Home About Browse Search
Svenska


Landsbygdssamhällets medborgarskap

en studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska

Cras, Patrik (2017). Landsbygdssamhällets medborgarskap. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:76
ISBN 978-91-7760-042-8
eISBN 978-91-7760-043-5
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

På allt fler mindre orter kan man se att service och infrastruktur som i städer tillhandahålls av kommersiella företag, eller av kommuner, istället drivs av civilsamhällesorganisationer. Denna studie tar sin utgångspunkt i observationen av service och infrastruktur organiserad i civilsamhället. Som exempel på service och infrastruktur i föreningsregi fokuserar studien på drivmedelsstationer och utbyggnaden av fibernät för bredband. Två områden inom vilka föreningsengagemang har fått ökad betydelse under det senaste årtiondet.

I avhandlingen analyseras utvecklingen mot att allt mer service och infrastruktur drivs i föreningsregi på landsbygden som en fråga om hur medborgarskapet utvecklas. Hur formar denna typ av organisering landsbygdssamhällets faktiska medborgarskap? Den medborgarskapsteoretiska ansatsen kompletteras i avhandlingen med policyantropologiska perspektiv för att även undersöka vilken typ av medborgarskap landsbygdspolitiken styr mot. Studien har genomförts som ett policyetnografiskt fältarbete där observationer vid olika typer av möten, intervjuer och analyser av dokument utgör grunden.

Slutsatsen är att hanteringen av service- och infrastrukturproblematik formar ett särskilt typ av medborgarskap på mindre orter. Den typ av medborgarskap som uppstår kan liknas vid det som i den akademiska litteraturen benämnts som ett kommunitärt medborgarskap; ett medborgarskap där människor blir tydligt beroende av varandra i lokalsamhället och beroende av organisering utanför de formella politiska strukturerna. Denna studie visar hur förutsättningarna på landsbygden drar medborgarskapet i en allt mer kommunitär riktning. Studien visar även hur det kommunitära medborgarskapet utgör en underliggande norm i landsbygdspolitiken.

Samtidigt visar studien hur förutsättningarna för de kommunitära lösningarna på landsbygdens utmaningar skiftar mellan olika orter och landsbygdsområden. Konsekvenserna av utvecklingen mot det kommunitära medborgarskapet blir därmed
olika i olika landsbygdssamhällen.

Authors/Creators:Cras, Patrik
Title:Landsbygdssamhällets medborgarskap
Subtitle:en studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

This study takes observations of services and infrastructure organized in civil society as a starting point. In rural communities we find civil society organizations providing different types of services and infrastructure, which are almost exclusively provided by
commercial companies, or by municipalities, in the cities. As examples of such service and infrastructure provision in rural civil society, this study focuses on fuel stations and the expansion of the fiber optic network for broadband. These are two issues rural civil society has been increasingly engaged in, and assumed responsibility for, during the last decade.

In the thesis, these developments are being studied as matters of citizenship. How do these developments shape the actual citizenship of rural communities? Citizenship as a theoretical framework is complemented with anthropological perspectives from the subfield of anthropology of policy. The study has been conducted as a multi-cited field work where observations of meetings, interviews and the analysis of document form the basis. The field work covers rural communities in the region of Uppland as well as regional and national governmental actors.

The conclusion is that the way in which issues of service and infrastructure provision are handled forms a special type of citizenship in rural communities. The kind of citizenship that is formed can be identified as a communitarian citizenship; a citizenship where people find themselves clearly dependent on each other in the local
community and dependent on handling issues in civil society outside the formal political structures. This study shows that the conditions in rural communities in Sweden today makes rural citizenship increasingly communitarian. The study also shows how communitarian citizenship constitutes an underlying norm in rural policy.

At the same time, the study shows how the conditions for communitarian solutions to rural challenges differ between different communities. Consequently, the consequences of a shift towards a more communitarian citizenship thus differ between different rural communities.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Depositing date:5 September 2017
Number:2017:76
Number of Pages:247
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-7760-042-8
ISBN for electronic version:978-91-7760-043-5
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 504 Sociology > Social Anthropology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
Agrovoc terms:rural areas, regional development, citizen participation, civil societies, services, social anthropology
Keywords:landsbygdsutveckling, landsbygdspolitik, medborgarskap, civilsamhället, organisering, service, bredband, landsbygdsprogrammet, policyantropologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4333
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4333
ID Code:14548
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Patrik Cras
Deposited On:05 Sep 2017 14:42
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits