Home About Browse Search
Svenska


Rapport för 2018 års kusttrålningsundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten

Svensson, Filip and Svenson, Anders and Jakobsson, Peter and Thorvaldsson, Baldvin and Hentati Sundberg, Jonas and Wennhage, Håkan (2019). Rapport för 2018 års kusttrålningsundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2019:10
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Kusttrålningar har genomförts längs svenska kusten i Västerhavet sedan 2001. En huvudsaklig målsättning sedan starten har varit att övervaka utvecklingen av lokala bestånd och kustkomponenter av bestånd för ett urval av fiskarter med särskild fokus på torsk. Sedan 2009 är provtagningen fokuserad till kustavsnittet med skärgård mellan Fladen banken i söder och Singlefjorden i norr och sedan 2013 är provtagningen anpassad för att även övervaka fisksamhällets utveckling för Havsmiljödirektivet vad det gäller biologisk mångfald och marina näringsvävar.

Årets kusttrålning genomfördes den 3-13 september 2018 då sammanlagt 32 trålstationer besöktes i norra Västerhavet. I kustområden gjordes 24 tråldrag och i utsjön gjordes åtta tråldrag.

Fångsterna av torsk längs kusten under 2018 låg i stort sätt på samma låga nivå som föregående år. Förekomsten av stor könsmogen torsk längs kusten var fortsatt mycket låg; den största torsken som fångades i kustområdena under 2018 var 56 cm lång och fångades i Askeröfjorden. Fångsterna av torsk i utsjön under 2018 indikerar i jämförelse med 2017 års provtagning en fortsatt minskning. Fångsterna av torsk i utsjön 2018 var de lägsta som registrerats sedan provtagningen började. Vitling är en av de vanligaste fiskarterna som fångas i kusttrålningen under de senaste åren (2013-2018). De negativa trenderna för vitling både i utsjön och i kustområdena fortsatte under 2018 på samma sätt som under 2017. Fångstnivåerna för kolja i kustområdena var på en liknande nivå som under 2017 års kusttrålning samtidigt som koljan i utsjön befann sig på den lägsta nivå som registrerats sedan kusttrålningen startade. Generellt, vad det gäller torskfiskar så utgjordes fångsterna nästan uteslutande av juvenil fisk. Två arter av rocka fångades – knaggrocka och klorocka. Totalt fångades 48 olika fiskarter.

Authors/Creators:Svensson, Filip and Svenson, Anders and Jakobsson, Peter and Thorvaldsson, Baldvin and Hentati Sundberg, Jonas and Wennhage, Håkan
Title:Rapport för 2018 års kusttrålningsundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Coastal trawl surveys have been conducted along the Swedish coast (Kattegat and Skagerrak) since 2001. One of the main objectives since the start has been to monitor the development of local stocks and coastal components of stocks for a selection of fish species with a special focus on cod. Since 2009, the sampling has been concentrated to the stretch of the coast with an archipelago, i.e. between Fladen bank in the south and Single fjord in the north, and since 2013 sampling has also been adapted to survey the development of the fish community for the Marine Strategy Framework Directive in terms of biodiversity and marine food webs.

This report covers the coastal trawl survey that was conducted the 3rd-13th of September 2018 where altogether 32 haul stations were visited along the Swedish west coast. In the coastal areas 24 hauls were made and in the open sea eight haul were made.

Catches of cod in the coastal areas in 2018 were comparable to the low levels reported in previous years. Presence of large sexually mature cod in the coastal area continued to be very scarce, the largest cod to be caught in the coastal areas in 2018 was 56 cm long and was caught in Askerö fjord. Catches of cod in the open sea in 2018 indicates a continued decline when compared to the 2017 survey. Catches of cod in the open sea were also the lowest registered since the start of the survey. Whiting is one of the most common fish species caught in the coastal trawl survey during the last couple of years (2013-2018). The negative trend for whiting catches both in the coastal areas and in the open sea continued in 2018 the same way as in 2017. Levels of catches of haddock in the coastal areas were on the same level as in 2017 while catches of haddock in the open sea were at the lowest level since the start of the coastal survey. In general, when it comes to gadoids, catches were almost exclusively made up of juvenile fish. Two species of ray were caught – thornback ray and starry ray. In total 48 different fish species were caught.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2019
Number:2019:10
Number of Pages:19
Place of Publication:Lysekil
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9667-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:kusttrålning, bottentrålexpedition, torsk, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100166
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100166
ID Code:16151
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 May 2019 08:48
Metadata Last Modified:20 May 2019 08:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits