Home About Browse Search
Svenska


Mälaren 2018

sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt knutna till samarbetet med MVVF

Wallman, Karin and Köhler, Stephan and Drakare, Stina (2019). Mälaren 2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2019:4
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Sedan 2018 samarbetar Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att öka utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren.

Miljöövervakningsresultaten från 2018 visade att det varma och torra vädret påverkade vattenmiljön med lägre vattenstånd och varmt ytvatten redan i maj. Det varma vattnet ledde till att det blev en sommar där växtplanktonproverna dominerades av cyanobakterier vilket ledde till relativt låg ekologisk status baserad på växtplankton. Den långa perioden med skiktade förhållanden ledde till att flera av sjöns djupare bassänger fick lägre syrgashalter än normalt. Detta påverkade bottenfaunan negativt. Precis som tidigare år visar 2018 års provtagning att den bästa vattenkvaliteten finns i den östra delen av Mälaren, d.v.s. den del som domineras av stora och djupa fjärdar. Här är statusen generellt sett god eller hög medan den västra och nordöstra delen vanligen har måttlig status eller sämre.

Forskningsresultat från projekt om säkert dricksvatten med bland annat Mälaren som exempel visar att det behövs bättre övervakningsstrategier och vattenbehandlingsmetoder för att få bort toxiska ämnen. Forskningsprojekt om metoder för att säkerställa biologisk mångfald i samhällsplaneringen visar att i kopplingen till vatten, d.v.s. den grönblå infrastrukturen, är träd nyckelorganismer för att skydda organismer i bäckar vid varmt väder genom sin skuggande funktion. Två studentarbeten presenterades under året, ett om läkemedelsrester (masternivå) och ett om algblomningar (kandidatnivå) i Mälaren.

Authors/Creators:Wallman, Karin and Köhler, Stephan and Drakare, Stina
Title:Mälaren 2018
Subtitle:sammanfattande resultat från miljöövervakning och forskningsprojekt knutna till samarbetet med MVVF
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Since 2018, Mälaren's Water Conservation Association (MVVF) and the Swedish Agricultural University (SLU) have been collaborating to increase the exchange between research and social interests around Lake Mälaren.

The environmental monitoring results from 2018 showed that the warm and dry weather affected the aquatic environment with lower water levels and warm surface water as early as May. The warm temperatures led to a summer where the phytoplankton samples were dominated by cyanobacteria, which led to relatively low ecological status based on phytoplankton. The long period of stratified conditions led to low oxygen concentrations in some of the lake's deeper basins. This negatively affected the bottom fauna. As in previous years, the 2018 sampling shows that the best water quality is found in the eastern part of Lake Mälaren, i.e. the part dominated by large and deep basins. Here the status is generally good or high, while the western and north-eastern part usually has moderate status or worse.

Research findings from research projects about safe drinking water with examples from Lake Mälaren show that better monitoring strategies and water treatment methods are needed to remove toxic substances. Research projects on methods for ensuring biodiversity in community planning show that in the connection to water, i.e. the green-blue infrastructure, trees are key organisms to protect aquatic organisms in streams during hot weather by shading. Two student projects were presented during 2018 with new knowledge about drug residues in water (master level), and algal blooms (bachelor level) in Lake Mälaren.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2019
Number:2019:4
Number of Pages:35
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
Keywords:miljöövervakning, Mälaren, Mälarens Vattenvårdsförbund, MVVF
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100502
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-100502
ID Code:16220
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Jun 2019 13:50
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits