Home About Browse Search
Svenska


Effekter på mark av 50 års försurningsbelastning från atmosfärisk deposition och katjonupptag i biomassa

en analys av data från Riksskogstaxeringen och Markinventeringen

Iwald, Johan and Karltun, Erik and Stendahl, Johan and Löfgren, Stefan (2019). Effekter på mark av 50 års försurningsbelastning från atmosfärisk deposition och katjonupptag i biomassa. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 20
[Report]

[img] PDF
883kB

Abstract

Den atmosfäriska depositionen av försurande ämnen har i sydvästra Sverige minskat till mindre än en femtedel av vad den var i början av 1990-talet. En möjlig förklaring till den trots detta, långsamma återhämtningen från försurningen av mark och vatten i skogslandskapet, är att den biologiska försurningen har ökat på grund av en ökad tillväxt som möjliggjort en kontinuerlig ökning av både stående biomassa och skörd av skogsråvara. Dessutom har ett ökat uttag av GROT för förbränning ytterligare bidragit till den biologiska försurningsbelastningen. I rapporten kvantifierar och jämför vi förändringarna i försurningsbelastning från deposition, skogstillväxt och avverkning från 1950/60 fram till idag och relaterar denna till skogsmarkens försurningsstatus och förråden av växttillgängliga baskatjoner i mark och biomassa. Rapporten baserar sig på data från Riksskogstaxeringen, Markinventeringen, EMEP och SMHI samt information från olika vetenskapliga artiklar. De stora förändringarna i försurningsbelastning sedan 1950-talet har skett genom förändringar i depositionen, först genom en stor uppgång fram till slutet av 1980-talet och sedan genom en ännu snabbare nedgång under 1990- och 2000-talen. Skogsbrukets bidrag till försurningsbelastningen har ökat något under perioden genom ökad bortförsel av träddelar vid avverkning och ökat upptag i stående biomassa, men ökningen är bara signifikant i den sydöstra regionen. Ökningen är relativt måttlig och förändringarna är små i förhållande till de förändringar som har skett i total försurningsbelastning genom förändringar i depositionsbelastning. Det ökade uttaget av GROT har ökat försurningsbelastningen, främst i sydvästra och sydöstra Sverige där uttaget är störst, men är totalt sett en mindre del av den skogsproduktionsrelaterade försurningsbelastningen i ett brukat skogslandskap. Det finns inte någon tydlig geografisk trend i markens baskatjonförråd relaterat till den totala försurningsbelastningen. Förrådet av utbytbara baskatjoner i marken varierar mer med markens och modermaterialets geokemiska egenskaper än med försurningsbelastningen. Resultaten från den här studien representerar det faktiska GROT-uttaget som skett i skogslandskapet på länsnivå, vilket innebär att slutsatserna från studien inte behöver återspegla effekterna på beståndsnivå där det fortfarande kan vara problem med näringstillgången och behov av kompensation i form av t.ex. askåterföring.

Authors/Creators:Iwald, Johan and Karltun, Erik and Stendahl, Johan and Löfgren, Stefan
Title:Effekter på mark av 50 års försurningsbelastning från atmosfärisk deposition och katjonupptag i biomassa
Subtitle:en analys av data från Riksskogstaxeringen och Markinventeringen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The atmospheric deposition of acidifying substances in southwest Sweden has decreased to less than<br />one fifth of the level reached during the beginning of 1990-ies. A possible explanation for the slow<br />recovery from acidification in soils and freshwaters is that the biological acidification has increased<br />due to increased standing biomass and increased harvesting volume. An increased use of harvest<br />residues (branches, tops and needles) for bioenergy purposes has also contributed to an increased<br />acidity input to soils. In this report we quantify and compare changes in the acidity input from<br />atmospheric deposition, forest growth and harvest from 1955 until 2010 for Sweden. We relate the<br />changes to the acidity status and the pool of base cations in biomass and soils. The report is based on<br />data from the Swedish National Forest Inventory, the Swedish national Forest Soil Inventory, the<br />European Monitoring and Evaluation Programme, the Swedish Meteorological and Hydrological<br />Institute, and information from scientific literature. The largest change in acidity input has occurred<br />as a result of changes in atmospheric deposition, first through a considerable increase from 1950-ies<br />to the late 1980-ies when the deposition level stabilized. From the beginning of the 1990-ies the acid<br />deposition dropped drastically and presently the atmospheric input of acidity is comparable to the<br />input from forest growth. The contribution to acidity input from forestry has increased through<br />increased harvest and through increased uptake in standing biomass, but the increase is only<br />significant in the south-east of Sweden. The increase in the load of acidity from forestry is modest<br />compared to the drastic changes in atmospheric deposition. The increased use of forest residues has<br />increased the acidity load, particularly in south-west and south-east Sweden, but it is a smaller input<br />than harvest and increase in standing biomass. There is no evident spatial trend in the amount of<br />exchangeable base cations that is related to the total input of acidity. The variation in the amount of<br />base cations in soil is more related to geochemical properties of soil and parent material than the<br />load of acidity.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :2019
Number:20
Number of Pages:23
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Acidification
ISBN for printed version:978-91-576-9692-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
Keywords:försurning, skogsbruk, atmosfärisk deposition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-97399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-97399
ID Code:16461
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Nov 2019 11:12
Metadata Last Modified:28 Nov 2019 11:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits