Home About Browse Search
Svenska


Fjärilar och humlor i grönstrukturer i Malmö

en utvärdering inom Vinnova projektet BiodiverCity (fas 3)

Haaland, Christine (2017). Fjärilar och humlor i grönstrukturer i Malmö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:7
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

I denna studie undersöktas 26 olika grönstrukturer för dagfjärilar och humlor i tre stadsdelar i Malmö (Västra hamnen, Augustenborg och Hyllie). Av dessa 26 grönstrukturer var 9 anlagda inom BidodiverCity projektet (gröna väggar, gröna tak, innergårdar, skogsbiotop i park). Grönstrukturerna undersöktas med syfte att analysera och utvärdera artsammansättningen av dagfjärilar och humlor. De grönstrukturer som inte anlades inom BiodiverCity projektet undersöktas i jämförande syfte. Dessa var rabatter, vägkanter, gräsmarker, en sådd äng och gröna tak i närheten av BiodiverCity objekt. De flesta grönstrukturerna inventerades fem gånger mellan juni och augusti 2016, några gröna tak inventerades bara en eller två gånger på grund av problem med tillgängligheten. Två olika inventeringsmetoder användes, en standardiserad transektmetod och 10-minuters observationer i rutor (4m2). Det observerades totalt 156 fjärilar (154 i transekter, 2 i rutor) fördelade på 9 olika arter och 705 humlor (538 i transekt och 167 i rutor). Vitvingar (Pieris spp.) utgjorde 40% av alla observerade fjärilar, sexfläckig bastardsvärmare 25%, puktörneblåvinge 13% och slåttergräsfjäril 10%. Humlorna dominerades totalt av jordhumlor och stenhumlor som utgjorde 98% av alla observerade individer. Den faktor som påverkade antalet fjärilsarter i grönstrukturer positivt var genomsnittligt antal blommande växter (juli-augusti). Individ- och artantal av humlor påverkades positivt av täckningsgraden av blommande växter och genomsnittligt antal blommande växter (juli-augusti). De växter som fjärilar besökta mest i denna studie var tistlar, humlelusern, sötväppling, kärringtand och Buddleja. Humlor be-sökta oftast lavendel, kärringtand, blåeld, rödklint och olika klöverarter. I grönstrukturer som anlades inom BiodiverCity projektet hittades få fjärilar och humlor sannolikt på grund av en kombination av växtsammansättningen och en hög urbaniseringsgrad med generellt låg artdiversitet av fjärilar och humlor i område. Ett undantag är gröna tak som kan attrahera ett nämnvärt antal humlor av olika arter. Slutsatsen av studien är att det är möjligt att skapa biotoper som erbjuder en näringsresurs under sommaren som är attraktiva för de mest vanliga humlorna men delvis också mindre vanliga arter under förutsättning att man beakta rätt växtval och plantera i tillräcklig omfattning. Detta gäller också för mycket urbaniserade områden och inkluderar gröna tak. För dagfjärilar däremot verkar det vara svårare att skapa attraktiva biotoper i små områden som dessa grönstrukturer ofta är. Det som behövdes är sannolikt fler artrika ruderatmarker och extensivt skötta gräsmarker som inkluderar lämpliga biotoper också för larver.

Authors/Creators:Haaland, Christine
Title:Fjärilar och humlor i grönstrukturer i Malmö
Subtitle:en utvärdering inom Vinnova projektet BiodiverCity (fas 3)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In this study 26 green structures were surveyed for butterflies and bumblebees in three areas in Malmö (Västra hamnen, Augustenborg and Hyllie). Of these 26 green structures 9 have been established within the BiodiverCity project (green roofs, green walls, court-yards, park section). The aim of the study was to analyse and evaluate the species composition for butterflies and bumblebees in these green structures. Green structures which had not been established within the project were investigated for comparison (nearby flower-beds, road verges, grasslands, sown meadow, green roof). Most green structures were surveyed five times from June to August 2016. Two different methods were used: transect surveys and 10-min observations of squares (4m2). In total 156 butterflies were observed and 705 bumblebees. 40% of all butterflies were whites (Pieris spp.). 98% of all bumble-bees were buff- and white-tailed bumblebees (Bombus terrestris, B. lucorum) and red-tailed bumblebee (B. lapidarius).The number of butterfly species was positive related to the number of flowering plants. The number of bumblebee species and abundances were positive related to number of flowering plant species and percentage cover of flowering plants. Plants that were most often visited by butterflies were thistles (Cirsium spp.), black medick (Medicago lupulina), Bokhara clover (Melilotus albus), bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus) and Buddleja. Bumblebees visited most often lavender (Lavendula spp.), bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus), viper's bugloss (Echium vulgare), brown knapweed (Centaurea jacea), and different species of clover (Trifolium spp.). The number of butter-flies and bumblebees found in green structures established within the BiodiverCity project was comparatively low with the exception of green roofs for bumblebees. From the result of the study it can be concluded that it is possible to establish green structures-also in very urbanized areas - that can attract the most common bumblebee species in summertime. Important is the choice of plants and sufficient abundance of attractive plant species. For butterflies on the other hand it seems more difficult to create attractive habitats in the type of green structures investigated, as these are small, are mostly lacking extensively man-aged grassland areas (which is an important butterfly habitat) and larval habitats.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2017
Number:2017:7
Number of Pages:34
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8935-1
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:lepidoptera, bombus, biotopes, urban environment, public parks, biodiversity, plants, roofs
Keywords:biologisk mångfald, ,, grönt tak, stad, växtval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4280
ID Code:14463
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Jul 2017 12:07
Metadata Last Modified:11 Jan 2018 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits