Home About Browse Search
Svenska


Urban livestock production in Cambodia

socio-economic benefits and public health hazards

Ström Hallenberg, Gunilla (2018). Urban livestock production in Cambodia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:51
ISBN 978-91-7760-242-2
eISBN 978-91-7760-243-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Keeping livestock can make an important contribution to the livelihoods of poor urban dwellers. There are concerns, however, that livestock keeping in and around urban areas may lead to environmental problems and increased incidence of disease transfer between animals and humans (zoonoses). This thesis examined different socio-economic benefits and public health hazards associated with pig keeping in urban and peri-urban areas in a lower middle-income country, using Phnom Penh, the capital of Cambodia, as a case study.

Interviews were carried out with householders in Phnom Penh province and faecal samples were collected from their pigs for detection of zoonotic pathogens and for antimicrobial susceptibility analysis of commensal bacteria. All households reported keeping pigs primarily for commercial purposes and the majority (60%) considered pigs to be an important income source for the household. Diseases among the pigs and low revenues were considered main constraints. None of the respondents mentioned any concerns about potential health hazards. The householders reported that pig manure was commonly dumped in the environment (46%) whereas cattle manure was used as a fertiliser (66%) (P < 0.001). Dumping of pig manure was more common in households with lower socio-economic position (P < 0.001) and in households that did not have access to agricultural land (P < 0.001).

Antimicrobial use was mainly based on farmers’ own judgement, with 66% of respondents frequently self-adjusting treatment duration and dose. Around 45% had not heard about antimicrobial resistance. Commensal Escherichia coli exhibited high prevalence of resistance to several antimicrobials considered important for human health, and multidrug-resistance was found in 79% of the bacteria isolates. Higher prevalence of resistance was observed on farms that administered prophylactic antimicrobials and on farms that treated the entire group of pigs in the event of disease.

In conclusion, although pig keeping was considered an important income source by the households studied, many employed practices that may contribute to pollution and increased health hazards to urban dwellers. For pig keeping continuing to exist in proximity to urban areas in countries like Cambodia, disease prevention interventions and improvements in manure management are needed.

Authors/Creators:Ström Hallenberg, Gunilla
Title:Urban livestock production in Cambodia
Subtitle:socio-economic benefits and public health hazards
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Djurhållning kan utgöra en viktig inkomstkälla som bidrar till förbättrad levnadsstandard och en väg ut ur fattigdom för många invånare i städer. Att hålla djur inom och runt omkring städer kan dock medföra ökade föroreningar och en ökad förekomst av sjukdomar som sprids mellan djur och människor (zoonoser). Syftet med den här avhandlingen var att tillhandahålla vetenskaplig information om olika socioekonomiska fördelar och hälsorisker associerade med hållning av grisar i städer och stadsnära områden i ett lägre medelinkomstland som Kambodja.

Intervjuer genomfördes i hushåll i Phnom Penh och gödselprover togs från deras grisar för detektering av zoonotiska patogener och för antibiotikaresistensanalys. Majoriteten av hushållen (60 %) ansåg att inkomsten från grisarna var en av hushållets viktigaste inkomstkällor. Sjukdomar och låga intäkter från slakt ansågs vara de största begränsningarna för hushållets djurhållning. Ingen av respondenterna nämnde dock några farhågor om potentiella hälsorisker. Det fanns en tydlig skillnad mellan djurarter med avseende på gödselhanteringen, där grisgödsel vanligen dumpades i miljön (46 %) medan kogödsel användes som gödningsmedel (66 %) (P < 0,001). Dumpning av grisgödsel var vanligare bland hushåll med lägre socioekonomisk ställning (P < 0,001) och bland hushåll som inte hade tillgång till jordbruksmark (P < 0,001).

Användningen av antibiotika baserades till stor del på djurhållarnas egna omdömen och 66 % justerade vanligtvis själva både dosering och behandlingstid. Runt 45 % hade inte hört talas om antibiotikaresistens. Höga resistensnivåer påvisades hos tarmbakterien Escherichia coli, varav mot flera antibiotika som anses vara viktiga för humansjukvården, och multiresistens återfanns i 79 % av proverna. Antibiotika-resistens var vanligare på gårdar som behandlade grisarna i förebyggande syfte och på gårdar som behandlade hela gruppen eller besättningen vid tecken på sjukdom.

Den här avhandlingen visar att, även om grisproduktion ansågs vara en viktig inkomstkälla bland djurhållarna, så kunde den bidra till både miljöföroreningar och ökade hälsorisker för andra invånare. Investeringar i sjukdomsförebyggande åtgärder och förbättringar inom gödselhanteringen är nödvändigt för att stadsnära djurhållning ska kunna bedrivas på ett säkert sätt i länder som Kambodja.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2018
Depositing date:19 October 2018
Number:2018:51
Number of Pages:94
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IStröm G, Andersson Djurfeldt A, Boqvist S, Albihn A, Sokerya S, San S, Davun H, Magnusson U* (2017). Urban and peri-urban family-based pig-keeping in Cambodia: Characteristics, management and perceived benefits and constraints. PLoS ONE, 12(8): e0182247.
IIStröm G, Albihn A, Jinnerot T, Boqvist S, Andersson Djurfeldt A, Sokerya S, Osbjer K, San S, Davun H, Magnusson U* (2018). Manure management and public health: Sanitary and socio-economic aspects among urban livestock-keepers in Cambodia. Science of the Total Environment, 62:193-200.
IIIStröm G, Boqvist S, Albihn A, Fernström L-L, Andersson Djurfeldt A, Sokerya S, Sothyra T, Magnusson U* (2018). Antimicrobials in small-scale urban pig farming in a lower middle-income country – arbitrary use and high resistance levels. Antimicrobial Resistance & Infection Control, 7:35.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-242-2
ISBN for electronic version:978-91-7760-243-9
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L70 Veterinary science and hygiene - General aspects
L Animal production > L73 Animal diseases
X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Other Veterinary Science
Keywords:pigs, pig production, livestock, socio-economic, manure management, public health, antimicrobial use, antimicrobial resistance, Cambodia, urban/peri-urban
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5082
ID Code:15713
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
External funders:Swedish Research Council
Deposited By: Mrs Gunilla Ström Hallenberg
Deposited On:23 Oct 2018 06:47
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits