Home About Browse Search
Svenska


Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017

fångster av röding, lax och öring

Sundblad, Göran and Larsson, Stefan and Wennerström, Lovisa and Linderfalk, Rasmus and Halldén, Anton (2019). Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2019:7
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Fritidsfiske är en populär aktivitet med positiva ekonomiska, sociala och hälsofrämjande effekter för både den enskilde individen och för samhället. För flera av Sveriges fiskbestånd är idag fångsterna större i fritidsfisket än i yrkesfisket. På samma sätt som yrkesfisket är därför fritidsfisket en nationellt viktig resurs, men utgör samtidigt en verksamhet som belastar ekosystemen. Det åligger Sverige att bedöma fritidsfiskets ekologiska effekter och dess sociala och ekonomiska betydelse för samhälle och människor. Idag saknas dock god kunskap och robusta underlag om fritidsfiskets omfattning, värde och påverkan. Det finns därför ett behov av att samla data från fritidsfisket både för att möjliggöra en kunskapsbaserad rådgivning till fiskförvaltningen men också för att belysa fritidsfiskets omfattning och betydelse.

I denna rapport undersöktes olika metoder för datainsamling inom fritidsfisket efter röding, lax och öring i Vättern under juli och november 2017, med fokus på resultat till nytta för fiskförvaltningen och bedömning av beståndens status. Två huvudsakliga undersökningar genomfördes: inventeringar av ansträngningen (antal fiskande) och en enkätundersökning för att beskriva fisket och fångsterna. Antal fiskande och deras fiskemetoder inventerades från flygplan, båt och via fritidsbåthamnar. Via enkäter samlades information om de svarandes fiskeerfarenheter och om fångsterna. Genom att kombinera de två undersökningarna estimerades sedan totalfångster av röding, öring och lax.

Beräknat antal fiskande från de tre inventeringsmetoderna korrelerade väl och hade en liknande precision. Flyg- och båtinventeringen gav en bättre rumslig täckning och en säkrare bedömning att fiske faktiskt bedrivits, medan hamninventeringar av naturliga skäl är begränsade till vissa platser. Med hjälp av lokala hamnvärdar kunde dock fler dagar och flera tillfällen per dag undersökas än vad flyg- och båtinventeringar normalt medger. Från flyget, som täckte hela Vättern, estimerades antalet trollingfiskande båtar (± 1 standardfel) i juli respektive november till 1 260 (±450) och 370 (±140). För juli beräknades antalet båtar som bedrev vertikalfiske till 420 (±170) och i november fiskade 130 (±60) personer från land eller landnära med flytring. I kombination med enkätundersökningen gav detta att det i juli i trollingfisket respektive vertikalfisket totalt fångades (behållen och återutsatt fisk) 5 840 (±2 220) och 1 430 (±630) rödingar. Motsvarande fångster av lax var 940 (±520) och 15 (±15). I trollingfisket i november beräknades fångsterna av röding till 910 (±390) samt lax till 390 (±160). Fångsterna av öring var i paritet med lax i både juli och november. För alla tre arter i både trolling- och vertikalfisket återutsattes en betydande andel av de fångade fiskarna (ca 40–70 %). Kunskap om fångster av röding, öring och lax utgör ett viktigt underlag för fiskförvaltningen i Vättern. Samtidigt visar studien på tre goda exempel hur fritidsfiskets omfattning och fångster kan samlas in, där val av metod i huvudsak styrs av ett givet fritidsfiskes rumsliga och temporala utbredning

Authors/Creators:Sundblad, Göran and Larsson, Stefan and Wennerström, Lovisa and Linderfalk, Rasmus and Halldén, Anton
Title:Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017
Subtitle:fångster av röding, lax och öring
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Recreational fishing is a popular activity with positive economic, social and health benefits for both the individual and the society. For several Swedish fish stocks, catches are today larger in the recreational than in the commercial fisheries. Both types of fisheries constitute nationally important resources, but at the same time put pressure on aquatic ecosystems. Successful and modern fisheries management need to consider the ecological effects of recreational fisheries as well as its social and economic importance for society and human welfare. Yet highly needed, robust knowledge on the extent, value and impact of recreational fisheries is lacking.

Here we utilize different survey methods for collecting data on the recreational fisheries for Arctic char, salmon and trout in Lake Vättern during July and November 2017, focusing on results that benefit fisheries management and stock status assessments. Two types of surveys were conducted, surveys of fishing effort (number of fishing boats), and a questionnaire to collect data about the fishery. The number of boats and gears used were surveyed from airplane, boat and on-site visits at marinas. Information on the fishers experience and catches were collected through questionnaires. Total catches of Arctic char, trout and salmon were estimated by combining the two types of surveys.

Estimates of the number of fishing boats correlated strongly among the different methods and had a similar precision. Airplane and boat surveys had a better spatial coverage and could more reliably estimate the number of boats, while the on-site visits were limited to certain locations. With the help from local harbor masters, more days, as well as hours of the day, could be covered than what airplane and boat surveys allowed for. Based on the airplane surveys, covering the whole of Lake Vättern, the estimated number of trolling boats (±1 standard error) in July and November were 1 260 (±450) and 370 (±140). The number of boats fishing vertically in July were 420 (±170), and in November 130 (±60) people fished from land or close to the shore using float tubes. In combination with the questionnaires, total catches of Arctic char (kept and released fish) were for July estimated to be 5 840 (±2 220) in the trolling fisheries and 1 430 (±630) in the vertical fisheries. Corresponding catches of salmon were 940 (±520) and 15 (±15). In November, the trolling fisheries total catches were estimated to be 910 (±390) Arctic char and 390 (±160) salmon. Trout catches were similar to salmon in both July and November. Release rates were high for all three species (40–70 %).

Knowledge on recreational fisheries catches of Arctic char, trout and salmon is an important component of Lake Vättern fisheries management. At the same time, this study provide three good examples of how the recreational fisheries extent and catches can be collected, where the choice of method is primarily determined by the fisheries spatial and temporal distribution.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2019
Number:2019:7
Number of Pages:35
Place of Publication:Drottningholm Lysekil Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9652-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:fritidsfiske, adaptiv förvaltning, beståndsunderlag, ekosystemansats, fiskeförvaltning, fångster, landningar, metoder, miljöövervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102772
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102772
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/aqua-reports-xxxx_xx/aquarapporter/2019/aqua-reports-2019_7.pdf
ID Code:16467
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Nov 2019 11:26
Metadata Last Modified:28 Nov 2019 11:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits