Home About Browse Search
Svenska


Biologiska aspekter av rums- och tidsskalor i genomförandet av ekosystembaserad fiskförvaltning

Bryhn, Andreas and Wennhage, Håkan and Sundblad, Göran and Axenrot, Thomas and Bergek, Sara (2019). Biologiska aspekter av rums- och tidsskalor i genomförandet av ekosystembaserad fiskförvaltning. Öregrund.

[img] PDF
481kB

Abstract

Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFF) är ett sätt att förvalta fisk- och skaldjursbestånd på tvärvetenskaplig grund genom att låta förvaltningen omfatta hela ekosystem, inklusive mänsklig påverkan, och göra lämpliga avgränsningar i tid och rum. Liksom vid traditionell fiskförvaltning påverkas de avgränsningar som väljs för EBFF av rums- och tidsspecifika ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Denna rapport om de biologiska aspekterna av tid- och rumsskalor för EBFF kan därvidlag ge insikter om var förvaltningsskalorna skiljer sig från de viktigaste ekologiska skalorna. De rumsspecifika ekologiska förutsättningarna för EBFF kan i praktiken beröra avgränsningar av olika fisk- eller skaldjurspopulationers utbredningsområden. Därutöver påverkas ett val av lämplig förvaltningsskala av andra biologiska aspekter som till exempel spridningsfaser, rörlighet, växlingar mellan olika habitat under olika livsstadier eller under olika delar av årscykeln, kopplingar till andra arter, samt naturlig dödlighet. Därtill påverkas ekosystemen av mänskliga aktiviteter som till exempel fiske, habitatdegradering, klimatförändringar och försurning, vilka har olika rumsliga och tidsmässiga skalor. För stationära arter som abborre, gädda och gös föreslås små rumsliga förvaltningsskalor. För långvandrande arter som ål och lax krävs stora rumsliga förvaltningsskalor som omfattar hela utbredningsområdet. De tidsspecifika förutsättningar som måste tas hänsyn till i en EBFF är bland annat populationsdynamik. De biologiska förvaltningsmål som ställs upp inom en EBFF blir avgörande för hur väl de ekologiska skalorna överensstämmer med förvaltningsskalan. Fiskpopulationer har en årlig reproduktionscykel och eftersom variationer i årsklasser starkt kan påverka fiskpopulationernas storlek och rekryteringsframgång rekommenderar denna rapport generellt en ettårig förvaltningskala. Det är dock viktigt med flexibilitet och adaptivitet i förvaltningen så att förändringar i miljön och hela ekosystemet, som har en längre cykel än ett år, beaktas. Andra ekologiska faktorer som exempelvis sjukdomar kan verka på ännu kortare tidsskalor, vilket förvaltningen också behöver ta hänsyn till. Den mest betydelsefulla mänskliga påverkansfaktorn på fisk och skaldjur i större svenska sjöar och i havet är fisket, som typiskt sett är säsongsbundet. Samtidigt verkar många andra mänskliga påverkansfaktorer som övergödning, försurning och klimatförändringar, på en kontinuerlig tidsskala. Att åtgärda sådana faktorer tar ofta längre tid än ett år för att komma till stånd och ytterligare tid innan de ger effekt i ekosystemen. Sammantaget ger vi i denna rapport en rekommendation avseende en huvudsaklig förvaltningscykel på sex år, i enlighet med Vattendirektivet och Havsmiljödirektivet.

Authors/Creators:Bryhn, Andreas and Wennhage, Håkan and Sundblad, Göran and Axenrot, Thomas and Bergek, Sara
Title:Biologiska aspekter av rums- och tidsskalor i genomförandet av ekosystembaserad fiskförvaltning
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Ecosystem-based fisheries management (EBFM) is a way to manage fish and shellfish stocks on a multidisciplinary basis by including whole ecosystems, and human activities affecting them, and by making appropriate delineations in time and space. Delineations in EBFM, and in traditional fisheries management, are affected by ecological, economic and social preconditions which are restricted in time and space. The spatially specific preconditions can in practice concern possible delineations of the areal distribution of certain fish or shellfish species. Moreover, the management scale is affected by other ecological aspects such as spreading phases, mobility, habitat changes during different life stages or seasons, interconnections with other species, and natural mortality. In addition, ecosystems are affected by various kinds of anthropogenic activities such as fishing, habitat degradation, eutrophication, climate change and acidification, which act on different temporal and spatial scales. Small geographical management scales are recommended for stationary fish populations of perch, pike and pikeperch, while large management scales are recommended for more migratory populations such as eel and salmon, in order to cover the whole distribution area. Time-specific preconditions which have to be accounted for in an EBFM are, e.g., population dynamics and migration. Fish populations have annual reproduction cycles and since variations in year classes strongly affect the size of the fish populations and their reproduction success, the report recommends management which accounts for changes on a one-year timescale. Other ecological factors such as diseases can act on even shorter timescales, which also have to be accounted for. The most influential human activity on fish and shellfish in large Swedish lakes and seas is fishing, which is typically confined to fishing seasons. Meanwhile, many anthropogenic activities affecting aquatic ecosystems, such as eutrophication, acidification and climate change, act on a continuous time-scale. However, management actions can take longer time than a year to be implemented and additional time is required for actions to affect the ecosystems. Altogether, a predominant management cycle of six years, in line with the Water Framework Directive and the Marine Strategy Framework Directive, is recommended.

Year of publishing :2019
Page range:2-38
Number of Pages:38
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Other
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:ekosystembaserad, fiskförvaltning, rumslig skala, tidsskala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101249
ID Code:16319
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:11 Sep 2019 12:53
Metadata Last Modified:11 Sep 2019 12:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits