Home About Browse Search
Svenska


Evaluation of physical dysfunction in cats with naturally occurring osteoarthritis

Stadig, Sarah (2017). Evaluation of physical dysfunction in cats with naturally occurring osteoarthritis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:92
ISBN 978-91-7760-074-9
eISBN 978-91-7760-075-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

Osteoarthritis (OA) is a common cause of chronic pain and physical dysfunction in cats. Clinical signs are often subtle and lameness is rarely the chief complaint. The main clinical features consist of gradual changes in the cat’s behaviour and everyday living. The changes are often misinterpreted as part of normal ageing. In a clinical setting, the diagnosis is based on information from the owner, physical examination and radiography. However, conflicting physical and radiographic signs makes feline OA challenging to diagnose. Improved tools are needed as diagnostic aid and to evaluate treatment efficacy.
The overall aim of the thesis was to improve methods for diagnosis and evaluation of treatment in cats with naturally occurring OA. Since chronic pain can only be measured indirectly, physical dysfunction caused by OA was measured. The alteration in physical dysfunction was evaluated using physical examination, objective pressure mat technique and subjective owner assessment questionnaires. The specific aims were to: establish reference values from gait analysis in sound cats, compare kinetic data from sound cats walking on the pressure mat with results from OA cats, evaluate four different questionnaires regarding validity and reliability, and in a clinical pilot study evaluate the effects of pain relieving treatment in OA cats using the pressure mat and the questionnaires.
The acquired reference values from sound cats confirmed that cats have a similar gait symmetry and front-hind asymmetry as dogs. Peak vertical force and vertical impulse were reliable gait parameters to analyse. Cats with OA and cranial cruciate ligament injury were compared to sound control cats. The cats with OA put load on their paws more unevenly and had a different behaviour in the home environment, compared to sound cats. The four questionnaires that were evaluated all had sound validity and reliability. The clinical pilot study comparing meloxicam and robenacoxib, showed that osteoarthritic cats that received pain-relieving drugs improved significantly.
The thesis contributes to evaluation of physical dysfunction in osteoarthritic cats by using objective pressure mat technique and subjective questionnaires. This leads to improved management of chronic pain in cats with OA and improved feline welfare.

Authors/Creators:Stadig, Sarah
Title:Evaluation of physical dysfunction in cats with naturally occurring osteoarthritis
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Sammanfattning
Osteoartrit (OA) är en vanlig orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning hos katt. Symtomen är ofta vaga och hälta ses sällan. De huvudsakliga symptomen består av successiva förändringar i kattens beteende och livsstil. Ofta tolkas de gradvisa förändringarna som tecken på ett normalt åldrande. Kliniskt baseras diagnosen på information från kattägaren, klinisk undersökning och röntgen. Fynden från den kliniska undersökningen överensstämmer inte alltid med fynden från röntgenundersökningen, vilket försvårar diagnostiken. Förbättrade metoder behövs för diagnostik av OA hos katt samt för utvärdering av behandlingseffekt.
Det övergripande syftet med avhandlingen var att förbättra metoderna för diagnostik och utvärdering av behandling hos katt med naturligt förekommande OA. Eftersom kronisk smärta enbart kan mätas indirekt, mättes funktionsnedsättning orsakad av OA. Funktionsnedsättningen utvärderades med klinisk undersökning, objektiv tryckmatteteknik samt subjektiv ägarbedömning via frågeformulär. De specifika syftena var att etablera referensvärden från tryckmätningsmattan för friska katter, att jämföra kinetisk data från friska katter med data från OA katter, utvärdera validitet och reliabilitet för fyra olika frågeformulär samt i en klinisk pilotstudie utvärdera smärtlindrande behandling med hjälp av tryckmatta och frågeformulär.
Referensvärdena från friska katter bekräftade hypotesen att katter har samma gångartssymmetri och bak-framdelsasymmetri som hundar. Maximal vertikal kraft och vertikal impuls var tillförlitliga parametrar att analysera. Katter med OA och korsbandsskada jämfördes med en grupp friska viktmatchade kontrollkatter. Katterna med OA belastade sina tassar mer ojämnt och hade ett annorlunda beteende i hemmiljön, jämfört med de friska katterna. De fyra frågeformulären som utvärderades hade samtliga god validitet och reliabilitet. Den kliniska pilotstudien där effekten av meloxikam och robenacoxib jämfördes visade att katterna med OA fick en signifikant smärtlindring av läkemedlen. Avhandlingen bidrar till att utvärdera funktionsnedsättning hos katter med OA genom att använda objektiv tryckmatteteknik och subjektiv ägarbedömning. Detta leder till förbättrade metoder för att bedöma och utvärdera behandling av kronisk smärta på grund av OA hos katt och på sikt förbättrad välfärd för katter.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Depositing date:17 October 2017
Number:2017:92
Number of Pages:109
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IStadig, S.M.*, Bergh A.K. (2014). Gait and jump analysis in healthy cats using a pressure mat system. Journal of Feline Medicine and Surgery, 17 (6), pp. 523-529.
IIStadig S.*, Lascelles B.D.X., Bergh A. (2016). Do cats with a cranial cruciate ligament injury and osteoarthritis demonstrate a different gait pattern and behaviour compared to sound cats? Acta Veterinaria Scandinavica. 58 (Suppl 1):70, pp. 72-79.
IIIStadig S.*, Lascelles B.D.X., Nyman G., Bergh A. (2017). Evaluation and Comparison of Pain Questionnaires in Cats with Osteoarthritis. (Manuscript)
IVStadig S.*, Lascelles B.D.X., Nyman G., Bergh A. (2017). Multimodal evaluation of treatment with meloxicam and robenacoxib in osteoarthritic cats – a pilot study. (Manuscript)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-074-9
ISBN for electronic version:978-91-7760-075-6
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Agrovoc terms:cats, osteoarthritis, measurement, movement disorder, joint diseases, surveys
Keywords:feline, pressure mat, questionnaire, clinical metrology instrument, DJD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4416
ID Code:14636
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Deposited By: Dr Sarah Stadig
Deposited On:17 Oct 2017 14:49
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits