxylic beetles, species models, stump harvest, tree retention
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4255
ID Code:14416
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
External funders:FORMAS
Deposited By: Åsa Ranlund
Deposited On:28 Jun 2017 10:36
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits