Home About Browse Search
Svenska


Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling

steget mellan forskning och praktisk handling

Olsson, Marie and Gustavsson, Karl-Erik and Tahir, Ibrahim (2019). Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2019:1
[Report]

[img] PDF
952kB

Abstract

Svampsjukdomar leder ofta till en kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk äppelodling jämfört med IP-odling. Detta beror främst på att det inte finns några kemiska medel som är godkända för kontroll av lagringssjukdomar innan eller efter skörd. Ett av målen för detta projekt har varit att utveckla ett preparat baserat på naturligt förekommande skyddsämnen som kan motverka svampsjukdomarna och som kan användas även i ekologisk fruktodling. Ett grundläggande krav för att använda och lyckas med ekologiskt växtskydd är att kunskap om skadegörarnas biologi, smittkällor och spridningsperiod finns tillgängligt. Detta projekt syftar därför också till att öka den idag bristfälliga kunskapen om skadegörare och göra denna kunskap tillgänglig för rådgivare och odlare.

Resultaten i projektet visade att en blandning av växtoljorna tymol och eugenol har en god effekt på lagringpotential av ekologiska äpplen vid behandling i fält (en gång per månad under säsongen). Denna behandling minskade naturligt svampangrepp under lagring utan att orsaka någon negativ effekt på skörden eller fruktkvalitet (mjukhet, smak och utseende). Vidare visade våra resultat att viktiga smittspridningskällor är mumifierade frukter som lämnats kvar på träden, liksom fallfrukt och nedfallna kart som ligger på marken under träden. Regnvatten, kräfta, vind och insekter bidrar troligen också till smittspridning. Frukt från överdelen av träd hade bättre tolerans mot svampangrepp.

Authors/Creators:Olsson, Marie and Gustavsson, Karl-Erik and Tahir, Ibrahim
Title:Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling
Subtitle:steget mellan forskning och praktisk handling
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Fungal diseases often lead to a greatly reduced productivity in organic apple cultivation compared with IP cultivation. This is mainly due to lack of chemical agents approved for the control of storage diseases before or after harvest. One of the objectives of this project has been to develop a preparation based on naturally occurring protective substances that can counteract fungal diseases, and which can also be used in organic fruit cultivation. A basic requirement for using and succeeding in organic plant protection is that knowledge about the biology, infectious agents and spread of harmful organisms is available. This project therefore also aimed at increasing today's insufficient knowledge of harmful pathogens and making this knowledge available to advisors and growers.

The results in the project showed that a mixture of the plant oils thymol and eugenol has good effect on the storage potential of organic apples during field treatment (once a month during the season). This treatment reduced natural fungal attack during storage without causing any adverse effect on the harvest or fruit quality (softness, taste and appearance). Furthermore, our findings showed that important sources of infectious spreading are mummified fruits left on the trees, as well as dropfruit and fallen unripe fruit lying on the ground under the trees. Rainwater, European canker, wind and insects are also likely to contribute to the spread of infection. Fruit from the top of the tree had better tolerance to fungal attacks.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2019
Number:2019:1
Number of Pages:22
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for electronic version:978-91-576-8960-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Keywords:ekologisk äppelodling, kvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99447
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99447
ID Code:16064
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Apr 2019 13:23
Metadata Last Modified:05 Jun 2022 13:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits