Home About Browse Search
Svenska


Urban sustainable stormwater management described from a governance perspective – challenges and interdependencies

Qiao, Xiu-Juan (2019). Urban sustainable stormwater management described from a governance perspective – challenges and interdependencies. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:74
ISBN 978-91-7760-466-2
eISBN 978-91-7760-467-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
889kB

Abstract

Conventional stormwater management systems have been criticised as being unsustainable due to increased flood risks downstream and water quality degradation in the receiving water bodies. Use of green infrastructure to manage stormwater has long been suggested, but implementation is still mainly limited to pilot projects. Based on a systematic literature review and two qualitative case studies, governance challenges and their interdependencies influencing implementation of sustainable stormwater management (SSM) were examined.

In the literature review, nineteen governance challenges hindering SSM implementation from a global perspective were identified. Case study 1 examined governance factors influencing SSM implementation from a local perspective under two distinct governance structures, namely, hierarchical in China and non-hierarchical in Sweden. Governance factors found to influence SSM implementation were mapped into causal loop diagrams (CLD) to describe the governance factor interdependencies. Case study 2, investigating the Sponge Cities initiative in China, identified governance challenges influencing a national SSM policy being implemented locally. It was found that conventional grey infrastructure still plays a significant role in the Sponge Cities initiative due to lack of space, a general lack of knowledge of SSM and prioritization of quantifiable objectives within a short time-frame.

The thesis provides an overview of governance challenges and their interdependencies influencing SSM implementation, as well as a visual tool (SSM-CLDs) to help local authorities and non-governmental stakeholders understand the complexities of SSM from a governance perspective.

Authors/Creators:Qiao, Xiu-Juan
Title:Urban sustainable stormwater management described from a governance perspective – challenges and interdependencies
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Konventionella dagvattensystem har kritiserats för att leda till ökad risk för
översvämning nedströms och försämrad vattenkvalitet i recipienterna. Hållbar hantering
av dagvatten genom blågröna lösningar har funnits på agendan länge, men
implementeringen är fortfarande huvudsakligen begränsad till pilotprojekt.
Avhandlingen undersöker hur utmaningar och deras beroendeförhållanden inom styrning
och ledning påverkar implementeringen av hållbar dagvattenhantering
(SSM – sustainable stormwater management). För detta genomfördes en systematisk
litteraturstudie och två kvalitativa fallstudier.

I litteraturstudien identifierades nitton utmaningar inom styrning och ledning som
hindrar implementering av SSM ur ett globalt perspektiv. Fallstudie 1 undersökte hur
styrningsfaktorer påverkar implementering av SSM ur ett lokalt perspektiv under två
distinkta styrningsstrukturer, nämligen hierarkiska i Kina och icke-hierarkiska i Sverige.
Styrningsfaktorer som visade sig påverka implementering av SSM kartlades i kausala
sambandsdiagram (CLDs – Causal Loop Diagrams) för att beskriva
beroendeförhållandena mellan styrningsfaktorerna. Fallstudie 2, som undersökte Sponge
Cities-initiativet i Kina, identifierande utmaningar för styrning och ledning som påverkar
en lokalt implementerad, men nationell, SSM-policy. Det konstaterades att konventionell
grå infrastruktur fortfarande spelar en viktig roll i Sponge Cities-initiativet på grund av
brist på utrymme, en allmän brist på kunskap om SSM samt på grund av att kvantifierbara
mål prioriteras inom den snäva tidsramen för genomförande.

Avhandlingen ger en översikt över utmaningar för styrning och beroendeförhållanden
mellan dessa som påverkar implementeringen av SSM. Dessutom presenteras ett visuellt
verktyg (SSM-CLD) för att hjälpa lokala myndigheter och icke-statliga intressenter att
förstå komplexiteten i SSM ur ett styrningsperspektiv.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2019
Number:2019:74
Number of Pages:75
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IQiao, X.-J., Kristoffersson, A., Randrup, T.B. (2018). Challenges toimplementing urban sustainable stormwater management from agovernance perspective: A literature review. Journal of CleanerProduction, 196, pp. 943-952.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.049.
IIQiao, X.-J., Liu, L., Kristoffersson, A., Randrup, T.B. (2019). Governancefactors of sustainable stormwater management: A study of case cities inChina and Sweden. Journal of Environmental Management, 248.https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.07.020.
IIIQiao, X.-J., Liao, K-H, Randrup, T.B. (2020). Sustainable stormwatermanagement: A qualitative case study of the Sponge Cities initiative inChina. Sustainable Cities and Society.https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101963 https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101963
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-7760-466-2
ISBN for electronic version:978-91-7760-467-9
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
P Natural resources > P40 Meteorology and climatology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
Keywords:sustainable stormwater management, governance, green infrastructure, policy arrangement model, system dynamics, causal loop diagrams, literature review, case study, Sponge City
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102648
ID Code:16454
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Nov 2019 09:47
Metadata Last Modified:06 Dec 2019 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits