Home About Browse Search
Svenska


Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600

Frölund, Per (2019). Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9624-3
eISBN 978-91-576-9625-0
[Licentiate thesis]

[img] PDF
7MB

Abstract

Abstract

Syftet med studien är att undersöka den agrara produktionen och konsumtionen inom valda delar av Gamla Uppsalas närområde under tiden 200 f. Kr–600. Gamla Uppsala framträder mot slutet av den här tiden som en av de skandinaviska interregionala centralplatserna. Målsättningen är att utvärdera de agrara bosättningarnas betydelse under perioden och att diskutera resultaten i relation till centralplatsens möjliga inflytande över den agrara produktionen och konsumtionen. Genom en studie av två större bosättningar vid Berget respektive Bredåker har ett arkeologiskt källmaterial analyserats med hjälp av en källpluralistisk teoribildning med element hämtade från agrarhistoria, arkeologi och geografi. De olika spåren efter bosättningarnas ekonomi har undersökts och diskuterats i termer av bosättningsmönster, överskottsproduktion och centralplatser. Studiens resultat visar att jordbruket långt ifrån varit statiskt utan snarare dynamiskt. Förändringarna har varit tydligare och i högre utsträckning kvantifierbara när det gäller djurhållningen än vad gäller åkerbruket. Särskilt gäller det boskapsstockens sammansättning som också bör ha haft effekter på åkerbruket. På Berget finns tydliga indikationer på agrar överskottsproduktion som visar
att den varit en del av ett tributärt system med påverkan på produktion, konsumtion och organisation. Bosättningen vid Bredåker var till att börja med inte en del av samma
system men kom senare att bli det. Avhandlingen kan visa på dynamiska förändringar av jordbruket under tiden 200 f.Kr–600. Den största förändringen tycks ske i slutet av 300- eller i början av 400-talet när jordbrukets inriktning förändras radikalt. Det sker ungefär samtidigt som de första stora hallarna och terrasserna byggs i Gamla Uppsala.

Authors/Creators:Frölund, Per
Title:Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This study investigates the agrarian production and consumption within selected parts of the Gamla Uppsala vicinity during the period 200 BCE – 600 CE. Gamla Uppsala emerged towards the end of this period as one of the Scandinavian interregional central places. The objective of the study is to evaluate the significance of the agrarian settlements during the period in question, and to discuss the results in relation to the central place’s possible influence on agrarian production and consumption. Through a study of two major settlements, Berget and Bredåker, an archaeological source material has been analysed using source pluralistic theory formation, with methods derived from agrarian history, archaeology and geography. Different aspects of the settlement's economy have been examined and discussed in terms of settlement patterns, surplus production and central locations. The result of the study results show that agriculture was very dynamic rather than
static and that changes have been more distinct and quantifiable in terms of animal husbandry than of farming. This is particularly true when it comes to the composition of cattle herds. At Berget there are clear indications of agrarian surplus production, which
shows that it has been part of a tributary system with influence on production, consumption and organization. The settlement at Bredåker was not initially part of the
same system but was integrated over time. The thesis can show dynamic changes in agriculture during the period 200 BCE – 600 CE, changes that are probably initiated by internal as well as external factors. The biggest change seems to have occurred at the end of the 4th or early 5th century, when the direction of agriculture changed radically. This coincided with the erection of the first
large halls and terraces at Gamla Uppsala.

Year of publishing :2019
Depositing date:13 February 2019
Number of Pages:167
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9624-3
ISBN for electronic version:978-91-576-9625-0
Language:Swedish
Additional Information:Author’s address: Per Frölund, SLU, Department of Urban and Rural Development, P.O. Box 7012, SE-750 07 Uppsala, Sweden. E-mail: per.frolund@slu.se
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:B Geography and history > B50 History
E Economics, development, and rural sociology > E90 Agrarian structure
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 601 History and Archaeology > Archaeology
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > History ResearchSubjectCategories > Agricultural history
Keywords:agrarhistoria, arkeologi, bosättning, centralplats, jordbruk, järnålder, konsumtion, produktion, självförsörjning, överskottsproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5225
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-5225
ID Code:15911
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels (the f3 centre)
Deposited By: Per Frölund
Deposited On:14 Feb 2019 07:23
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits