Home About Browse Search
Svenska


Aktiv rehab och ridterapi

hästunderstödd rehabilitering och friskvård för personer med funktionsnedsättning

Palsdottir, Anna Maria and Gudmundsson, Marie and Grahn, Patrik (2019). Aktiv rehab och ridterapi. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2019:7
[Report]

[img] PDF
20MB

Abstract

Under åren 2012-2015 drevs det Arvsfondsfinansierade projektet Aktiv Rehab & Ridterapi av Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna. Målet var att bidra till ökad tillgång till hästunderstödda insatser inom det befintliga systemet för folkhälsoarbete och sjukvård. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarade för en vetenskaplig utvärdering av projektet i samverkan med DataAnalys och Register Centrum, Region Skåne. Utvärderingen syftade till att undersöka effekterna av hästunderstödda insatser avseende deltagarnas upplevda vardagsaktiviteter, hälsa och livskvalitet samt att få en fördjupad förståelse av vad insatserna kan betyda för deltagarna i vardagen. Vidare undersöka om effekterna av interventionen skiljer sig från en kontrollgrupp.

För att nå detta mål användes triangulering, med kvantitativa mått i kombination med intervjuer. En prospektiv longitudinell studie (dvs en studie där populationen följts under längre tid) genomfördes som omfattade personer med neurologisk sjukdom eller skada.

Studien omfattade 190 deltagare, där den undersökta populationen, interventionsgruppen, omfattade 14 deltagare. Kontrollgruppen var uppdelad i två delar: De som deltog i en aktivitet minst en gång per vecka ingick i gruppen ”aktiva”, (n=147), medan resterande del bildade gruppen passiva (n=29). Primär utfallsvariabel var upplevelser av vardagsaktiviteter. Sekundära utfallsmått var i) grad av utmattning och ii) självskattad hälsa. En retrospektiv intervjustudie genomfördes (n=5).

Resultatet visar att upplevelsen av vardagsaktiviteter som meningsfulla och värdeskapande förbättrades kraftigt för interventionsgruppens värde. Ändringen över tid är statistiskt säkerställd gentemot kontrollgrupp passiv. Vidare, att deltagarnas energi och lust ökade medan den upplevda stressen minskade, liksom den känslomässiga, fysiska tröttheten. Den mentala tröttheten ökade något. Ingen av dessa förändringar är statistiskt säkerställd.

Den självskattade globala hälsan visade en kraftfull och signifikant förbättring. Förändringen över tid skiljer sig signifikant gentemot båda kontrollgrupperna, aktiv och passiv. Den kliniska signifikansen, mätt med Hedges’ g, visar att effekten av interventionen i jämförelse med kontrollgrupper är god, såväl när det gäller upplevelsen av vardagsaktiviteter som när det gäller självupplevd hälsa.

Intervjuerna stärker de kvantitativa fynden och visade på fyra teman som kan länkas till ICF- områdena kroppsfunktioner, aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer; 1. Att stärka och främja förmågor och välbefinnande., 2. Ökad egenmakt., 3. Jämlikhet och rättvisa genom ökad tillgänglighet., 4. Hästen och omgivande miljö som resurs.

Sammanfattningsvis visar resultatet att hästunderstödda insatser har potential för att vara en hälsofrämjande aktivitet som bidrar till att bibehålla och/eller förbättra individens hälsa avseende funktion, aktivitet och delaktighet

Authors/Creators:Palsdottir, Anna Maria and Gudmundsson, Marie and Grahn, Patrik
Title:Aktiv rehab och ridterapi
Subtitle:hästunderstödd rehabilitering och friskvård för personer med funktionsnedsättning
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During the years 2012-2015, the Heritage Fund-funded project Active Rehab & Riding Therapy was run by the local Neuro association Falun and Northern Dalarna. The aim was to contribute to increased access to equine- assisted interventions within the existing system for public health and health care. The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) was responsible for a scientific evaluation of the project in collaboration with DataAnalys and the Register Centrum, Region Skåne. The evaluation aimed to investigate the effects of equine-assisted interventions on participants' perceived everyday activities, health and quality of life as well as to gain a deeper understanding of what these efforts can mean for the participants in everyday life. Further to examine whether the effects of the intervention differ from a control group.

To achieve this goal, triangulation was used, with quantitative measures in combination with interviews. A prospective longitudinal study (i.e. a study where the population was followed for a long time) was conducted, which included people with neurological disease or injury.

The study included 190 participants, where the studied population, the intervention group, included 14 participants. The control group was divided into two parts: Those who participated in an activity at least once a week were included in the "active" group (n = 147), while the remaining part formed the group “passive” (n = 29). The primary outcome variable was experiences of everyday occupations. Secondary outcome measures were i) degree of exhaustion and ii) self-perceived health. A retrospective interview study was conducted (n = 5).

The result shows that the experience of everyday occupations as meaningful and valuecreating, improved greatly for the intervention group’s value. The change over time is statistically significant according to the passive control group. Furthermore, that the participants' energy and pleasure increased while the perceived stress decreased, as did the emotional, physical fatigue. Mental fatigue increased slightly. None of these changes are statistically significant.

Self-perceived global health showed a powerful and significant improvement. The change over time differs significantly from both control groups, active and passive. The clinical significance, measured by Hedges' g, shows that the effect of the intervention in comparison with control groups is good, both in terms of the experience of everyday occupations and in terms of self-perceived health.

The interviews reinforce the quantitative findings and showed four themes that can be linked to the ICF areas of body functions, activity, participation and environmental factors: 1. To strengthen and promote abilities and well-being, 2. Increased empowerment, 3. Equality and justice through increased accessibility and 4. The horse and surrounding environment as a resource.

In summary, the results show that equine-assisted interventions have the potential to be a health-promoting activity that contributes to maintaining and / or improving the individual's health, in terms of function, activity and participation.

Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2019
Number:2019:7
Number of Pages:43
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8957-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Environmental Health and Occupational Health
Keywords:hästunderstödda insatser, hästunderstödd terapi, funktionsnedsättning, aktivitetsvärde, livskvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103383
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-103383
Alternative URL:http://irt-ridterapi.se/onewebmedia/Rapport%20Aktiv%20Rehab%20%20Ridterapi%202019-7,%20spridas.pdf
ID Code:16547
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:22 Jan 2020 07:26
Metadata Last Modified:22 Jan 2020 07:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits