Home About Browse Search
Svenska


Behovsanalys och förslag till framtida verksamhet i våtmarksövervakningen

en delutredning inom revisionen av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram Våtmarker

Hedenås, Henrik and Åkerholm, Marianne and Hedblom, Marcus (2017). Behovsanalys och förslag till framtida verksamhet i våtmarksövervakningen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 473
[Report]

[img] PDF - Published Version
2MB

Abstract

Under 2016 genomförde Naturvårdsverket en revision av programområde Våtmark med det övergripande syfte att utvärdera utformningen och genomförandet av det löpande programarbetet mot bakgrund av de viktigaste kravställarna. Den här rapporten är en av två delutredningar inom revisionen av programområde Våtmark. Syftet med denna delutredning är att framställa underlag till den samlade revisionen 2016, med inriktning på att beskriva samhällets behov av våtmarksdata och hur dessa bäst kan tillgodoses. Delutredningens mål är att besvara de övergripande frågorna: Produceras rätt information i verksamheten? Används resultaten och data från programområde Våtmark? Hur kan användningen ökas? Kan programmet effektiviseras?

Den här delutredningen sammanfattar existerande verksamheter med fokus på löpande dataproduktion i våtmarker med syfte att undersöka vilka data som samlas in i våtmarker. Baserat på intervjuer med tolv länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sametinget ett par kommuner samt en grupp potentiella avnämare av våtmarksdata sammanfattar rapporten vilka behov samhället har av miljöövervakningsdata från våtmarker samt hur dessa data används idag. Utredningen visar att miljöövervakningsdata kring våtmarker främst efterfrågas från olika myndigheter. Data över våtmarkernas status behövs för att beslutsfattare på olika nivåer, EU, nationell och regional nivå skall kunna utforma, genomföra och utvärdera strategier som rör en långsiktigt hållbar förvaltning av våtmarkernas ekossystemtjänster och biologiska mångfald. Data över våtmarkernas tillstånd kan t.ex. utgöra en referens mot vilka framförallt miljömålen ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt och djurliv” kan utvärderas. Det finns även möjligheter med dagens miljöövervakningsdata att åtminstone delvis utvärdera kort- och långsiktiga effekter av olika drivkrafter. Redan idag används data från de nationella miljöprogrammen RT, NILS och THUF i regional, nationell och internationell rapportering kring våtmarkers status och förändring. Heltäckande data från den satellitbaserade övervakningen (SBÖ) av våtmarker utgör en stor del av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram Våtmarker och används främst av länsstyrelser som underlag för prioritering av åtgärder/restaureringar och för uppföljning i skyddade områden men även vid regional miljömålsuppföljning.

En nyckel för en effektiv miljöövervakning är samordning när det gäller utlägg, fältarbete och analys. När det gäller samordning är det framförallt de nationella övervakningsprogrammen som kan stå för kontinuitet och kompetens. Myndigheterna efterfrågar i stor utsträckning ”färdiga analyser” där resultaten sätts i sitt sammanhang och användas vid miljömålsrapporteringen. Ett sätt att effektivisera detta är att länsstyrelser m.fl. i större utsträckning går ihop och beställer ”färdiga analyser” i dialog med miljöövervakningsprogrammen. En viktig slutsats är att det finns stora möjligheter att göra effektivare analyser av redan insamlat data med hjälp av olika modeller och samanalys av data som är insamlat i olika övervakningsprogram. Effektivare analyser skulle t.ex. göra det möjligt att uttala sig om mindre redovisningsområden än tidigare. Analyser skulle även kunna ge upphov till modellbaserade kartor som kan användas för beslutsunderlag, framtidsscenarier samt orsaksanalyser. Vidare efterfrågar, framförallt länsstyrelserna objektsbaserad data för att kunna uttala sig om statusen i ett specifikt våtmarksobjekt. För detta behövs det heltäckande data i form av satellitbaserad övervakning av våtmarker, laserdata och/eller fotogrammetri data.

Authors/Creators:Hedenås, Henrik and Åkerholm, Marianne and Hedblom, Marcus
Title:Behovsanalys och förslag till framtida verksamhet i våtmarksövervakningen
Subtitle:en delutredning inom revisionen av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram Våtmarker
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In 2016 the Swedish Environmental Protection Agency conducts a revision of the environmental monitoring program focusing on wetlands with the overall objective to evaluate the design and implementation of the current program and how it work against the background of the most important stakeholders. This report is one of two sub-reports within the revision of the program. The purpose of this report is to produce data for the overall revision, focusing on describing the society's need for wetland data and how these can best be met. The objectives of the report are to answer the overall questions: Is the right information produced in the program? Are the results and data from the program area used by the society? How to increase the use of the produced data? Can the program be more efficient and streamlined?
This report summarizes existing environmental monitoring in wetlands. The needs of the society of environmental monitoring data from the wetlands and how this data is used today is summarized in the report based on interviews with twelve county administrative boards, the Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish Board of Agriculture, Forestry Board, the Sami Parliament, two representatives of from two different municipalities and a group of other stakeholders that potentially use data from environmental monitoring in wetlands summarizes the report which needs society of environmental monitoring data from the wetlands and how this data is used today. One chapter focuses specifically on the needs of wetland data for national and international reporting.
It is mainly different governmental authorities i.e. decision makers at different levels, EU, national and regional level that use monitoring data on wetland in order to design, implement and evaluate strategies related to long-term sustainable management of wetland ecosystem services and biodiversity. Data from the national environmental programs NFI, NILS and THUF are used in regional, national and international reporting on wetland status and change. Monitoring data on wetlands is for instance used to evaluate the Swedish environmental objectives "Thriving Wetlands" and "A Rich Diversity of Plant and Animal life". Comprehensive data from the wetland satellite surveillance (SBÖ) form a large part of the Swedish Environmental Protection Agency's environmental “monitoring program Wetlands”, which is mainly used by county administrative boards as a basis for prioritization of measures/restorations and for follow-up in protected areas, but also for following up regional environmental objectives. There are also possibilities to, at least partially, evaluate short and long term effects of different driving forces based on environmental monitoring data in combination with auxiliary data.
Coordination of field work, sampled parameters and analysis among the environmental monitoring programs is a key to an effective environmental monitoring of wetlands. Further, the national monitoring programs can stand for continuity and competence when developing new supplementary monitoring of wetland making it possible to design an efficient inventory. The authorities are largely asking for analyzes, where the results are put in a larger context. One way to streamline this is that county boards etc. to a larger extent collaborate and order these analyses they need in dialogue with the environmental monitoring programs. There are great opportunities to make more efficient use of already collected data from different monitoring programs. Use of model assisted estimation would for instance make it possible to present reliable results over smaller areas than before. Model-based maps could be produced that can be used for decision making, future scenarios and cause analysis. Further, in particular, the county administrative board’s needs object-based data of specific wetland object for their decision making. For this, large scale data is required in the form of satellite-based wetland monitoring, laser data and/or photogrammetric data.

Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :17 December 2017
Depositing date:23 February 2018
Number:473
Number of Pages:119
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences.
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:environmental monitoring, wetlands, surveys
Keywords:Miljöövervakning, Myr, Revision, Utredning, Våtmarker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4769
ID Code:15330
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:26 Feb 2018 08:48
Metadata Last Modified:26 Feb 2018 08:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits