Home About Browse Search
Svenska


Feline diabetes mellitus

Aspects on epidemiology and pathogenesis

Öhlund, Malin (2017). Feline diabetes mellitus. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:88
ISBN 978-91-7760-066-4
eISBN 978-91-7760-067-1
[Doctoral thesis]

[img] PDF
998kB

Abstract

Feline diabetes mellitus (DM) is strikingly similar to human type 2 diabetes. Cats and humans share many risk factors for the disease, including an association with insulin resistance coupled to obesity and a sedentary lifestyle. There are also pathophysiological resemblances, with β-cell loss and amyloid deposition in the islets of Langerhans in the pancreas. In people, ethnicity has been associated with an increased risk of DM, and in cats, a breed predisposition has been identified, with the Burmese breed at increased risk. The aims of this thesis were to identify risk factors for DM in cats and to increase understanding of disease pathogenesis.

We used insurance data from Agria Pet Insurance to determine the general incidence of DM in Swedish cats, and the incidence in relation to age, sex and breed. We found that incidence rates peaked when cats were 13 years old. Male cats developed DM twice as often as female cats. The Burmese breed, along with the Russian Blue, Abyssinian, and Norwegian Forest cat breeds, showed an increased risk of DM, while several breeds showed a lower risk. Owners of diabetic and non-diabetic cats from the same cohort were invited to participate in a web survey, with questions on e.g. type of diet, feeding regime, and activity levels. We found associations between overweight and an increased risk of DM. Access to the outdoors was protective. There was an increased risk of DM in cats eating predominantly dry food, compared to wet food, in the group of cats considered normal-weight by their owners. Since overweight was shown to be a strong risk factor for DM, we studied if factors associated with DM were also associated with risk of overweight. Several shared risk factors for DM and overweight were found, such as eating predominantly dry food, being male, and considered being a greedy eater. Cats from Birman and Persian breeds, with a decreased risk of DM, were less often overweight. Finally, we studied the metabolism in the Burmese, Birman, and Maine coon breeds, using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and hormone immunoassays. There were differences in the metabolic profiles between breeds, with patterns of metabolites in the Burmese cats resembling patterns seen with insulin resistance in people.

In conclusion, both new and previously reported factors associated with DM and overweight in cats were identified in this thesis. Knowledge of predisposing factors can help owners and veterinarians to identify cats at risk, and enables prevention of disease.

Authors/Creators:Öhlund, Malin
Title:Feline diabetes mellitus
Subtitle:Aspects on epidemiology and pathogenesis
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Diabetes mellitus (DM) är en endokrin sjukdom hos katt, som är slående lik typ 2 diabetes hos människa. Katter och människor delar många riskfaktorer för sjukdomen, inklusive ett samband med insulinresistens kopplat till övervikt och en stillasittande livsstil. Det finns också patofysiologiska likheter, med förlust av β-celler och inlagring av amyloid i Langerhans öar i bukspottkörteln. En raspredisposition har setts hos katt, med en förhöjd risk för rasen burma, vilket liknar situationen hos människa där etnicitet har visat sig ha ett samband med en ökad risk för DM. Övergripande syften med avhandlingen var att identifiera riskfaktorer för DM hos katt och öka förståelsen för sjukdomens uppkomst.

Vi använde försäkringsdata från Agria djurförsäkring för att fastställa den generella incidensen av DM hos svenska katter, samt incidensen i relation till ålder, kön och ras. Vi fann att incidensen var som högst för katter vid 13 års ålder. Hankatter drabbades av DM dubbelt så ofta som honkatter. Burma, tillsammans med raserna russian blue, abessinier och norsk skogkatt, visade en ökad risk för DM, medan flera andra raser istället visade en minskad risk. Vi bjöd in ägare till katter med och utan DM att delta i en enkät¬undersökning, med frågor om bland annat fodertyp, utfodring och aktivitetsnivå. Vi fann ett samband mellan övervikt och en ökad risk för DM. Tillgång till utevistelse skyddade däremot mot DM. I gruppen katter som bedömts som normalviktiga av sina ägare påvisades en ökad risk för DM hos katter som åt mestadels torrfoder jämfört med katter som åt mestadels blötmat. Eftersom övervikt visade sig vara en stark riskfaktor för DM undersökte vi om faktorer som visat samband med DM också hade ett samband med övervikt. Vi fann flera gemensamma riskfaktorer för DM och övervikt, som att äta mestadels torrfoder, vara av hankön, och att vara glupsk. Raserna birma och perser, med en nedsatt risk för DM, var mindre ofta överviktiga. Slutligen studerade vi metabolismen hos katter av raserna burma, birma och maine coon med NMR-spektroskopi och hormonanalyser. Den metabola profilen skilde mellan raserna, med ett mönster av metaboliter hos burmorna som liknar det som ses hos människor med insulinresistens.

Sammanfattningsvis har både nya och tidigare kända riskfaktorer för DM och övervikt hos katt identifierats i avhandlingen. Kunskap om predisponerande faktorer kan hjälpa ägare och veterinärer att identifiera katter med en förhöjd risk, och ge möjlighet att förebygga sjukdom.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Depositing date:23 November 2017
Number:2017:88
Number of Pages:89
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IÖhlund M*, Fall T, Holst BS, Hansson-Hamlin H, Bonnett B and Egenvall A (2015). Incidence of Diabetes Mellitus in Insured Swedish Cats in relation to Age, Breed and Sex. Journal of Veterinary Internal Medicine, 29 (5), pp. 13421347.
IIÖhlund M*, Egenvall A, Fall T, Hansson-Hamlin H, Röcklinsberg H and Holst BS (2017). Environmental Risk Factors for Diabetes Mellitus in Cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 31 (1), pp. 2935.
IIIÖhlund M, Palmgren M and Holst BS. Overweight in Adult Cats: A Cross Sectional Study (submitted).
IVÖhlund M, Müllner E, Moazzami A, Hermansson U, Pettersson A, Häggström J, Hansson-Hamlin H and Holst BS. Characterization of the feline metabolic profile reveals differences between breeds (manuscript).
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-066-4
ISBN for electronic version:978-91-7760-067-1
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L73 Animal diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Agrovoc terms:diabetes, cats, overweight
Keywords:Burmese, cat, dry food, epidemiology, Felis catus, lifestyle, metabolomics, overweight, obesity, type 2 diabetes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4501
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4501
ID Code:14746
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
External funders:Agria
Deposited By: DVM Malin Öhlund
Deposited On:23 Nov 2017 09:56
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits