Home About Browse Search
Svenska


Barn och fyrhjulingar

riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv

Stave, Christina and Lundqvist, Peter and Göransson, Eva (2017). Barn och fyrhjulingar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie ; 2017:5
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Föreliggande studie undersöker attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, samt deras erfarenheter av incidenter och skador. Resultaten skall ligga till grund för åtgärdsförslag för olika aktörers fortsatta arbete. Två fokusgrupper, en med ungdomar och en med föräldrar samt en djupintervju med en återförsäljare av fyrhjulingar utfördes inledningsvis. Intervjuerna analyserades och resulterade i sex teman som låg till grund för en intervjuguide som användes för att göra riksomfattande telefonintervjuer med föräldrar och efter medgivande även med en del av deras barn. 50 telefonintervjuer genomfördes under perioden hösten 2015 till våren 2016. Av de intervjuade var 41 vuxna och 9 barn i åldrarna 5–14 år.

Resultaten analyserades och svaren för varje fråga sammanställdes, härav framkom 8 teman, vilka beskrivs i rapporten: 1. Användning av fyrhjulingar. 2. Riskmedvetenhet. 3. Information hjälper ej – ”Inte vi men de andra”. 4. Föräldrarnas uppfattning om barns förmåga. 5. Barnens lärande. 6. Barnens perspektiv. 7. Regler och ansvar och 8. Hur är det med riskacceptans? Resultaten visade bland annat att föräldrarna var riskmedvetna och flera visade på en riskacceptans men samtidigt ett stort engagemang för barnens säkerhet. Ett flertal förslag till rekommendationer för att öka säkerheten lämnas i slutet av rapporten.

Authors/Creators:Stave, Christina and Lundqvist, Peter and Göransson, Eva
Title:Barn och fyrhjulingar
Subtitle:riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>The study was aimed to explore attitudes and behavior among parents with children using ATVs, as well as their experience of incidents and injuries. The results will form the basis for the proposed measures for further actions by different stakeholders. Two focus groups, one with younger people and another with parents as well as an in-depth interview with a distributor of ATVs were performed initially. The interviews were analyzed and resulted in six themes that formed the basis of an interview guide that was used to make nationwide telephone interviews with parents and some of their children (with the permission from parents). 50 telephone interviews were conducted during the period from autumn 2015 to spring 2016. Of those interviewed, 41 were adults and 9 children aged 5–14 years. The results were analyzed and the answers for each question were compiled and presented in the report. The analysis revealed eight themes, which are described in the report: 1. The use of ATVs. 2. Risk awareness. 3. The information does not help – “Not us, but the other”. 4. The parents’ perception of children's abilities. 5. The children’s learning. 6. The children’s perspective. 7. Rules and responsibilities 8. What about the risk acceptance? The results showed, among other things the parents were aware of risks, and several showed a risk acceptance but also a strong commitment to children’s safety. A number of draft recommendations to increase the safe use of ATVs is presented in the end of the report.<br /></p>

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie
Year of publishing :2017
Number:2017:5
Number of Pages:99
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8933-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Keywords:fyrhjuling, barnolyckor, föräldrar, riskmedveten, riskacceptans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102514
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-102514
ID Code:16483
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Dec 2019 07:50
Metadata Last Modified:05 Dec 2019 07:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits