Home About Browse Search
Svenska


Överlevnad, höjd och skador i odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige

resultat efter sex vegetationsperioder

Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf and Malmqvist, Cecilia and Örlander, Göran (2019). Överlevnad, höjd och skador i odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige. Asa: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 19
[Report]

[img] PDF
575kB

Abstract

Den pågående klimatförändringen påverkar odlingsförutsättningarna för såväl inhemska som icke inhemska arter. Douglasgran (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) är ett av de trädslag som anses kunna växa bra i ett förändrat klimat och skulle kunna bli ett komplement till t.ex. granen i något större omfattning än vad som är fallet idag. En av de faktorer som hämmar en sådan ökad etablering är kunskap om och tillgång till lämpliga provenienser.

Med utgångspunkt i befintliga svenska proveniensförsök införskaffade Södra skog och SkogForsk 2007 ett fröparti från British Columbia, Kanada, bestående av sju provenienser av douglasgran. Fyra av dessa var kustnära, latitud 48–52°N, och de övriga tre härstammar från det inlandet, latitud 50°N.

Plantor från dessa frön odlades upp och under 2009 och 2010 anlades odlingstester där provenienserna ingick. I odlingstesterna ingår 12 lokaler och på dessa har inventeringar genomförts efter en, tre och sex växtsäsonger. På fem av dessa lokaler gjordes en radvis inblandning av hybridlärk (Larix × marschlinsii Coaz) och på två lokaler planterades förutom douglasgran även vanlig gran gran (Picea abies [L.] Karst.).

Ett proveniensförsök anlades 2010 i Tönnersjöhedens försökspark där de sju provenienserna ingår och detta försök har inventerats på samma sätt som odlingstesterna.

Under våren 2013 drabbades många föryngringar av vinterfrosttorka och då gjordes en särskild uppföljning av odlingstesterna och proveniensförsöket.

Det fanns inga signifikanta skillnader i överlevnad mellan de olika provenienserna, varken efter en eller tre tillväxtsäsonger i odlingstesterna. Inlandsprovenienserna Larch Hills och Three Valley hade signifikant högre överlevnad (76 och 71 %) än kustprovenienserna Caycuse River och Bowser Heaman (50 och 48 %), efter sex växtsäsonger. Bowser Heaman-plantorna var signifikant högre (2,09 m) än Three Valley-plantorna (1,67 m), efter sex växtsäsonger. I övrigt fanns inga signifikanta höjdskillnader mellan provenienserna i något av experimenten vid någon tidpunkt.

Medelhöjden för de 10 högsta träden tenderade att vara svagt positivt korrelerad med högre temperatursumma för provenienser från kusten, medan detta samband inte kunde ses för inlandsprovenienserna.

Resultaten visar att det är hög risk för avgångar i stora delar av Götaland om man inte använder tillräckligt härdiga provenienser för vårt klimat. De härdigare inlandsprovenienserna är därför troligen att föredra, med undantag för gynnsamma klimatzoner i sydligaste Sverige och vissa kustnära områden. När många plantor i Småland fick skador av vinterfrosttorka i april 2013, drabbades kustprovenienserna av douglasgran hårdare än de från inlandet. Orsaken kan vara att kustproveniensernas senare invintring kan medföra skador på hösten. De var då redan försvagade eller kanske till och med döda våren därpå. Detta ger ytterligare fog för en rekommendation att använda de härdigare inlandsprovenienserna, med tidigare invintring, i stora delar av Götaland.

Authors/Creators:Wallertz, Kristina and Johansson, Ulf and Malmqvist, Cecilia and Örlander, Göran
Title:Överlevnad, höjd och skador i odlingstester och proveniensförsök med douglasgran i södra Sverige
Subtitle:resultat efter sex vegetationsperioder
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The ongoing climate change affects the conditions for both domestic and non-native species. Douglas fir is a tree species that can be considered to grow well in a changed climate and could become a complement to e.g. Norway spruce, to a larger extent than today. A factor that inhibits an increased establishment of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) is the knowledge of and access to suitable provenances.

Södra skog and SkogForsk collected Douglas fir seeds from seven provenances in British Columbia, Canada in 2007. Four of these were coastal, latitude 48–52°N, and the other three originated from the interior area, latitude 50°N. A large experiment was conducted in 2009 and 2010, in which seedlings from the seven provenances were included, on 12 sites. Inventories have been carried out after one, three and six growing seasons. On five of those sites hybrid larch (Larix × marschlinsii Coaz) was planted in every other row and on two of the sites Norway spruce gran (Picea abies [L.] Karst.) was planted in the same way.

A provenance trial with the same provenances was established in 2010 in the Tönnersjöheden Experimental Forest, with the same kind of inventories as for the large experiment. During spring 2013, many seedlings were damaged by winter desiccation and a special inventory were therefore conducted both in the large experiment and the provenance trial in order to evaluate the damages.

There was no significant difference in the survival rates between the different provenances in the large experiment, after one and three growing seasons. The interior provenances Larch Hills and Three Valley had significantly higher survival rates (76 and 71 %) than the coastal provenances Caycuse River and Bowser Heaman (50 and 48 %), after sex growing seasons. Bowser Heaman seedlings were significantly taller (2,09 m) than Three Valley seedlings (1,67 m), after six growing seasons.

The mean height of the 10 highest trees tended to be slightly positively correlated to higher temperature sums for coastal provenances only, but not for the interior provenances.

There seems to be a potential risk of low seedling survival rates in most parts of southern Sweden, if you do not use hardy enough provenances for the climate in the area. Therefore, interior provenances are likely to be preferred. Exceptions to this are favorable climate zones, mainly in the very south of Sweden and in some coastal areas.

Coastal provenances of Douglas fir were more severely damaged than those from the interior area in spring 2013, when many seedlings suffered from winter desiccation. The reason may be later development of freezing tolerance for seedlings originating from the coastal area, which could lead to damage in the autumn. The seedlings would in that case already have been weakened when they were affected by winter desiccation in April. This gives further reason for consideration to recommend the use of interior provenances with earlier winter hardening in large parts of southern Sweden.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2019
Number:19
Number of Pages:18
Place of Publication:Asa
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:Douglasgran, föryngring, plantor, provenienser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99351
ID Code:16085
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Apr 2019 09:09
Metadata Last Modified:25 Apr 2019 09:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits