Home About Browse Search
Svenska


Djupströbäddar för får - växtnäringsvärde och jämförelse av strömaterial

Bernes, Gun and Jeppsson, Knut-Håkan and Palmborg, Cecilia (2019). Djupströbäddar för får - växtnäringsvärde och jämförelse av strömaterial. Umeå: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:5
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

De allra flesta svenska får går på djupströbädd under vintern. Det är viktigt att gårdens växtnäringsbalans optimeras, men kunskapen om växtnäringsinnehåll, kväveförluster och växtnäringsvärde i djupströgödsel från får har varit mycket bristfällig.

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om växtnäringsinnehållet i djupströgödsel från får; att undersöka hur ströbädden fungerar under stallperioden och under mellanlagring på stall inne eller i högar ute, att beräkna hur mycket gödseln är värd i växtnäringscirkulationen på gården och hur stora förlusterna är, samt att jämföra kornhalm och rörflen som strömedel till får.

I två stallförsök på Röbäcksdalens forskningsstation i Umeå hölls tackor och tacklamm i boxar som ströades med antingen halm eller rörflen. Tillväxten hos tacklammen var 50 g per dag och det var ingen skillnad mellan strömedlen. Luftkvalitén i stallet var god; ammoniakhalten var i medeltal 2,4 ppm och koldioxidhalten 637 ppm vilket tyder på en tillfredsställande luftväxling. Stalltemperaturen var något högre än utomhustemperaturen (genomsnittlig skillnad 2,6–2,9o C) och den varierade mellan -18°C och +13°C.

Både rörflen och kornhalm fungerar bra som strömedel till får, både vad gäller bäddens renhet och nedbrytning av bädden, men det går åt ca 10 % mer rörflen för samma renhet. Rörflen dammar något mer vid ströning än halm. Den genomsnittliga tjockleken på ströbäddarna i slutet av stallperioderna var 33-35 cm för halm och 36-37 cm för rörflen. Temperaturen på 85 mm djup i bäddarna var i medeltal 17°C och det var ingen skillnad mellan strömedlen. Gödseln från de båda strömedlen skilde inte heller nämnvärt i växtnäringsinnehåll, utom för kalium där rörflen hade lägre halter än halm. Vid provtagningar före och efter lagringen inomhus var medelvärdena för innehållet i ett ton gödsel 11,2 kg totalkväve, 3,0 kg ammoniumkväve, 2,2 kg fosfor och 14 kg kalium.

Vid lagring i hög utomhus under maj-oktober ökade temperaturen snabbt inuti högarna till 60-75°C. Den sjönk sedan under hela sommaren för att närma sig utomhustemperaturen när försöket avslutades i mitten av oktober. Temperaturhöjningen beror på nedbrytning av organiskt material, kompostering. Balanser visar att mängden torrsubstans i högarna minskade med 55-63 %. Däremot minskade inte vikten på gödseln eftersom vattenhalten ökade på grund av nederbörden under sommaren. I slutet av lagringen utomhus var medelvärdena för innehållet i ett ton gödsel 7,0 kg totalkväve, 0,8 kg ammoniumkväve, 1,6 kg fosfor och 12 kg kalium. Värdet på gödseln efter lagring i hög var ca 180 kr per ton. Ungefär 100 kr per ton hade förlorats under lagringen på grund av växtnäringsförluster.

Djupströbäddarna med kornhalm eller rörflen förlorade små mängder kväve under stallperioden och lagringen inomhus (10–12 %). Vid lagring av bäddarna inomhus i fyra månader efter stallperioden ändrades inte halterna av olika näringsämnen signifikant. Däremot försvann en stor del av kvävet under lagringen utomhus i högar (35-51 %). Kvävets tillgänglighet minskar drastiskt i gödseln vid lagring i högar som inte är täckta eftersom det som försvinner är växttillgängligt ammonium. En kompletterande studie av djupströgödsel från fårproducenter i Skåne och Västerbotten bekräftade att ammoniumhalterna är betydligt högre i gödsel från stallet än efter lagring utomhus.

Authors/Creators:Bernes, Gun and Jeppsson, Knut-Håkan and Palmborg, Cecilia
Title:Djupströbäddar för får - växtnäringsvärde och jämförelse av strömaterial
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Most Swedish sheep are kept on deep litter beds during winter. It is important that the farm nutrient balance is optimized, but the knowledge of plant nutrient content, nitrogen losses and plant nutrient value of sheep deep litter has been very limited.

The aim of the project was to increase the knowledge about plant nutrient content in sheep deep litter; to study the function of the deep litter during the housing period and during storage indoors or in heaps outside, to calculate the plant nutrient value of the deep litter in the nutrient cycling on the farm and nutrient losses, and to compare barley straw and reed canary grass as bedding materials for sheep.

During two winter housing periods at Röbäcksdalen research station in Umeå, Sweden, ewes and ewe lambs were kept in pens that were bedded with either barley straw or reed canary grass. The growth of the ewe lambs was 50 g per day and there was no difference between the bedding materials. The air quality in the sheep house was good; concentrations of ammonia and carbon dioxide were on average 2.4 and 637 ppm respectively, which indicates that the ventilation was satisfactory. The indoor temperature was somewhat higher than the outdoor temperature (the average difference was 2.6-2.9°C) and the range was -18°C to +13°C.

Both reed canary grass and barley straw are suitable as bedding material for sheep, both regarding cleanliness of the beds and composting of the material. The consumption of bedding material was somewhat higher for reed canary grass, to keep the same level of cleanliness. Reed canary grass was also somewhat dustier at handling than straw. The average depth of the beds at the end of the housing periods was 33-35 cm for straw and 36-37 cm for reed canary grass. The average temperature at 85 mm depth was 17°C with no difference between the bedding materials. The different bedding materials did not give different plant nutrient contents in the deep litter except for potassium, where straw had higher concentration than reed canary grass. At sampling before and after indoor storage, the average content in one tonne deep litter was 11.2 kg total nitrogen, 3.0 kg ammonium nitrogen, 2.2 kg total phosphorous and 14 kg potassium.

When storing the deep litter in heaps outdoors from May until October, the temperature in the middle of them increased rapidly to 75°C in a couple of days. It then decreased during the summer towards outdoor temperature in mid-October. Balance calculations show that the dry matter decreased by 55-63%, but the total weight of the manure did not decrease, due to the summer rains. At the end of the storage in heaps the average content in one tonne deep litter was 7.0 kg total nitrogen, 0.8 kg ammonium nitrogen, 1.6 kg total phosphorous and 12 kg potassium.

The deep litter with barley straw or reed canary grass lost small amounts of nitrogen during the housing period and indoor storing (10-12%). After four months of storage of the deep litter in the sheep house, the concentrations of different nutrients had not changed significantly. On the other hand, a large part of the nitrogen was lost during storage outdoors in heaps (35-51%). This drastically decreased the nitrogen availability in the manure. A complementary study of deep litter manure from sheep producers in Skåne and Västerbotten confirmed that ammonium concentration is higher in deep litter stored indoors than after outdoor storage.

Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Year of publishing :2019
Number:2019:5
Number of Pages:49
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:djupströbäddar, får, växtnäringsinnehåll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101941
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-101941
ID Code:16373
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Oct 2019 11:28
Metadata Last Modified:09 Oct 2019 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits