Home About Browse Search
Svenska


Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske?

program Sälar och Fiskes verksamhet från 1994 till 2017

Lunneryd, Sven-Gunnar and Königson, Sara (2017). Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske? Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2017:09
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

De ökande sälpopulationerna längs Sveriges kust skapar en växande konflikt med det kustnära fisket. Sedan 1980-talet är skador orsakade av säl på fångst och redskap av sådan omfattning att de medför betydande ekonomiska förluster för fiskerinäringen. Program Sälar och Fiske (PSF) är ett råd bestående av representanter från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelser och yrkesfiskare. Sedan 1994 har PSF utvecklat sälsäkra redskap och forskar kring konflikten mellan däggdjur och det kustnära fisket. Programmets mål är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd. PSF har fokuserat på följande fyra områden: konflikten mellan säl och fiske, metoder för att hålla sälar borta från fiskeredskap, redskapsutveckling som hindrar sälarna från att ta och skada fångst och redskap samt rådgivning och information till myndigheter, intressenter och allmänheten. Syftet med denna rapport är att beskriva den forskning och det arbete som har bedrivits från 1994 fram till 2016 inom PSF.

För att få begrepp om konfliktens direkta påverkan på kustfisket studeras skadornas omfattning. Detta görs med hjälp av bland annat yrkesfiskares obligatoriska rapportering om daglig eller månatlig fångst och ansträngning till EUs fiskeloggbok men också med hjälp av frivillig journalföring av fiskares landade och sälskadade fångst samt ansträngning. Även mer detaljerade studier av fångst och skadeprocessen har utförts i flera kustfisken. PSF var de första att beräkna den så kallade dolda skadan i flera svenska kustfisken. Den dolda skadan är den del av fångsten som sälen tar utan att den lämnar några spår efter sig. Även den fisk som sälen skrämmer bort från fiskeplatsen är en dold skada men den är svår att beräkna. I laxfisket med äldre traditionella laxfällor underskattades den observerade sälskadan med minst 46 procent. I torskfisket beräknades att för varje skadad torsk som kom upp med garnen var det 4 torskar som tagits hela av sälen vid det aktuella studietillfället. I sikfisket i norra Östersjön försvann mer än 20 fiskar för varje skadad fisk som kom upp i garnet. Studier av strömmingsfiske med skötar visade att sälen plockar bort stora mängder strömming ur garnen men det största problemet är att sälen skrämmer bort strömmingen från fiskeplatserna. Analyser av sälskador i fiskeloggboken har används för att beräkna fördelning av sälskadeersättningen mellan länen men också för att göra ekonomiska analyser av den totala skadan sälen orsakar kustfisket.

PSF har prövat många olika sätt för att hålla sälarna borta från redskapen. Det har gjorts studier där redskap har varit gömda för sälen genom att gömma bojarna som märker ut dem under ytan i och med att sälarna bland annat använder synen som ett hjälpmedel för att upptäcka redskap. Vi har prövat sälskrämmor för att med ett starkt ljud hålla sälarna borta från redskap och fiskeområden. Vi har till och med matat sälar med strömming i hopp om att de inte skulle attackera utsatta redskap i närheten. Ingen av de metoderna har fungerat tillfredställande och är inte i kommersiellt bruk. PSF har även utvecklat sälfällor och bedrivit skyddsjakt vid redskap. Att fånga säl i fällor är svårt och tidskrävande. År 2007 utvecklades en sälfångande pushup-fälla som blev godkänd. Redskapet har dessvärre inte kommit i allmänt bruk vilket har försvårat utvärderingen om skadorna minskar när skadegörarande sälar tas bort. Resultat från ett fångstförsök 2007, då 20 sälar fångades, visar dock en minskning av skador i de områden där sälarna sköts, men materialet är litet.

Den mest hållbara och långsiktiga lösningen på konflikten, om jakt inte inkluderas, är att utveckla sälsäkra redskap. Redskapen behöver fiska effektivt, vara enkla för fiskaren att hantera samt vara skonsamma för miljön. Utvecklingen av sälsäkra redskap kan ske genom att sälsäkra traditionella redskap, som exempelvis laxfällor, men också genom utveckling av nya redskap som aldrig tidigare provats i något fiske. Vid utvecklingen av nya redskap måste många faktorer tas i beaktande. Det krävs bland annat ökad kunskap om både fiskens och sälens beteende i förhållande till redskapet. Därför är en viktig del i redskapsutvecklingen att studera fiskars och sälars beteende i och runt redskapen. Andra viktiga aspekter är att redskapen skall vara selektiva när det gäller undermålig fångst och inte orsaka bifångster av marina däggdjur, fåglar och oönskade fiskarter.

PSF driver utvecklingen av pushup-fällan vilket är ett sälsäkert redskap som idag används av i stort sett alla laxfiskare. Det sker fortfarande en utveckling av pushupfällan delvis för att göra redskapet mer selektivt men också för att utveckla det för andra arter som strömming och siklöja. De senaste åren prövar vi pushup-fällan i södra Östersjön för torsk där den placeras på lokaler där torsktillgången för att ersätta torskfiske med garn och krok. De senaste åren har sälproblemen i garnfisket efter torsk i södra Östersjön ökat dramatiskt med den ökande sälpopulationen. PSF har de senaste åren fokuserat på att utveckla torskburar, ett sälsäkert alternativ till garnfiske. Det är en utmaning att ta fram fångsteffektiva, hanterbara, selektiva och sälsäkra burar för ett ekonomiskt hållbart fiske samtidigt som torsktillgången minskar och är av sämre kondition. Även andra fiskemetoder utvecklas, som exempelvis notfiske anpassade för mindre fartyg och för ett småskaligt kustnära fiske. Notfiske är definitivt ett mer skonsamt fiske än trålfiske, vilket har begränsad sälpåverkan.

Authors/Creators:Lunneryd, Sven-Gunnar and Königson, Sara
Title:Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske?
Subtitle:program Sälar och Fiskes verksamhet från 1994 till 2017
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>

</p><p>Sweden has
a long coastline, with favourable conditions for an extensive small-scale coastal
fishing industry. An ever-increasing threat to this industry is the rising seal
population, with the damage to fishing gear, catches and significant catch
losses this has brought with it. In the 1990s the Seals and Fisheries Program
was set up in order to bring together the authorities, the commercial fishermen
and the conservationist organisations to address the problem. The goal of the
program is a sustainable small-scale fisheries in parallel with viable seal
populations. Since start up the program has developed seal-safe fishing gear
and methods to decrease the seal and fisheries con-flict. The Seals and
Fisheries Program has focused on the following areas: carrying out scientific
research into the conflict, developing new fishing gear to limit the seals' damages
on catch and fishing gear, studying ways of keeping the seals away from fishing
gear, giving advice and information to the public and authorities. In the last 20
years, a great deal of information has been collected, describing the conflict
both from the fishing industrys ́ and the seals' point of view. This research has
shown that damage and losses due to seal activity have brought large economic losses
to small-scale fisheries all around the coast of Sweden. The trap-net fisheries
for salmon and trout have been most severely affected, but in recent years
damage and losses in the southern Baltic inshore cod fishery have also increased
dramatically. Seals impact on fisheries in two clearly visible ways: by
damaging the gear (ripping the nets) and by damaging the catch. However, our
research suggests that by far the greatest damage they do is hidden, consisting
of catches they eat without leaving any remains, fish which escape from ripped
nets and fish that are frightened away by seal presence around the gear.  To mitigate the conflict many mitigation
methods have been tried out. Fishing gears have been hidden, having no buoys
visible on the surface to prevent seals from find-ing the gear. However hiding
the gear did not decrease the damages on the gear even though seals do use
visual cues to find fishing gear. Attempts have also been made to scare seals
away from fishing gear using loud noises in the frequency ranges they are
sensitive to. Acoustic Harassment Devices (AHDs) have been shown in trials to have
some effect, but they have been unreliable in operation due to technical and physical
problems. They are also expensive to maintain, so are not currently consid-ered
to be a sustainable practical method. Some rogue seals have learnt to specialise
in using fishing gear as their foraging grounds which mean it is more effective
to target these individuals than the general seal population. Fishing gears have
been modified to live-traps to catch the problem seals. However, due to
technical problems, these have not been implemented.We are left with far and away
the most successful method of mitigating the seals-fisheries conflict, which is
the development of new seal-safe fishing gear. This de-velopment has been carried
out in close co-operation between fisheries biologists, professional fisherman
and gear manufacturers. Fishermen get to try out new gear in the field without
having to commit to buy it. To develop fishing gear many factors needs to be taken
into account. The new developed fishing gear needs to be catch SummaryAqua
reports 2017:9efficient, easy to handle, environmentally sustainable and
preventing seals from get-ting hold of the catch. Therefore knowledge on both
fish and seal behaviour around fishing gear is needed and there has been
focused studies on fish and seal behaviour around fishing gears. The most significant
progress has been made with the development of a seal-safe pontoon trap
targeting salmon and whitefish, which have replaced both the traditional trap-nets
and gill-nets in certain areas. The pontoon traps have also been developed for
other species such as herring, perch, pike-perch and cod, currently fished with
gill nets which are vulnerable to seal predation. The most urgent need is to
find a solution for the coastal cod fishery using gillnets and longlines. Baited
cod pots have shown to be a commercial viable as well as a sustainable
alternative to gillnets. Cod pots can also be made seal safe and have many potential
advantages, such as the low risk of bycatch of unwanted species, and a high quality
of live-caught fish. In addition to pots and traps, bottom seine fishing is
seen as a potential alternative fishing gear. Pilot studies have been carried
out trying out seine fishing in small coastal areas. The results from the
studies have been promising showing potential to get economic viable catches. Seine
netting affect the bottom structure less then trawling and is from a
fisherman’s point of view seen as an inter-esting practical alternative.</p>

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2017
Number:2017:09
Number of Pages:47
Place of Publication:Drottningholm Lysekil Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9511-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M11 Fisheries production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 107 Other Natural Sciences > Other Natural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:seals, coastal fisheries, damage, cod, fishing gear, sweden
Keywords:säl, kustfiske, sälsäkra redskap, torsk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4949
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-4949
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2017/aqua-reports-2017_9-sal_kustfiske20170703.pdf
ID Code:15572
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Jul 2018 13:44
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits