Home About Browse Search
Svenska


Pelletplattformen II – Slutrapport 2012-2016

Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Samuelsson, Robert (2018). Pelletplattformen II – Slutrapport 2012-2016. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:21
[Report]

[img] PDF - Published Version
8MB

Abstract

Målet med projektet pelletplattformen II har varit att produktionskostnaderna ska minskas med minst 0,5 % per år (upp till 5 % år 2020) vid storskalig förädling av pellets genom effektivare process, minskat slitage, minskad energiåtgång, minskat spill, etc.
Vidare syftade projektet till att ytterligare bredda råvarubasen för pelletskvaliteter för olika ändamål med en omvandlingsteknik anpassad till nya bränslen, så att fler bränslekedjor kan nå marknaden och klarar ställda miljökrav och hållbarhetsmål.
Vi har visat att man genom att höja fukthalten på produkten med en eller två procentenheter kan stora mängder torkenergi sparas. En ökad fukthalt ger förutom energibesparingar möjlighet att bättre optimera pelletskvaliteten med avseende på hållfasthet och smulhalt samt dessutom minskar risken för varmgång vid lagring.
Även stora mängder elenergi, upp till 6,5 % av pelletsindustrins elförbrukning enligt våra uppskattningar, kan sparas genom att sålla spånet innan pelletering och endast mala den övergrova fraktionen.
Inblandning av asp eller salix i råvarumixen kan ge positiva effekter på pelletskvaliteten. Additiv som stärkelse och lignosulfonat gör det möjligt att öka hållfastheten och minska smulbildning vid pelletstillverkningen.
Det är också möjligt att minska emissioner av CO, CO2 och CH4 genom användning av additiv eller genom att modifiera råvaran med superkritisk koldioxidextraktion.

Authors/Creators:Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Samuelsson, Robert
Title:Pelletplattformen II – Slutrapport 2012-2016
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The goal of the project Pellet Platform II has been to reduce production costs by at least 0.5 % per year (up to 5 % in 2020) in large-scale production of pellets through more efficient processes, reduced wear, reduced energy consumption, reduced waste, etc.
The project also aimed to further expand the raw material base for pellet qualities for various purposes with conversion technologies adapted to new fuels, so that more fuel chains can reach the market and manages environmental standards and sustainability.
We have shown that by increasing the moisture content of the product by one to two percentage points, large amounts of drying energy can be saved. An increased moisture content, can in addition to provide energy savings, also help optimizing pellet quality in terms of mechanical durability and fines content and it also reduces the risk of self-heating during storage.
Also large amounts of electricity can be saved by screening the sawdust before pelleting and only grind the over coarse fraction.
Adding aspen or willow in the raw material mix can produce positive effects to the quality of pellets. Additives such as starch and lignosulphonate increases the mechanical durability and reduce formation of fines at the pelletizing process.
It is also possible to reduce the emissions of CO, CO2 and CH4 by using additives or by removing some compounds from the raw material with supercritical carbon dioxide extraction.

Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :2018
Depositing date:3 October 2018
Number:2016:21
Number of Pages:140
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K50 Processing of forest products
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Biochemistry and Molecular Biology
Agrovoc terms:pellets, sawdust, additives, starch, lignins, milling, energy consumption, raw materials, experimental design, degassing
Keywords:pellets, sågspån, additiv, stärkelse, lignin, malning, åtgångstal, energiförbrukning, råvara, experimentell design, avgasning, självuppvärmning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5032
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5032
ID Code:15679
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: Malin Sandberg
Deposited On:08 Oct 2018 07:02
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits