Home About Browse Search
Svenska


Banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda

biology, risk factors and farmers’ awareness

Uwamahoro, Florence (2019). Banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:46
ISBN 978-91-7760-410-5
eISBN 978-91-7760-411-2
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Banana (Musa spp.) and potato (Solanum tuberosum) are important food and cash crops worldwide as they contribute to food security and income generation for farmers. Despite their importance, banana and potato do not reach their potential production due to a number of limitations, including pests and diseases. In Rwanda, banana xanthomonas wilt caused by Xanthomonas campestris pv. musacearum and potato bacterial wilt caused by the Ralstonia solanacearum species complex (RSSC) are the major diseases of banana and potato respectively. These disease-causing bacteria have similar transmission means and the two crops are vegetatively propagated. Little is known about these diseases in Rwanda. The aim of this study was to investigate the biology, risk factors and farmers’ awareness of banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt and how they affect disease occurrence in Rwanda. Surveys revealed that both diseases were present in major and minor growing areas for potato and banana. Banana xanthomonas wilt incidence varied between 27 to 77 % in 2015 and from 26 to 86% in 2016. Disease incidence ranged between 5 and 24 % in 2014 for potato bacterial wilt. These records are high considering the importance of the crops. The farmers’ knowledge and implementation of management strategies were insufficient for both diseases, due to inaccessibility to adequate information. Cultural practices such as mono-cropping, intercropping, wide spacing and avoidance of sharing tools were highly associated with low potato bacterial wilt occurrence (p < 0.05), whereas dense spacing, intercropping and beer bananas were linked to high occurrence of banana xanthomonas wilt (p < 0.05). The population of the RSSC causing potato bacterial wilt in Rwanda is dominated by phylotype II strains (Ralstonia solanacearum emend. Safni). The isolates used in host range and cultivar susceptibility tests to the bacteria, X. campestris pv. musacearum and R. solanacearum, infected only banana or potato respectively and their close relatives, and all the inoculated cultivars were susceptible but at relatively different levels. These studies have improved our understanding of banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda, and provided important insights towards development and communication of sustainable management approach for the diseases, which in turn will improve food security in the country.

Authors/Creators:Uwamahoro, Florence
Title:Banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda
Subtitle:biology, risk factors and farmers’ awareness
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Globalt sett är banan (Musa spp.) och potatis (Solanum tuberosum) viktiga grödor, både för direkt konsumtion och för försäljning eftersom de bidrar till livsmedelsäkerhet och inkomster. Trots deras stora betydelse når man sällan de förväntade produktionsmålen på grund av faktorer såsom växtsjukdomar och skadedjur. I Rwanda är xanthomonasvissnesjuka hos banan, orsakad av Xanthomonas campestris pv. musacearum, och mörk ringröta i potatis, orsakad av artkomplexet Ralstonia solanacearum, den viktigaste sjukdomen hos respektive gröda. Dessa sjukdomsalstrande bakterier har liknande spridningsvägar och båda grödorna förökas vegetativt men inte mycket är känt om dessa växtsjukdomar i Rwanda. Målet med denna studie var att undersöka biologin hos, riskfaktorer för och odlarnas medvetenhet om dessa sjukdomar och hur detta påverkar förekomsten i Rwanda. Fältinventeringar visade att båda sjukdomarna fanns i alla odlingsområden där potatis och banan produceras, även där de odlas i mindre omfattning. Förekomsten av xanthomonas-vissnesjuka varierade mellan 26 - 86% på de undersökta gårdarna under 2015 - 2016. Mörk ringröta i potatis förekom på mellan 5 - 24% av gårdarna 2014. Dessa förekomster anses höga med tanke på hur betydelsefulla grödorna är. Odlarnas medvetenhet om åtgärder för att begränsa sjukdomarna var otillräckliga på grund av att det saknas information eller att den är otillgänglig. Odlingsmetoder såsom monokultur, samodling, större plantavstånd och genom att undvika att dela odlingsredskap visade ett tydligt samband med låg förekomst av mörk ringröta medan tät plantering, samodling och odling av bananer för ölbryggning var kopplade till hög förekomst av xanthomonas-vissnesjuka. Bakteriepopulationen av artkomplexet R. solanacearum, som orsakar mörk ringröta i potatis i Rwanda, domineras av stammar som ingår i fylotyp II (Ralstonia solanacearum emend. Safni). Isolaten som användes för studier av mottagligheten hos olika potatis- och banansorter och närstående växtarter för bakterierna, R. solanacearum och X. campestris pv. musacearum, infekterade, vid inokulering, potatis respektive banan och deras nära släktingar. Alla inokulerade sorter var mottagliga men i något olika grad. Studierna av dessa bakteriella vissnesjukdomar har ökat vår kunskap om dessa sjukdomar i Rwanda. De har också givit viktiga insikter om utveckling av, och informationsspridning om, hållbara odlingsstrategier för att begränsa sjukdomarna, vilket i sin tur kommer att förbättra livsmedelssäkerheten i landet.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2019
Number:2019:46
Number of Pages:78
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IUwamahoro F., Berlin A., Bucagu C., Bylund H., Yuen J. (2018). Potato bacterial wilt in Rwanda: occurrence, risk factors, farmers’ knowledge and attitudes. Food security, 10, 1221-1235.
IIUwamahoro F., Berlin A., Bylund H., Bucagu C., Yuen J. (2019). Management strategies for banana Xanthomonas wilt in Rwanda include mixing indigenous and improved cultivars. Agronomy for Sustainable Development, 39, 22
IIIUwamahoro F., Bucagu C., Berlin A., Bylund H., Yuen J. Host range and banana cultivars’ susceptibility to Xanthomonas campestris pv. musacearum in Rwanda. (submitted)
IVUwamahoro F., Berlin A., Bucagu C., Bylund H., Yuen J. Ralstonia solanacearum causing potato bacterial wilt: Host range and cultivars’ susceptibility in Rwanda. (submitted)
VUwamahoro F., Bylund H., Bucagu C., Berlin A. Population structure of the pathogen causing potato bacterial wilt in Rwanda. (manuscript)
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-410-5
ISBN for electronic version:978-91-7760-411-2
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F08 Cropping patterns and systems
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Botany
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:bacterial diseases, detection, infection pathways, management, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas campestris pv.musacearum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99827
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-99827
ID Code:16117
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:03 May 2019 11:21
Metadata Last Modified:20 Aug 2020 23:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits