Home About Browse Search
Svenska


User participation in public urban woodland management

drivers and impact on green space quality

Fors, Hanna (2018). User participation in public urban woodland management. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:64
ISBN 978-91-7760-268-2
eISBN 978-91-7760-269-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
5MB

Abstract

There is widespread agreement on the many benefits citizens gain from recreational use of local green spaces such as urban woodlands, and the importance of involving users in the development of their everyday landscapes. Despite this, the impact of user participation on the quality of public green spaces has not been thoroughly studied. In this PhD thesis, resident participation in public urban woodland management including drivers for participating, impact on the quality of the woodland, and ways in which local authorities can facilitate it in a long-term perspective was explored. The topic was studied through a literature review and a seven-year longitudinal, mixed-method case study of the residential area Sletten in Holstebro, Denmark. The literature review identified a general lack of empirical support for the many assumed positive outcomes of user participation in the different phases of green space development. A particularly large disparity was found between assumed and empirically substantiated knowledge on how participation may directly benefit physical urban green spaces.

The purpose of the case study was to investigate the topic with focus on resident participation in management of public urban woodlands. In Sletten, residents participate in the maintenance and management of the public woodland edge zone bordering their private gardens, called the co-management zone. It was found that clear guidelines and continuous local authority–resident communication, including municipal guidance, inspiration and control, were crucial for a functional co-management zone. The study of residents’ drivers of participation pointed at combinations of both personal and environmental drivers, the relative importance of which changed over time from gardening interest, stand height and residents inspiring their neighbours in 2010, to forest edge type and length of residence in 2015. Local authorities aiming to facilitate co-management should be aware of this temporal dimension and encourage participation by identifying people interested in gardening who inspire others, combined with strategic woodland vegetation design and management increasing visual and physical accessibility. In Sletten, it was found that social, experiential, functional, and ecological dimensions were all included in residents’ perceptions of ‘urban woodland quality’. Maintenance, accessibility, nature and facilities are aspects that occur repeatedly in quality assessment schemes for other types of urban green space. These were also central to urban woodland quality, apart from facilities. In addition, the study revealed the importance of structural and species diversity between and within woodland stands – a quality aspect that distinguishes woodland from other types of urban green space. It was also found that participation had additional benefits for participants. This research has contributed new insights, useful to green space managers in their work when involving users in management, and has provided new approaches to the scientific discussion on green space quality.

Authors/Creators:Fors, Hanna
Title:User participation in public urban woodland management
Subtitle:drivers and impact on green space quality
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Det råder bred enighet om hur mycket stadsbor får ut av att använda lokala grönområden rekreativt, och om betydelsen av att involvera brukare i utvecklingen av sina vardagslandskap. Trots detta vet man idag inte hur brukarmedverkan påverkar kvaliteten på offentliga grönområden. I denna avhandling undersöktes brukarmedverkan i förvaltning av offentliga, urbana skogar, med fokus på drivkrafter för deltagande, dess inverkan på skogens kvalitet och sätt på vilka lokala myndigheter kan underlätta långsiktigt deltagande. Ämnet studerades genom en litteraturstudie och en sjuårig longitudinell fallstudie av bostadsområdet Sletten i Holstebro, Danmark. Litteraturöversynen visade på att empiriskt stöd saknas för många av de positiva resultat brukarmedverkan i grönområden antas ha, särskilt i fråga om hur det fysiska grönområdet antas gynnas av brukarmedverkan.

Syftet med fallstudien var att undersöka ämnet med fokus på boendes deltagande i förvaltning av offentliga, urbana skogar. I Sletten deltar de boende i skötsel och förvaltning av brynzonen av den skog som gränsar till deras privata trädgårdar, den så kallade ‘samförvaltningszonen’. Studien visade att tydliga riktlinjer och kontinuerlig kommunikation mellan kommun och boende, där kommunen ger vägledning, inspiration och kontrollerar att riktlinjerna efterlevs, var avgörande för en funktionell samförvaltningszon. 2010 drevs de boendes deltagande i skogsförvaltningen av trädgårdsintresse, tillräcklig beståndshöjd och att boende inspirerade sina grannar att delta, för att 2015 istället drivas av skogsbrynstyp och hur lång tid de boende bott i Sletten. Kommuner som vill underlätta samförvaltning bör vara medvetna om denna förändring av drivkrafter över tid och kan uppmuntra deltagande genom att identifiera personer som är trädgårdsintresserade som kan inspirera andra, kombinerat med strategisk design och förvaltning av skogen inriktad på att öka visuell och fysisk tillgänglighet. De boende betraktade kvalitet av urbana skogar som uppbyggd av sociala, upplevelse-, funktionella och ekologiska dimensioner. Skötsel, tillgänglighet, natur och faciliteter (t.ex. gångvägar och lekplatser) är aspekter som ingår i många kvalitetsbedömningssystem för andra typer av urbana grönområden. Förutom faciliteter var dessa aspekter också centrala för kvalitet av urbana skogar. Dessutom visade studien på vikten av strukturell och artdiversitet mellan och inom skogsbestånd – en kvalitetsaspekt som särskiljer skogar från andra typer av urbana grönområden. Forskningen som presenteras i denna avhandling har bidragit med nya användbara insikter för grönyteförvaltare som arbetar med brukarmedverkan och med nya tillvägagångssätt för den vetenskapliga diskussionen om grönområdeskvalitet.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2018
Depositing date:21 November 2018
Number:2018:64
Number of Pages:92
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IFors, H., Molin, J.F., Murphy, M.A. & Konijnendijk van den Bosch, C. (2015). User participation in urban green spaces – For the people or the parks? Urban Forestry and Urban Greening, 14(3), pp. 722-734.
IIFors, H., Nielsen, A.B., van den Bosch, C.C.K. & Jansson, M. (2018). From borders to ecotones – Private-public co-management of urban woodland edges bordering private housing. Urban Forestry and Urban Greening, 30, pp. 46-55.
IIIFors, H., Wiström, B., Nielsen, A.B. Personal and environmental drivers of resident participation in urban public woodland management – A longitudinal study. Under 2nd review at Landscape and Urban Planning.
IVFors, H., Jansson, M. & Nielsen, A.B. (2018). The Impact of Resident Participation on Urban Woodland Quality – A Case Study of Sletten, Denmark. Forests, 9(670).
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-268-2
ISBN for electronic version:978-91-7760-269-9
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Keywords:user participation, public involvement, green space governance, urban woodland management, place-keeping, urban forestry, green space quality assessment, urban woodland quality, drivers, co-management zones
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5120
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5120
ID Code:15770
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: Mrs Hanna Fors
Deposited On:21 Nov 2018 10:40
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits