Home About Browse Search
Svenska


Arbetsmiljöutbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk

Göransson, Eva and Lundqvist, Peter (2019). Arbetsmiljöutbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2019:9
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Jord- och skogsbruk är fortfarande en av landets mest skadedrabbade näringar och det är av största vikt att framtidens företagare och medarbetare inom den gröna sektorn, tidigt får kunskap och insikt om arbetsmiljöns betydelse för ett tryggt, säkert och gott arbete för att skapa en förbättrad säkerhetskultur inom näringen. Denna studie syftade till att kartlägga och analysera den arbetsmiljöutbildning som ges vid svenska naturbruksgymnasier och avgränsades till Naturbruksprogrammets lantbruksinriktning.

Samtliga 29 skolor med lantbruksinriktning erhöll enkäter, med något olika innehåll till rektorer, driftsledare, lärare samt instruktörer med frågor kring utbildning, läromedel och samsyn/kommunikation.

Det material som inkom (svarsfrekvens 33 %) visade att naturbruksgymnasierna i Sverige hade ett högt säkerhetstänkande och väl upparbetade rutiner för olyckor och tillbud och att detta upplevdes välkänt och väl fungerande av personalen. Det fanns en tendens till att instruktörerna inte i lika hög grad upplevde att rapporteringen ledde till uppföljning och åtgärder.

Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen i kursen Naturbruk, fick varierande omfattning på grund av avsaknad av timanvisning samt svårigheter att finna adekvata läromedel, vilket riskerar att medföra att elevernas kunskaper inte blir likvärdiga utan kommer att bero på respektive lärares intresse och tidsutrymme. De undervisande lärarnas vitt skilda bakgrunder, ger ytterligare tyngd åt behovet av relevant sammanhållen litteratur.

Sammantaget tydde resultaten också på att undervisningen i karaktärsämneskurserna generellt inte axlade den utvecklande roll de ska ha gällande arbetsmiljöfrågorna, enligt kursplanernas målbeskrivning och centrala innehåll. Troliga förklaringar kan vara läromedel med bristande anknytning och uppdatering till gällande kursmål, enskilda lärares intresse i frågan och/eller otydligheter kring vad som ska undervisas i vilken kurs.

Insikten kring hur viktiga instruktörerna är som förebilder, bör föranleda ökat fokus på att utbilda dem i arbetsmiljöfrågor.

Authors/Creators:Göransson, Eva and Lundqvist, Peter
Title:Arbetsmiljöutbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Agriculture and forestry is still one of the sectors with the highest rate of work-related
injuries, and it is essential that future farmers and employees in the agricultural sector, at
an early stage gain knowledge and insight into the importance of the work environment for
safe, secure and good working conditions in order to create an improved safety culture.

The purpose of this study was to survey and analyze the occupational health and safety
education provided at Swedish agricultural high schools (natural resources management
schools with a program focusing on agriculture, at senior high school level).

All 29 schools with agricultural programs received surveys, with slightly different content
for principals, operating managers, teachers and instructors with questions about
education, teaching materials, communication and related issues.

The results (response rate 33%) showed that the agricultural high schools had a high
standard of safety awareness and well-established procedures for accidents and incidents,
and this was well known and perceived as a well-functioning by the staff in this study, with
a tendency for the instructors to be less satisfied with follow-ups and actions taken.

The basic work environment education, placed within the general course “Natural
resources management”, showed a varying amount of lesson time due to the lack of
specified minimum teaching time, and also difficulties in finding adequate teaching
materials, with the risk that the students' knowledge will not be equivalent but will depend
on the interest and time scheduled for the respective teachers. The widely differing
backgrounds of the teachers involved, gives further arguments to the need for relevant and
coherent literature.

Altogether , the results also indicated that teaching in the subject courses (such as “Farm
animals” and “Agricultural mechanization”) generally did not take into account the evolving
role to be played regarding the work environment issues, according to the syllabus's
objective description and central content. Probable explanations can be teaching materials
lacking connection and updating to current course objectives, individual teachers' interest
in the matter and/or ambiguities about what is to be taught in the actual course.

The insight into how important the instructors or trainers in the practical farming at schools
are as role models, should lead to increased focus on training them further in work
environment issues.

Year of publishing :2019
Number:2019:9
Number of Pages:38
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8968-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Work Sciences
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 503 Educational Sciences > Learning
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:arbetsmiljöutbildning, naturbruksgymnasium, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102516
ID Code:16427
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Nov 2019 12:23
Metadata Last Modified:08 Nov 2019 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits