Home About Browse Search
Svenska


Företagare inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne – framtidstro och tillväxt?

Göransson, Eva and Lundqvist, Peter (2018). Företagare inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne – framtidstro och tillväxt? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2018:9
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Föreliggande studie syftar till en ökad insikt och förståelse för de förutsättningar och
utmaningar som företagarna har, speciellt familjeföretagarna, inom de gröna näringarna i
nordvästra Skåne.

Samtliga lantbruks-, trädgårds- och skogsföretag inom kommunerna Åstorp, Ängelholm,
Höganäs, Örkelljunga samt Båstad (1 672 företag), erhöll under perioden september till
oktober 2017, en enkät som resulterade i 730 bearbetningsbara svar.

Överlag visade studien att företagarna i de nordvästskånska kommunerna var väldigt nöjda
med sitt liv, sin boendemiljö och även sitt arbete. Hälften av företagen hade varit i släkten 60
år eller mer, vilket vittnar om traditioner och djupa rötter i bygden, både personligt och
företagsmässigt. Företagen var verkligen familjeföretag i betydande utsträckning, då nästan
hälften uppgav att familjemedlemmar var verksamma på ett betydelsefullt sätt i företaget.
De drev en mångfald av verksamheter och redovisade en hög personlig energinivå i sitt
företagande. Medelåldern var 59 år och andelen kvinnliga företagare var knappt 20%.

Det var vanligt att företagaren kombinerade verksamheten med anställning hos annan
arbetsgivare. Av de 730 företagarna var det en knapp tredjedel, som arbetade på heltid i sina
företag samt var under pensionsålder (< 66 år). Inom lantbruk- och trädgårdssektorn hade
ungefär hälften av företagarna under 66 år annan inkomst.

Denna studie visar att det bland företagarna i de gröna näringarna i nordvästra Skåne fanns
en mångfald av olika verksamheter, mycket vilja och energi och i grunden en positiv
inställning, men det behövs en positiv attityd till deras företagande. Man efterfrågade först
och främst en ökad lönsamhet, bättre finansieringsmöjligheter särskilt för unga, en
myndighetsutövning som verkar främjande, lättare tillgång till relevant arbetskraft,
samhällets nolltolerans mot den brottslighet som har brett ut sig och en ändrad attityd kring
miljöfrågor. Det ges en mängd idéer till nya verksamheter och utveckling. Både den
Nationella och särskilt den Skånska livsmedelsstrategin säger sig vilja bidra till allt detta och
studien visar att nordvästra Skåne har alla förutsättningar för att vara och utvecklas i den
riktningen.

Rapporten ger förslag för berörda instanser att beakta, för en mer företagsvänlig strategi och
stöttning av de gröna näringarna i bygden.

Authors/Creators:Göransson, Eva and Lundqvist, Peter
Title:Företagare inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne – framtidstro och tillväxt?
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

The present study aims at increasing knowledge and understanding of the conditions and
challenges that entrepreneurs in family businesses in the agricultural, horticultural and
forestry sectors in northwestern Skåne face.

All agricultural, horticultural and forestry companies in the municipalities of Åstorp,
Ängelholm, Höganäs, Örkelljunga and Båstad (1 672 enterprises) received a survey in the
period of September to October 2017, which resulted in 730 relevant responses.

Overall, the study showed that these entrepreneurs were very satisfied with their lives, their
living environment and their work. Half of the companies had been in the family for 60 years
or more, indicating traditions and deep roots in the countryside, both personal and
businesswise. The companies were family businesses to a significant extent, since almost
half of them stated that family members were significantly active in the company. They ran a
variety of operations and reported a high personal energy level in their business. The
average age was 59 years and the proportion of female entrepreneurs was barely 20%.

It was common for the entrepreneurs to combine the business with employment. Of the 730
companies a third of them worked full-time in their companies and were under retirement
age (<66 years). In the agricultural and horticultural sector, approximately half of the
entrepreneurs under the age of 66 had a different income.

This study shows that among the entrepreneurs in the agricultural, horticultural and forestry
sectors in northwest Skåne, there were a great diversity of operations, a lot of will and
energy and basically a positive attitude among themselves, but an encouraging and
understanding attitude to their type of business is asked for. First and foremost they asked
for increased profitability, better financing opportunities especially for young people,
authorities being more supportive and promotive, easier access to relevant labor, society's
zero tolerance to the level of crime they experience and a different attitude concerning
environmental issues. There are a lot of ideas for new businesses and development. Both the
National and especially the Skåne Food Strategy aim to contribute to all this, and the study
shows that northwest Skåne has all the potentials and qualifications for developing further
in that direction.

The report provides suggestions for relevant stakeholders to consider, for a more businessfriendly strategy and support of the agricultural, horticultural and forestry sectors in
northwestern Skåne.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2018
Number:2018:9
Number of Pages:40
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8958-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Work Sciences
Keywords:företagare, gröna näringar, nordvästra Skåne, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102515
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102515
ID Code:16442
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Nov 2019 07:34
Metadata Last Modified:19 Nov 2019 07:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits