Home About Browse Search
Svenska


Improved utilisation of grass silage in milk production

harvesting strategy and feeding value

Pang, Degong (2018). Improved utilisation of grass silage in milk production. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:53
ISBN 978-91-7760-246-0
eISBN 978-91-7760-247-7
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

The aim of the studies reported in this thesis was to optimise grass silage utilisation in milk production. In the first paper of this thesis data from digestibility trials with sheep fed at maintenance level were used to investigate the effect of forage type and harvesting time of silage on energy and N metabolism. The assumption of constant loss of energy of digestible organic matter from energy losses in urine and CH4 in evaluation of silage metabolisable energy (ME) did not seem valid for highly-digestible primary growth grass silages. Urinary excretion of high-energy phenolic acids related to solubilisation of lignin could not be related to increased urinary energy excretion from sheep fed highly digestible grass silage. In the second paper a concentrate made from agro-industrial by-products was used in comparison with a conventional grain-based concentrate to dairy cows. The concentrates were fed with early or late harvested grass silage. A concentrate made of by-products could replace a conventional grain-based concentrate without impairing milk production, diet digestibility and CH4 emissions. Feeding agro-industrial by-product with highly digestible grass silage increased edible feed conversion ratios. Silage digestibility had a stronger effect on production performance by dairy cows than the source of concentrate. In the third paper the effect of strategy for harvesting regrowth (RG) grass silage on performance in dairy cows was studied. Increasing maturity stage in both primary growth (PG) and RG silage decreased intake potential, dairy performance and energy utilisation of lactating dairy cows, but improved N utilisation efficiency and herbage dry matter (DM) yield. Feeding more digestible silages from three-cut system promoted better dairy performance and energy utilisation compared with silages from two-cut systems. In the fourth paper data of intake and milk yield responses with different grass ley harvesting strategies of dairy cows were combined in a meta-analysis. The average increases in milk yields was 0.303 kg d-1 per 10 g kg-1 DM increase in silage digestible organic matter concentration (D-value). But each 10-unit increase in D-value reduced milk yield 0.092 kg when dietary ME intake was the same, suggesting the ME concentration of high D-value silages was overestimated. Cows fed RG compared to PG silage produced 0.55 kg d-1 more energy-corrected milk when dietary ME intake was the same, suggesting more efficient digestion of RG silage. Overall, results from this thesis can be used to improve ration formulation and grassland management, or in economic models optimising milk production.

Authors/Creators:Pang, Degong
Title:Improved utilisation of grass silage in milk production
Subtitle:harvesting strategy and feeding value
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Syftet med studierna som omfattas i den här avhandlingen var att optimera utnyttjandet av gräsensilage inom mjölkproduktion. I den första uppsatsen användes data från smältbarhetsförsök med får, utfodrade vid underhållsbehov, för att undersöka effekten av typ av grovfoder samt tidpunkt för skörd av ensilage på energi och N-omsättning. Antagandet av konstant förlust av energi från smältbar organisk substans genom urin och CH4 i utvärdering av omsättbar energi (ME) i ensilage verkade inte giltigt för förstaskördens gräsensilage med hög smältbarhet. Utsöndring av fenolsyror relaterade till löslighet av lignin kunde inte relateras till en ökad utsöndring av energi i urinen hos får utfodrade med gräsensilage av hög smältbarhet. I den andra uppsatsen jämfördes ett kraftfoder baserat på agro-industriella biprodukter med ett konventionellt kraftfoder, baserat på spannmål, till mjölkkor. Kraftfodren utfodrades med tidigt eller sent skördat gräsensilage. Ett kraftfoder från biprodukter skulle kunna ersätta ett spannmålsbaserat kraftfoder utan att försämra mjölkproduktion, fodrets smältbarhet eller CH4-utsläpp. Utfodring med agro-industriella biprodukter och gräsensilage av hög smältbarhet gav en ökning av omvandlingsförhållandet för näringsämnen som är ätliga för människor. Ensilagets smältbarhet hade en tydligt starkare effekt på mjölkkornas produktion än kraftfoderkällan. I den tredje artikeln studerades effekten av skördestrategi av gräsensilagets återväxt (RG) på mjölkkors prestation. Ökat mognadsstadie hos gräsensilage vid både förstaskörd (PG) och RG minskade foderintag, avkastning och energianvändning hos mjölkkor, men ökade N-utnyttjandet och avkastad torrsubstans. Utfodring av ensilage med högre smältbarhet från tre-skörde-system främjade mjölkavkastning och energianvändning jämfört med ensilage från två-skörde-system. I den fjärde uppsatsen utfördes en meta-analys genom att kombinera data om foderintag och mjölkavkastning med olika strategier för att skörda gräsvallar. Ökningen i mjölkavkastning var i medeltal 0,303 kg d-1 per 10 g kg-1 torrsubstans ökning av koncentrationen av ensilagets smältbara organiska substans (D-värde). Men varje 10 enheters ökning i D-värde minskade mjölkavkastningen 0,092 kg när smältbart ME var den samma, vilket tyder på att koncentrationen av ME hos ensilage med högt D-värde var överskattat. Kor som utfodrades med RG ensilage jämfört med PG ensilage producerade 0,55 kg d-1 mer energikorrigerad mjölk, när intaget av smältbart ME var den samma, vilket antyder en mer effektiv digestion av RG. Resultaten från den här avhandlingen kan användas för att förbättra foderstatsberäkning och skötsel av gräsvall, eller i ekonomiska modeller för att optimera mjölkproduktion.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :4 October 2018
Depositing date:13 September 2018
Number:2018:53
Number of Pages:89
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IKrizsan, S.J., Pang, D., Fatehi, F., Rinne, M. & Huhtanen, P. Metabolisable energy in grass and red clover silages fed to sheep. (Manuscript)
IIPang, D., Yan, T., Trevisi, E. & Krizsan, S.J. (2018). Effect of grain- or by-product-based concentrate fed with early or late harvested first-cut grass silage on dairy cow performance. Journal of Dairy Science 101, 7133-7145.
IIIPang, D., Krizsan, S.J., Yan, T. & Huhtanen, P. (2018). Effect of strategy for harvesting regrowth grass silage on performance in dairy cows. Grass and Forage Science (Revised manuscript submitted).
IVPang, D., Krizsan, S.J., Nousiainen, J., Sairanen, A. & Huhtanen, P. (2018). Modelling feed intake and milk yield responses with different grass ley harvesting strategies. Grass and Forage Science (Submitted).
Place of Publication:Umeå, Sweden
Publisher:Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-246-0
ISBN for electronic version:978-91-7760-247-7
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L51 Animal physiology - Nutrition
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:dairy cattle, silage, feed grasses, harvesting date, feed intake, milk production, energy consumption, nitrogen metabolism
Keywords:dairy cow, grass silage, harvesting strategy, feed intake, milk production, energy utilisation, nitrogen utilisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5005
ID Code:15654
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
External funders:China Scholarship Council and FORMAS and Regional jordbruksforskning för norra Sverige
Deposited By: Mr. Degong Pang
Deposited On:18 Sep 2018 13:09
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits