Home About Browse Search
Svenska


Sharing lifeworlds and creating collaborative cultures

challenges for the advisory system in order to contribute to a sustainable farm development

Höckert, Jenny (2017). Sharing lifeworlds and creating collaborative cultures. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:106
ISBN 978-91-7760-102-9
eISBN 978-91-7760-103-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

Today’s agricultural advisory system in Sweden is poorly adapted both to supporting farmers in issues concerning long-term strategies and to contributing to sustainable farm development. This thesis claims that two interrelated reasons for this are the reductionist knowledge possessed by the advisors and the structural arrangements of the advisory system. While the challenges facing agriculture are systemic, the contemporary advisory services are built on compartmentalised knowledge and non-systemic models. Though different measures to change perceived shortcomings have been attempted, the desired changes have not materialised. The thesis reports a multi-method study of projects and change processes that have occurred in the advisory system over the past two decades. Data has been gathered through case studies, semi-structured interviews, literature reviews and discourse analysis. Based on eight cases analysed through the theoretical lenses of systems thinking, systems boundaries, loops of learning, orders of change, organisational culture and epistemology, this thesis has sought to explain why the desired changes have not materialised. To understand the context in which the cases have occurred, the thesis provides a historic narrative of the evolution of the system. The analysis examines the advisory system at three different levels–the advisory system at large, the advisory organisations, and the advisory services as they are delivered–and then discusses these in relation to sustainability challenges faced by agriculture. One reason shown here for the change processes not having the desired effect is the failure to make thorough problem descriptions and system boundaries around the problematiques. Moreover, the system is shown to have suffered from an unreflected idea of what is needed to change a culture from individual to collaborative. The thesis highlights the lack of spaces for reflection corresponding to higher loops of learning at all system levels as an obstruction to development within the system. To address issues of a long-term character such as sustainability in advisory services, this thesis advocates the need for broadening of the epistemology underpinning today’s advisory system from one based on explicit knowledge possessed by individuals to one that also includes the knower and the knowing. Such development would both demand and create the collaborative cultures needed to address the systemic issues faced by agriculture.

Authors/Creators:Höckert, Jenny
Title:Sharing lifeworlds and creating collaborative cultures
Subtitle:challenges for the advisory system in order to contribute to a sustainable farm development
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Dagens lantbruksrådgivningssystem i Sverige är dåligt anpassat för att stödja lantbrukare i frågor som rör långsiktiga strategier samt med att bidra till en hållbar utveckling på gårdsnivå. Avhandlingen hävdar att två sammanhängande orsaker till detta dels är den reduktionistiska kunskap som rådgivarna besitter, dels rådgivningssystemets strukturella uppbyggnad. Medan lantbrukets utmaningar är systemiska, bygger dagens rådgivningstjänster på ämnesuppdelade kunskaper och icke-systemiska modeller. Även om olika åtgärder för att förändra upplevda brister har vidtagits, har önskade förändringar inte förverkligats. Avhandlingen är en multi-metodologisk studie av projekt och förändringsprocesser som ägt rum i rådgivningssystemet de senaste två decennierna. Data har insamlats genom fallstudier, semi-strukturerade intervjuer, litteraturstudier och diskursanalys. Baserat på åtta fall och med hjälp av ett teoretiskt ramverk bestående av systemtänkande, systemgränser, lärandeloopar, förändringsordningar, organisationskultur och epistemologi, har avhandlingen försökt förklara varför önskade förändringar inte har förverkligats. För att förstå det sammanhang i vilket fallen har ägt rum, ger avhandlingen en historisk skildring över systemets utveckling. Analysen granskar rådgivningssystemet
på tre olika nivåer – rådgivningssystemet i stort, rådgivningsorganisationerna och rådgivningstjänsterna – och diskuterar dessa i förhållande till de hållbarhetsutmaningar som lantbruket står inför. En anledning som framförs till varför förändringsprocesserna
inte har haft önskad effekt, är att man misslyckats med att göra noggranna problembeskrivningar och sätta relevanta systemgränser kring problemen. Systemet har
även visat sig lida av en oreflekterad uppfattning om vad som krävs för att förändra en organisationskultur från individualistisk till en som präglas av samverkan. Avhandlingen framhåller avsaknaden av arenor för reflektion, motsvarande de högre lärandelooparna på alla systemnivåer, som hinder för utveckling av rådgivningssystemet. För att rådgivningstjänsterna ska kunna hantera frågor av långsiktig karaktär, såsom hållbarhet, förespråkar avhandlingen behovet av en breddning av epistemologin som ligger till grund för dagens rådgivningssystem–från en som bygger på enskilda personers explicita kunskap, till en som också innefattar kunskapsbäraren och kunskapandet. En sådan utveckling skulle både kräva och skapa de samverkanskulturer som behövs för att kunna hantera de systemiska utmaningar som lantbruket står inför.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2017
Depositing date:24 November 2017
Number:2017:106
Number of Pages:199
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IAhnström*, J., Höckert, J., Bergeå, H. L., Francis, C. A., Skelton, P. and Hallgren, L. (2008). Farmers and nature conservation: What is known about attitudes, context factors and actions affecting conservation? Renewable Agriculture and Food Systems, 24(1), pp. 38-47.
IIHöckert*, J., Ljung, M. and Sriskandarajah, N. From collaborative heroes to collaboration as a culture: The importance of internal collaborative skills for sustained collective action. Manuscript
IIIHöckert*, J. & Ljung, M. (2013). Advisory Encounters towards a Sustainable Farm Development — Interactions between Systems and Shared Lifeworlds. Journal of Agricultural Education and Extension. Vol. 19. No 2, pp. 291-309.
IVHöckert*, J. & Ljung, M. Conducive environments for Collaborative cultures. What role for leadership in Swedish advisory organisations? Manuscript.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-102-9
ISBN for electronic version:978-91-7760-103-6
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C20 Extension
N Machinery and buildings > N01 Agricultural engineering
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > Communication Studies
Agrovoc terms:agricultural extension, advisory services, organizational change, development plans, analysis, systems analysis, learning, knowledge based systems, Sweden
Keywords:agricultural extension, advisory service, organisational culture, learning, systems thinking, epistemology, lifeworld, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4505
ID Code:14755
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: Jenny Höckert
Deposited On:24 Nov 2017 15:40
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits