Home About Browse Search
Svenska


Betesdjur och betestryck i naturbetesmarker

Spörndly, Eva and Glimskär, Anders (2018). Betesdjur och betestryck i naturbetesmarker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 297
[Report]

[img] PDF - Published Version
1MB

Abstract

En inventering av antal och typ av djur som betar på svenska naturbetes-marker genomfördes. Studien baserades på ett slumpmässigt urval av ungefär 700 hagar från en större databas för ängs- och betesmarksobjekt hos Jordbruksverket. Totalt genomfördes 1983 enskilda inventeringar i 666 hagar, med ett genomsnitt på tre besök per hage inom ramen för projektet. I 40 % av hagarna fanns inga betesdjur av något slag vid de tillfällen då hagen inventerades. En fördjupningsstudie av 219 hagar, där det förekom betande djur vid minst ett inventeringstillfälle, visade att 68 % av den totala betesytan i hagarna betades av nötkreatur, 8 % av hästar och 9 % av får, medan 15 % av arealen betades av blandade djurslag, främst nötkreatur och får. Genomsnittligt innehåll av omsättbar energi i betet och kg torrsub-stans producerat bete per säsong på olika vegetationstyper i naturbetes-marker har beräknats, baserat på data från nya- och tidigare genomförda studier. Vegetationstyper och landskapselement har identifierats och kartlagts med flygbildstolkning i 47 hagar. Data i projektet har använts för att ta fram en modell för beräkning av betestryck (betesdjurens näringsbe-hov i förhållande till betets näringsproduktion) i heterogena naturbetes-marker utifrån uppgifter om vegetationstypernas areal i ett enskilt objekt, data om vegetationens avkastning, vegetationens näringsinnehåll samt an-tal och typ av betande djur i objektet. Siffror på lämplig betesbeläggning (antal djur/ha) har beräknats för en teoretisk beteshage med definierad sammansättning.

Authors/Creators:Spörndly, Eva and Glimskär, Anders
Title:Betesdjur och betestryck i naturbetesmarker
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Inventories were performed to estimate the numbers and types of domesti-cated animals, which graze grazing on Swedish semi-natural pastures. A random sample of approximately 700 sites from a Swedish database of semi-natural grasslands throughout the country, was used. A total of 1983 inventory visits were successfully carried out on a total of 666 sites with an average of three spot observations per site during the grazing season. On 40% of the sites, no grazing animals were observed on any of the invento-ries. An in-depth study, that was performed on 219 sites where there were grazing animals present on at least one inventory occasion, showed that 68%, 8% and 9% of the total area of these sites was grazed by cattle, hors-es and sheep, respectively, and 15% of the area was grazed by mixed groups, mainly cattle and sheep together. Based on new and older re-search, contents of metabolizable energy in pasture and dry matter produc-tion were estimated for vegetation found on these types of pastures. Finally, vegetation types and elements in the grazing area were identified using aer-ial photographs of 47 sites. The data were used to develop a model for cal-culation of grazing pressure in heterogeneous semi-natural pastures, based on site and vegetation characteristics as well as numbers and types of graz-ing animals on the site. Stocking rates for different animal age categories and types are also presented for a theoretical, standardized semi-natural grazing area.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Year of publishing :2018
Number:297
Number of Pages:71
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:0347-9838
Language:Swedish
Additional Information:Includes a 7 page English summary.
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L02 Animal feeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:grazing lands, grasslands, natural pastures, livestock numbers, grazing intensity
Keywords:betesdjur, naturbetesmarker, betestryck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5017
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5017
ID Code:15649
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Sep 2018 08:59
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits