Home About Browse Search
Svenska


Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha)

Petersson, Erik and Degerman, Erik and Axén, Charlotte (2018). Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha). Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:17
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Puckellaxen (Oncorhynchus gorbuscha) tillhör ett släkte med tolv arter som brukar kallas stillahavslaxar. Flera arter inom släktet, däribland puckellaxen, är semelpara, d.v.s. de leker endast en gång och dör efter leken. Puckellaxen är den minsta av stillahavslaxarna och är i sitt ursprungsområde i Stilla havet den talrikaste. Flera av arterna i släktet, däribland puckellaxen, har introducerats på olika platser i världen – utanför arternas naturliga utbredningsområde.

Det finns en befogad farhåga att invasiva främmande arter ska ha negativ påverkan på inhemska arter. En sammanställning som gjordes 2004 visade att invasiva arter är inblandade direkt eller indirekt i 6 % av alla utdöende eller kraftiga populationsminskningar av inhemska arter. I Sverige finns det idag ca 2000 introducerade arter av vilka 350 är klassificerade som invasiva, d.v.s. de hotar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

Puckellaxen har på senare tid, framförallt under 2017, fångats eller observerats längs norska kusten, den svenska västkusten, Jylland i Danmark och även i Irland och Skottland. Flertalet av dessa puckellaxar härrör från ryska (sovjetiska) utsättningar runt Kolahalvön under perioden 1956 – 1998. Allt pekar på att arten har etablerat sig i området vid Norra ishavet och nu är inne i en snabb spridningsfas. Möjligheterna att utrota arten är förmodligen helt borta och det är osäkert om de ryska myndigheterna har önskan eller möjligheterna att vidta några åtgärder. Arten kan komma att påverka inhemska laxfiskar negativt och ur ett faunavårdsperspektiv vore det därför bra om puckellaxen kunde begränsas, både dess numerär och dess spridning.

Puckellaxen har en strikt två-årscykel och i ursprungsområdena runt Stilla havet förekommer både udda- och jämna-års-bestånd. Eftersom det är udda-års-bestånden som lyckats bäst i nordvästra Ryssland så kommer förmodligen färre puckellaxar att observeras 2018, men eventuellt kan det bli än fler under 2019, färre 2020, fler 2021, och så vidare.

Authors/Creators:Petersson, Erik and Degerman, Erik and Axén, Charlotte
Title:Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha)
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>The pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) belongs to a genus of twelve species, commonly referred to as pacific salmons. Several species within the genus, including the pink salmon, are semelparous, i.e. they spawn only once and die soon after spawning is completed. The pink salmon is the smallest of the Pacific salmons and is the most numerous of them in the Pacific Ocean. Several of the species within the genera, including the pink salmon, have been introduced at different sites in the world - beyond the natural range of the species. There is a well-founded concern that invasive alien species will adversely affect domestic species. A review made in 2004 showed that invasive species are involved directly or indirectly in 6 % of all extinctions or severe population reductions of native species worldwide. In Sweden there are currently about 2000 introduced species of which 350 are classified as invasive, i.e. they threaten biodiversity and ecosystem services. Pink salmon has recently been caught or observed along the Norwegian coast, the Swedish west coast, Jutland in Denmark as well as in Ireland and Scotland, especially during 2017. These individuals of pink salmon originate from Russian (Soviet) stockings at or near the Kola Peninsula during the period 1956 - 1998. It is certain that the species is established in the northern Arctic Ocean and is now in a rapid expansion phase. The possibilities of eradicating the species are probably completely gone and it is uncertain whether the Russian authorities have the desire or the possibility to take any actions in that direction. The species may adversely affect native salmonids and, from a fauna-welfare perspective, it would be beneficial if the pink salmon could be limited, both its numerals and its dispersal. The pink salmon has a strict two-year cycle and in the Pacific origins there are both odd and even-year stocks. As it is the stockings of odd-year populations that succeeded best in northwestern Russia, probably fewer individual of pink salmon will be observed in 2018, but possibly more than 2019, fewer 2020, more 2021, and so on. <br /></p>

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2018
Number:2018:17
Number of Pages:51
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
ISBN for electronic version:978-91-576-9588-8
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Other Veterinary Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:fishes, Oncorhynchus gorbuscha, invasive species, risk analysis
Keywords:puckellax, Oncorhynchus gorbuscha, främmande arter, invasiva arter, riskbedömning, åtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5016
Alternative URL:https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/sok-publikation/aqua_reports/
ID Code:15622
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Sep 2018 08:46
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits