Home About Browse Search
Svenska


Deliberations on nature

Swedish cases of communication and democracy within nature conservation

Caselunghe, Elvira (2018). Deliberations on nature. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:68
ISBN 978-91-7760-276-7
eISBN 978-91-7760-277-4
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

This thesis investigates the deliberative potential in two communicative initiatives resulting from the 2001 government policy in Swedish nature conservation, A coherent nature conservation policy. The two initiatives, which constitute the empirical material in the thesis are, (1) a national competence development programme that the Swedish Environmental Protection Agency ran 2008-2011, Dialogue for nature conservation, and (2) the nature interpretation at naturum, visitor centres at national parks and nature reserves. Data was generated through qualitative interviews with nature conservation administrators at county administrative boards; participant observation at dialogue courses and workshops with researchers and nature interpreters; video analysis of recorded nature interpretation sessions at naturums; documentation from naturum exhibitions; and document and literature studies.

The thesis draws from critical theory and clarifies rationales behind communicative practices in nature conservation. The analysis shows that the communicative initiatives are dominated by the instrumental state rationality, circumscribing space for communicative rationality. The 2001 nature conservation policy emphasised communication, but the communicative initiatives did not sufficiently integrate democratic aspects. By identifying the role of meaning-making as a central phenomenon in a communicative process, the thesis indicates how to include democratic dimensions in communicative work. The theoretical contribution of the thesis draws from an analysis of modernity, nature alienation and reconciliation. In the thesis, naturum is identified as a communicative forum with an underdeveloped potential for reconciliatory activities, more precisely deliberations on nature in nature.

The thesis contributes to the field of environmental communication through highlighting how communicative practices of nature conservation depend on both communication and materiality.

Authors/Creators:Caselunghe, Elvira
Title:Deliberations on nature
Subtitle:Swedish cases of communication and democracy within nature conservation
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

I denna avhandling studeras demokratiska perspektiv på svensk naturvård i termer av deliberativ demokrati, dvs. samtalsprocesser för medborgerlig åsiktsbildning. Syftet med avhandlingen är att undersöka den deliberativa potentialen inom svensk naturvård genom att studera hur demokratiska aspekter adresseras inom två kommunikativa satsningar som 2001 års naturvårdspolicy resulterade i. Dessa utgör avhandlingens empiriska material: (1) Ett kompetensutvecklingsprogram som Naturvårdsverket drev 2008-2011, Dialog för naturvården, samt (2) naturvägledning som bedrivs vid naturum, besökscentra vid nationalparker och naturreservat. Data har genererats genom kvalitativa intervjuer av länsstyrelsetjänstemän; deltagande observation vid dialogkurser och vid workshops med forskare och naturguider; analys av videoinspelade guidningar på naturum; dokumentation av naturumutställningar; samt dokumentanalys och litteraturstudier.

Avhandlingen bidrar med reflektioner kring motiv bakom naturvårdens kommunikativa praktik med utgångspunkt i kritisk teori. Analysen visar att de kommunikativa initiativ som studerats präglas av myndighetsvärldens instrumentella rationalitet och måluppfyllnad på bekostnad av kommunikativ rationalitet. Naturvårdspolicyn från 2001 gav fokus på kommunikativa satsningar, men dessa har inte fullt ut integrerat demokratiska aspekter. Genom att uppmärksamma meningsskapandet som sker i en kommunikativ process visar avhandlingen hur demokratiska aspekter kan inkluderas i kommunikationsarbetet. Avhandlingens teoretiska bidrag utgår ifrån en analys av modernitet och naturalienation samt reconciliation, försoning, som ett svar. En försoning mellan människa och natur förutsätter försoning mellan människor i en samtalsdemokratisk process. Naturum identifieras som ett kommunikativt forum med underutvecklad potential för försonande aktiviteter, närmare bestämt för deliberativa samtal om natur i naturen.

För att skapa ökad legitimitet för naturvårdsarbetet och en stärkt relation mellan människa och natur, såväl som människor emellan, behöver kommunikation ses som det kitt som kontinuerligt skapar relationer mellan människor. Avhandlingen bidrar till ämnet miljökommunikation genom att undersöka hur naturvårdens kommunikativa praktik är beroende både av kommunikation och materialitet.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :14 November 2018
Depositing date:14 November 2018
Number:2018:68
Number of Pages:163
Papers/manuscripts:
NumberReferences
I*Caselunghe, E. Nature Interpretation for Reconciliation – A critical perspective on communicative activities at Swedish visitor centres in nature (manuscript to be submitted to the International Journal of Heritage Studies)
II*Caselunghe, E. & Hansen, H.P. Deliberation for conservation – disruption ‘inside the box’ (manuscript to be submitted to Society and Natural Resources)
III*Caselunghe, E., Bergeå, H. & von Essen, E. Public spheres for deliberation on nature? Democratic qualities of visitor centres in Sweden. (manuscript accepted with minor revisions in the Journal of Public Deliberation)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-276-7
ISBN for electronic version:978-91-7760-277-4
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:C Education, extension, and advisory work > C10 Education
D Administration and legislation > D10 Public administration
X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 504 Sociology > Sociology (excluding Social work, Social Psychology and Social Anthropology)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 508 Media and Communications > Communication Studies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Keywords:communication, democracy, dialogue, deliberative democracy, deliberative system, nature conservation, nature interpretation, naturum, reconciliation, Sweden, kommunikation, demokrati, dialog, deliberativ demokrati, deliberativt system, naturvård, naturvägledning, naturrelation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5113
ID Code:15756
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:FORMAS and Swedish National Heritage Board
Deposited By: Elvira Caselunghe
Deposited On:15 Nov 2018 11:30
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits