Home About Browse Search
Svenska


Conserving carbon and gender relations?

Gender perspectives on REDD+ and global climate policy

Westholm, Lisa (2017). Conserving carbon and gender relations? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:74
ISBN 978-91-7760-034-3
eISBN 978-91-7760-035-0
[Doctoral thesis]

[img] PDF
660kB

Abstract

REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) is an instrument under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) aimed at conserving tropical forests and the carbon stored in them. Respect for local communities, poverty reduction and gender sensitivity are explicit ambitions of the program. In this thesis I examine global policies and governance relating to REDD+. I inquire into the potential for drawing on these policies to promote a transformation of unequal gender relations.

The study is based on analysis of documents relating to global REDD+ policy, and to women’s organisations advocating for gender to be taken into account in REDD+ policymaking. It also includes a case study of Burkina Faso’s national REDD+ program comprising analysis of documents, interviews with policy makers and villagers involved in REDD+ policy making and implementation, as well as participation in national and local REDD+ meetings. Based on this, I examine the formulation of problems and the solutions proposed in relation to gender, in the official discourses on gender in REDD+ and climate policy, as well as in attempts at challenging the mainstream discourse.

Drawing on the concepts of social and natural reproduction, I show how market-based discourses risk contributing to the displacement of responsibilities for reproductive work in the household and in the forest, from rich to poor, from North to South, and from men to women. To characterize this transfer of responsibilities I introduce the concept of “global environmental care chains”, which sheds light on the global linkages of rights and responsibilities involved in REDD+.

I show that internal resistance within policy-making institutions as well as the disciplining effects of discourses make it difficult for women’s organisations to challenge the mainstream discourses in REDD+ policy making and propose alternative solutions or subject positions. Even when international institutions are influenced by the language of women’s organisations, their policy proposals risk perpetuating stereotypes about what men and women do in the forest, and conserving inequalities. Gender advocates thus have an important role to play in calling for policymakers to take responsibility for the changes they are aiming to effect in the daily use of natural resources of a large number of people, by implementing REDD+ at global scale, across the global South.

Authors/Creators:Westholm, Lisa
Title:Conserving carbon and gender relations?
Subtitle:Gender perspectives on REDD+ and global climate policy
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) är ett instrument inom FNs klimatkonvention (UNFCCC) med syfte att bevara tropiska skogar och det kol som lagras i dem. Hänsyn till berörda människor och samhällen, fattigdomsbekämpning och ett genusperspektiv är uttalade ambitioner i programmet. I den här avhandlingen undersöker jag global politik och styrning gällande REDD+ och möjligheterna för programmet att främja en verklig omvandling av ojämlika genusrelationer.

Studien bygger på analys av dokument relaterade till global REDD+-politik och till kvinnoorganisationer som arbetar för att stärka genusperspektivet i REDD+. I analysen ingår även en fallstudie av Burkina Fasos nationella REDD+-program, inklusive dokumentanalys, intervjuer med tjänstemän, civilsamhälle och byinvånare involverade i REDD+-processen, samt deltagande vid nationella och lokala REDD+-möten. Jag undersöker problemformuleringar och föreslagna lösningar i fråga om genus och jämställdhet, i den officiella diskursen kring genus i REDD+ och klimatpolitik, liksom i olika försök att utmana allmänt vedertagna perspektiv.

Utifrån begreppen social och naturlig reproduktion visar jag hur marknadsbaserade diskurser riskerar att bidra till en omfördelning av ansvar för reproduktivt arbete i hemmet liksom i skogen, från rik till fattig, från Nord till Syd, och från män till kvinnor. För att karakterisera den omfördelningen introducerar jag begreppet “globala miljö-omvårdnadskedjor”, som visar hur rättigheter och skyldigheter länkas samman i det globala system som REDD+ utgör.

Jag visar att internt motstånd inom politiska institutioner och diskursens disciplinerande effekter gör det svårt för kvinnoorganisationer att utmana rådande perspektiv inom REDD+ och föreslå alternativa lösningar och subjektspositioner. Även när internationella institutioner influeras av kvinnoorganisationers språkbruk riskerar deras politiska lösningar att cementera stereotyper om vad män och kvinnor gör i skogen och rentav konservera ojämställdhet. Förkämpar för en verklig förändring har därför en viktig roll att spela i att utkräva ansvar av politiker för de förändringar i människors dagliga användning av naturresurser som de strävar efter att åstadkomma genom att implementera REDD+ i länder i Syd.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Depositing date:24 August 2017
Number:2017:74
Number of Pages:132
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IWestholm, Lisa and Arora-Jonsson, Seema (2015). Defining solutions, finding problems: Deforestation, gender and REDD+ in Burkina Faso. Conservation & Society, 13 (2), pp. 189-199.
IIWestholm, Lisa (2016). Fruits from the forest and the fields: Forest conservation policies and intersecting social inequalities in Burkina Faso’s REDD+ program. International Forestry Review, 18 (4), pp. 511-521.
IIIWestholm, Lisa and Arora-Jonsson, Seema. What room for politics and change in global climate governance? Addressing gender in co-benefits and safeguards. (submitted/under review for Environmental Politics)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-034-3
ISBN for electronic version:978-91-7760-035-0
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E14 Development economics and policies
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 507 Social and Economic Geography > Human Geography
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:forest degradation, non wood forest products, carbon, climate, gender, burkina faso
Keywords:REDD+, gender, climate policy, discourse analysis, non-timber forest products, social reproduction, Burkina Faso
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4309
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4309
ID Code:14518
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Lisa Westholm
Deposited On:25 Aug 2017 11:31
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits