Home About Browse Search
Svenska


Mjölkproducenters uppfattning om nya avelsverktyg

en del av projektet Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna

Wallin, Emma and Nordström Källström, Helena (2019). Mjölkproducenters uppfattning om nya avelsverktyg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Urban and rural reports ; 2019:2
[Report]

[img] PDF
399kB

Abstract

Den ekonomiska situationen är oroande för många mjölkproducenter, inte enbart i Sverige utan stora delar av Europa. Ungefär 6,5 % av de svenska mjölkföretagen läggs ner på årlig basis och det har varit så under de senaste decennierna, men storleksrationaliseringen har pågått längre än så, mjölkgårdarnas antal har minskat sedan mitten på 1900-talet. 2006–2007 var det också en större svacka i lönsamheter i samband med höga spannmålspriser tillsammans med politiska förändringar, och den ekonomiska oron de senaste åren beror främst på vikande mjölkpriser hos de större uppköparna. Avelsarbete är en strategi för att effektivisera mjölkproduktionen, tillsammans med andra åtgärder.

Föreliggande rapport presenterar resultatet av en studie baserat på djupintervjuer med mjölkproducenter i Sverige. Intervjustudiens fokus är att belysa mjölkproducenternas åsikter, upplevelser och erfarenheter kring avelsmetoder, avelsrådgivning och avelsstrategier, utifrån sitt eget avelsarbete. Intervjuerna har under sommaren 2015 genomförts i regionerna Halland, Skaraborg och Uppland/Södermanland. Fem avelsmetoder, könssorterad sperma, genomisk selektion av kvigor/kor, embryoöverföring, korsningsavel samt köttras-semin, är fokus i övergripande forskningsprojektet som intervjustudien är en del av. Intervjustudien behandlar de fem avelsmetoderna samt frågor som rör avelsrådgivning, avelsintresse samt avelns betydelse.

Ifrån intervjuerna såg vi inga stora skillnader mellan de utvalda regionerna gällande studiens syfte och frågeställningar. Dock såg vi vissa skillnader, även om det empiriska materialet visar nyanser, mellan de gårdar [åtta stycken] som använder avelsrådgivning och de gårdar [sex stycken] som inte gör det. Skillnaderna bestod bl.a. i avelsstrategi, varifrån lantbrukarna köper avelsmaterial och synen på rådgivning. Embryoöverföring, korsningsavel och genomisk selektion av hondjur var de tre avelsverktyg som under intervjuerna innehöll mest varierande åsikter och erfarenheter, t.ex. sågs genomisk selektion som både hjälpmedel och orsak till minskat intresse för avel.

Lantbrukare påverkas av det rådande ekonomiska läget i mjölkbranschen. I denna studie har inte syftet varit att undersöka på vilket sätt mjölkproducenter påverkas och till vilken grad, men vi har sett tendenser att situationen påverkar lantbrukarnas avelsarbete. Berättelserna från lantbrukarna vittnar om att mjölkpriset och livdjursmarknaden är två exempel på faktorer som påverkar bl.a. val av avelsmetoder och strategi.

Authors/Creators:Wallin, Emma and Nordström Källström, Helena
Title:Mjölkproducenters uppfattning om nya avelsverktyg
Subtitle:en del av projektet Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The economic situation is worrying for many milk producers, not only in Sweden but large parts of Europe. Approximately 6.5% of the Swedish milk companies shut down annually, which is part of a trend going back to the middle of the last century. It has previously been a major slump 2006–2007 associated with high grain prices, along with political changes, and the economic concerns in recent years is mainly due to declining milk prices among the major purchasers.

This report presents the results of a study based on in-depth interviews with milk producers in Sweden. The interview-study focus is to highlight the milk producers’ opinions and experiences about breeding techniques, breeding consultancy and breeding strategies, from their own work with breeding. The interviews were conducted during the summer of 2015 in regions of Halland, Skaraborg and Uppland/ Södermanland, in Sweden.

Four breeding methods, sexed semen, genotyping of heifers/cows, beef-insemination and cross breeding, is the focus of the overall research project that interview-study is a fragment of. The interview-study addresses the four breeding techniques, as well as issues related to breeding consulting, the farmers interest in breeding and the importance of breeding.

In the study, we saw no significant differences between the selected regions regarding the study’s purpose and research questions. However, we notice differences between, even if the empirical material shows nuances, the farms (eight of them) that use breeding consulting and the farms (six of them) which do not. The differences consisted including, breed approach, where farmers buy breeding stock and views on consulting.

Embryo transfer, cross breeding and genotyping of females were the three breeding tools which contained most diverse opinions and experiences during the interviews, e.g., genotyping was seen as both a help for planning as well as the reason for the decreased interest in breeding. Farmers are affected by the current economic situation in the dairy industry. The aim in this study has not been to examine how dairy farmers are affected and to what extent, however we have seen trends that this situation affect farmers’ breeding approaches. The stories from the farmers in this study show that the price of milk and live-animals market are two examples of factors affecting among other things, the choice of breeding methods and strategies.

Series Name/Journal:Urban and rural reports
Year of publishing :2019
Number:2019:2
Number of Pages:43
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-85735-56-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Keywords:mjölkproducenter, avelsmetoder, avelsverktyg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99728
ID Code:16087
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Apr 2019 10:18
Metadata Last Modified:03 Nov 2021 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits