Home About Browse Search
Svenska


Traktorernas intåg

teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930

Thunström, Per (2017). Traktorernas intåg. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 1402-0386 ; 75
ISBN 978-91-576-9504-8
eISBN 978-91-576-9505-5
[Licentiate thesis]

[img] PDF
13MB

Abstract

Syftet med denna licentiatavhandling är att undersöka jordbrukstraktorns introducering i
Sverige under tidsperioden 1905–30. Genom studien har den tekniska utvecklingen som
traktorerna genomgått under denna tid kartlagts, och ifall det uppkom en särskild
utveckling av dessa i Sverige. Även den svenska produktionen och importen av traktorer
har studerats, liksom hur marknadsföringen av dessa skedde och vilken betydelse den
hade för spridningen. En tredje fråga avser en undersökning av aktörernas nätverk, både
de kommersiella och de som på annat sätt främjat utvecklingen mot ett motoriserat
jordbruk.
Undersökningen visar att när förbränningsmotorn hade utvecklats till ett stadium där
den även var möjlig att använda inom fältmekaniseringen, provades många skilda
konstruktioner och system. Efter hand kom traktorsystemet där redskapen drogs efter
maskinen att bli allenarådande. Under 1:a världskriget då Sverige var nästan helt utestängt
från import, uppkom här i landet däremot en speciell typ av motorplogar, som fick god
spridning på den svenska marknaden. Efter krigsslutet då importvägarna åter öppnades
inkom ett flertal amerikanska traktorfabrikat, med den revolutionerande och prisbilliga
Fordson-traktorn i spetsen, som bl.a. gjorde att de svenska motorplogskonstruktionerna
slogs ut. Denna utslagning, förstärktes av 1920-talets ekonomiska krisår, som även
drabbade övriga inhemska och importerade traktorer. Trots påverkan från de flercylindriga
förgasarmotorerna som vanligen de utländska traktorerna använde sig av,
fortsatte dock de kvarvarande svenska traktortillverkarna att använda sig av tändkulemotorer,
som huvudsakligen får anses vara en svensk specialitet. Undersökningen visar
även att traktoranskaffningen fick en tillfällig nedgång under dessa krisår, men fick
därefter förnyad fart och kom då att spridas till nya köparkategorier, främst under senare
delen av decenniet. Aktörerna inom området, som i början av seklet hade ingått i ett
mindre men inflytelserikt nätverk, hade vid undersökningstidens slut fått en större mer
allmän anslutning från lantbrukargrupperna.
Kring 1930 hade det uppkommit ett fåtal dominerande traktortyper, förutom den
vanliga Fordson-typen, andra exempelvis bandtraktorer och ”row-crop”-traktorer, som
då fått mer specialiserade uppgifter. Innovationens genomslag kan därför anses ha varit
beroende av utvecklingen av de tekniska funktionerna, men även starkt påverkats av de
ekonomiska konjunkturerna och avspärrningarna under 1:a världskriget.

Authors/Creators:Thunström, Per
Title:Traktorernas intåg
Subtitle:teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The purpose of this licentiate thesis is to investigate the introduction of the agricultural
tractor into Sweden during the period 1905–30. The study has investigated the technical
development of tractors during these years and asked if there occurred any form of
evolution that is distinct to Swedish models and types. Both the production and import
of tractors into Sweden have been studied, as well as the influence the associated
marketing may have had upon Swedish agriculture. A third question refers to an
analysis of networks formed, both commercial and private, and to what extent they
accelerated the development of motorized agriculture.
The study indicates that the internal combustion engine had been advanced to the stage
where it could be shown to be possible to apply to the mechanisation of agricultural field
equipment. Many different designs and systems were attempted. Gradually, the system of
linking the implements behind the machine became the dominant arrangement. During
the 1st world war, when Sweden was almost totally closed to imports, a special type of
motor-plough was built and became popular throughout the Swedish market. After the
war ended, and it became possible to import machines once more, a substantial number of
American tractor brands were introduced, with the revolutionary Fordson tractor heading
the pack, which led to the elimination of Swedish built motor-ploughs. This elimination,
compounded by the depression years of the 1920s, also affected other domestic and
foreign tractor companies. Despite the impact of the multi cylinder petrol engine which
powered the foreign machines, the remaining Swedish tractor manufacturers continued to
use hot-bulb engines, which were mainly seen as a Swedish speciality. The study also
shows that the supply of tractors, both imported and domestically made, underwent a
temporary decline during these years of crisis, but afterwards they started selling with
renewed vigour, which spread to other groups of customers, especially in the latter years
of the decade. The players in this agricultural mechanization field, who, at the start of the
century, had been members of small but influential groups, had, by the end of the period
examined, been transformed into knowledgeable and supportive members of the much
wider Swedish agricultural society.
By 1930 several kinds of tractors had come to dominate the market, beside the
common Fordson-type. Others, for example, crawlers and row-crop tractors, were made
for more specialized tasks. The impact of innovation could therefore be seen as
depending on the development of the technology, as well as being strongly influenced
by the economic cycles and the blockade of the 1st world war.

Series Name/Journal:Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden
Year of publishing :August 2017
Depositing date:11 August 2017
Number:75
Number of Pages:327
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-9504-8
ISBN for electronic version:978-91-576-9505-5
ISSN:1402-0386
Language:Swedish
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
E Economics, development, and rural sociology > E70 Trade, marketing and distribution
N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 203 Mechanical Engineering > Applied Mechanics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > History of Technology
Agrovoc terms:tractors, tillage equipment, innovation, agriculture, economic competition, technology, history
Keywords:traktorer, motorplogar, jordbruk, aktör, marknad, innovation, konstruktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4290
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4290
ID Code:14489
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
Deposited By: Herr Per Thunström
Deposited On:11 Aug 2017 13:46
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits