Home About Browse Search
Svenska


Sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper - resultat från två fältförsök 2016

Hansson, David and Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Tufvesson, Linda (2017). Sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper - resultat från två fältförsök 2016. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:20
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Under 2016 genomfördes två fältförsök med fokus på olika sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper samt dess biomassaproduktion. Ett av försöken var placerat på Norra Åsum vid Kristianstad i Skåne och det andra på Lilla Böslid vid Laholm i Halland.

De sommarmellangrödor som hade bäst ogräskonkurrerande egenskaper på de båda försöksplatserna var oljerättika, facelia och bovete, medan sudangräset var sämst på att konkurrera med ogräset. På Norra Åsum hade även hampa samt hampa i samodling med luddvicker lika bra ogräskonkurrerande effekt som oljerättika, facelia och bovete.

Hälften av parcellerna gödslades med kväve på båda försöksplatserna. På Norra Åsum var det generellt fler ogräs i de gödslade leden. Förhållandet var det motsatta på Lilla Böslid där ogräsfloran dominerades av åkerspergel. I de gödslade leden på Norra Åsum fanns det ett svagt samband mellan ogräsets torrvikt och sommarmellangrödornas torrvikt. Ju större sommarmellangrödans biomassa var desto lägre blev ogräsvikten.

Sommarmellangrödorna, som alla såddes den 20 juli på Norra Åsum, gav största skörden då de skördades den 13 oktober (85 dagars kulturtid). Sudangräs i kombination med luddvicker gav dock en större skörd den 7 november (110 dagars kulturtid).

I de gödslade leden på Norra Åsum med 41 kg ammoniumkväve per ha i form av biogödsel (rötrest) gav hampa den signifikant högsta mängden biomassa (4,2 ton ts/ha), medan gödslat sudangräs resp. bovete gav den lägsta biomassan (2,9 ton ts/ha) i mitten av oktober. Gödslad oljerättika jämfört med ogödslad oljerättika ökade skörden 2,3 gånger, från 1,4 till 3,3 ton ts/ha. I de ogödslade leden gav hampa i kombination med luddvicker den signifikant högsta skörden (3,8 ton ts/ha).

Slutsatsen från försöken under 2016 med sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper är följande: Oljerättika, facelia, bovete och hampa samt hampa i kombination med luddvicker har förutsättningar att konkurrera bra mot ogräs på lättare sandjord. Detta under förutsättning att mellangrödorna etablerar sig bra och att de har en god tillväxt under sommaren och hösten. Gödsling av sommarmellangrödorna med ca 40 resp. ca 50 kg kväve per ha resulterade generellt i fler ogräs på Norra Åsum, och färre på Lilla Böslid där ogräsfloran dominerades av åkerspergel. Detta resultat visar att ytterligare försök med sommarmellangrödors ogräskonkurrerande egenskaper behöver genomföras för att fastslå gödslingens påverkan på ogräseffekten och mellangrödans biomassaproduktion under olika årsmåner, markförhållanden etc.

Authors/Creators:Hansson, David and Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Tufvesson, Linda
Title:Sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper - resultat från två fältförsök 2016
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Two field experiments were carried out in 2016 with a focus on weed control characteristics and the biomass production from various summer intermediate crops. One of the experiments was located at Norra Åsum, Kristianstad in Skåne and the other at Lilla Böslid, Laholm in Halland.

The summer intermediate cover crops with the best weed competitive characteristics at both experimental sites were oilseed radish, facelia and buckwheat, while sudan grass had the lowest ability to compete with weeds. Hemp and hemp intercropped with hairy vetch had also as good weed competitive effect besides oilseed radish, facelia and buckwheat, at Norra Åsum.

Half of the trial plots were fertilized with nitrogen at both experimental sites. In Norra Åsum generally more weeds were found in the fertilized plots. The opposite was true at Lilla Böslid where the weed flora was dominated by Corn Spurrey. In the fertilized plots in Norra Åsum a weak correlation between weed dry weight and summer cover crops dry weight was found.

Summer cover crops, which were sown July 20 at Norra Åsum, gave the biggest biomass yield in October 13 (85 growing days). Sudan grass in combination with hairy vetch, however, gave higher yield on November 7 (110 growing days).

In the fertilized plots at Norra Åsum (41 kg of ammonium nitrogen per ha, as biogas digestate) hemp produced the significant highest amount of biomass (4.2 t DM per ha), while fertilized sudan grass, respectively buckwheat gave the lowest biomass (2.9 t DM per ha) on October 13. Fertilized oilseed radish compared to unfertilized oilseed radish increased biomass yield from 1.4 to 3.3 t DM per ha, that is, an increase of 2.3 times. In the unfertilized plots, hemp in combination with hairy vetch gave the significantly highest biomass yield (3.8 t DM per ha).

The conclusion from the experiments in 2016 on weed control characteristics from summer cover crops are: Oil radish, facelia, buckwheat and hemp and hemp combined with hairy vetch have the potential to compete well against weeds on light sandy soil. This assumes that the cover crop establish well and they have a good growth during the summer and fall. Fertilization of summer cover crops by about 40 and about 50 kg of nitrogen per hectare generally resulted in more weeds in Norra Åsum, and fewer at Lilla Böslid, where the weed flora was dominated by Corn Spurrey. This result shows that further experiments with the weed competing properties from summer cover crops need to be conducted to determine the fertilization effect on weed effect and biomass production under different years, soil conditions, etc.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2017
Number:2017:20
Number of Pages:16
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8951-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F08 Cropping patterns and systems
H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:biological control, field experiments, phacelia, buckweat, hemp, cover plants
Keywords:sommarmellangrödor, ogräsbekämpande egenskapr, fältförsök, biomassaproduktion, facelia, hampa, bovete, sudangräs, åkerspergel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4885
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4885
ID Code:15303
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 May 2018 06:25
Metadata Last Modified:25 May 2018 02:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits